Top 10 Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela Plan rozwoju zawodowego, Plan rozwoju zawodowego nauczyciel stażysta Matematyka, Awans zawodowy nauczyciela


Jak napisać plan rozwoju zawodowego
Jak napisać plan rozwoju zawodowego


indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela

 • Article author: pedagogika-specjalna.edu.pl
 • Reviews from users: 30475 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO. SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Okres stażu: 01.09.2020 r. – 31.05.2021 r. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO. SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Okres stażu: 01.09.2020 r. – 31.05.2021 r.
 • Table of Contents:
indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela
indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Read More

indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela

 • Article author: sp.siemiechow.pl
 • Reviews from users: 20318 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie. IV. PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz samokształcenie. IV. PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta …
 • Table of Contents:
indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela
indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Read More

indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela

 • Article author: spwielowies.edupage.org
 • Reviews from users: 44660 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. Na okres odbywania stażu od 01 września 2013r. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO. Na okres odbywania stażu od 01 września 2013r.
 • Table of Contents:
See also  Top 31 스케치 업 캐드 불러 오기 29080 People Liked This Answer
indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela
indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Read More

Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 4843 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego – ePedagogika Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego – ePedagogika Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania … Pobierz wzór dokumentu zawierający przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego
 • Table of Contents:

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego - ePedagogika
Przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela wspomagającego – ePedagogika

Read More

Nauczyciel – mikrohistoria.pl

 • Article author: mikrohistoria.pl
 • Reviews from users: 13114 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nauczyciel – mikrohistoria.pl Indywualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela baton111. Zapewnienie jakości pracy szkoły odbywa się poprzez konsekwentną realizację jej programu pracy. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nauczyciel – mikrohistoria.pl Indywualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela baton111. Zapewnienie jakości pracy szkoły odbywa się poprzez konsekwentną realizację jej programu pracy.
 • Table of Contents:
Nauczyciel – mikrohistoria.pl
Nauczyciel – mikrohistoria.pl

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Nauczyciel – mikrohistoria.pl

Indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Zapewnienie jakości pracy szkoły odbywa się poprzez konsekwentną realizację jej programu pracy. W odniesieniu do członków organizacji (nauczycieli), jakość buduje się poprzez realizację indywidualnego programu rozwoju zawodowego pracownika (stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego).

Plan rozwoju zawodowego powinien opierać się na trzech zasadniczych pytaniach Jakie zasoby posiadam? Jakiego rodzaju zasoby muszę pozyskać? Kiedy to zrobię?

Głównym celem indywidualnego planu rozwoju zawodowego jest pozyskiwanie pożądanych kompetencji u pracownika, czyli umiejętności wykonywania zadań zawodowych zgodnie z wymaganymi standardami. Podstawowe elementy kompetencji zawodowych obejmują: wiedzę teoretyczną i praktyczną, umiejętności, zdolności, doświadczenie osobiste, społeczne i zawodowe oraz cechy osobowości.

Samoocena Zderzenie opinii pracownika z opinią mentora i przełożonego. Określenie własnych aspiracji oraz oczekiwań względem szkoły. Refleksja nad miejscem w strukturze oraz nad oczekiwaniami zakładu względem pracownika.

Przyjmuje się, że przeświadczenie o kompetencjach indywidualnych i grupowych wynika z wcześniejszych sukcesów i niepowodzeń. Zatem punktem wyjścia, można by rzec – pierwszym etapem tworzenia planu rozwoju zawodowego jest samoocena, porównanie tego, co się osiągnęło, z tym, co zamierzało się osiągnąć (porównanie poziomu aspiracji z poziomem osiągnięć). W tej części szczególną uwagę należy zwrócić na dotychczasową praktykę zawodową, udział w programach edukacyjnych, znajomość specyfiki pracy pedagogicznej, nabyte umiejętności pracy w grupie (kierowanie grupą, praca w zespole, przedsiębiorczość, zdolności organizatorskie), przebyte formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, oczekiwania względem zakładu, gotowość do poświęceń. Potwierdzeniem samooceny dotychczasowego dorobku zawodowego jest zgromadzona dokumentacja (świadectwa, dyplomy, zaświadczenia potwierdzające wykształcenie, przebyte formy kształcenia podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego; potwierdzony przez dyrektora szkoły udział w różnego rodzaju działaniach wpisujących się w określone wcześniej zakresy; wykaz publikacji; dokumenty potwierdzające udział w konferencjach, seminariach; wszelkie dokumenty odnoszące się do naszej działalności dydaktycznej i wychowawczej). Na tym etapie należy także zapoznać się z istniejącym stanem prawnym w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Do dyrektora Nie należy poprzestawać na zastosowaniu wobec pracownika jednej metody oceniania. Ocena powinna stać się procesem wielowątkowym obejmującym ocenę przełożonego, na którą wpływają wcześniejsze obserwacje, ocena pracy dydaktyczno – wychowawczej, ewentualne skargi, pochwały, opinie wewnętrzne i zewnętrzne oraz samoocenę pracownika.

Drugi etap to analiza potrzeb. Dokonując jej należy wziąć pod uwagę te czynniki, które w znacznym stopniu wpływają na kształt powstającego planu stażu, tzn.: obecne i przyszłe zapotrzebowanie na dodatkową wiedzę i umiejętności ze strony szkoły (określone w programie doskonalenia nauczycieli i strategii rozwoju szkoły); zapotrzebowanie szkoły na określonego rodzaju aktywność związaną z posiadanymi kompetencjami; wymogi na kolejny stopień awansu zawodowego określone w aktach prawnych; potrzeby środowiska lokalnego; rozwój nauki i zmiany cywilizacyjne.

Do opiekuna stażu Precyzyjnie wytyczać cele krótko, średnio i długoterminowe. Dobitniej określić, na czym polega praca na danym stanowisku oraz jakie umiejętności są wymagane. Regularnie dostarczać stażyście informacje na temat wyników pracy. Zapewnić stażyście możliwość częstych konsultacji, by poradził sobie z nałożonymi na niego obowiązkami; Rozliczać z nałożonych zadań. Stale zwiększać odpowiedzialność podopiecznego za powierzony mu zakres obowiązków. We wzajemnych relacjach budować poczucie zaufania. Stosować zasady otwartej komunikacji.

Etap trzeci wreszcie, to opracowanie programu krótko, średnio i długoterminowego rozwoju i kształcenia, zgodnego z celami i założeniami programu pracy szkoły. Jak każdy program, tak i ten powinien opierać się o pewien standaryzowany układ zawierający kilka zasadniczych części: podstawowe dane o osobie ubiegającej się o awans (imię, nazwisko; nazwa szkoły; podstawowe terminy przebiegu stażu); cele i założenia programu rozwoju zawodowego; sposoby i formy realizacji zadań i celów; charakterystyka środowiska szkolnego; założenia programu szkoły; dotychczasowy dorobek zawodowy; obszary aktywności (może być ogólnie: strefa wychowawcza, osobista; organizacyjna, dydaktyczna; bardziej wskazane byłoby jednak określenie zakresów aktywności w sposób możliwie szczegółowy i konkretny); harmonogram realizacji programu w ramach wyznaczonych wcześniej obszarów aktywności (zadania szczegółowe, sposoby realizacji, sojusznicy, terminy realizacji, materiały pomocnicze, sposoby dokumentowania dokonań, kryterium sukcesu, metody ewaluacji). W ramach określonych obszarów z benedyktyńską dokładnością należy odnotowywać każdą zrealizowaną formę aktywności zawodowej oraz dokonywać okresowej (nie tylko podsumowującej) ewaluacji programu rozwoju.

Ze względu na zróżnicowane wymagania wobec nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego, w przypadku części nauczycieli wzrośnie rola osób wspomagających proces ubiegania się o awans zawodowy. Dlatego w indywidualnych planach stażu należy zadbać o umieszczenie uwag dotyczących spotkań i konsultacji z dyrektorem szkoły i opiekunem stażu.

Marek Misztal

Za: M. Misztal, Indywidualny plan rozwoju zawodowego, „Nowa Szkoła” nr 2/01, s. 24-25; tenże, Jakość pracy szkoły. Plan rozwoju zawodowego, „Nowy Biuletyn Szkolny” nr 1/01, s. 28.

So you have finished reading the indywidualny plan rozwoju zawodowego nauczyciela topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Plan rozwoju zawodowego, Plan rozwoju zawodowego nauczyciel stażysta Matematyka, Awans zawodowy nauczyciela

See also  Top 46 양자 물리학 토렌트 4982 Votes This Answer

Leave a Comment