Top 16 Informacja O Przechowywaniu Akt Osobowych W Świadectwie Pracy Quick Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me informacja o przechowywaniu akt osobowych w świadectwie pracy on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: informacja o przechowywaniu akt osobowych w świadectwie pracy Wzór pisma dot przechowywania akt osobowych, Termin odbioru dokumentacji pracowniczej, Świadectwo pracy, Kodeks pracy

Table of Contents

Komu Informacja o przechowywaniu akt osobowych?

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej obowiązki informacyjne dotyczą wyłącznie pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po 31 grudnia 2018 roku. Dlatego też wydanie informacji do świadectwa nie dotyczy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 roku, co wynika z art.

Co powinno zawierać świadectwo pracy 2022?

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje, które dotyczą: okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, np.: wymiar wykorzystanego …

Co oprócz świadectwa pracy?

Dokumenty na koniec zatrudnienia i stosunek pracy

Obowiązkowymi dokumentami, które muszą być wydane każdemu pracownikowi, jest świadectwo pracy oraz informacja o prowadzonej dokumentacji pracowniczej. W przypadku chęci dokładnego wglądu do akt pracowniczych były pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek do byłego szefa.

Jak długo przechowywane są akta osobowe?

Pracodawca przechowuje akta osobowe i dokumentację pracowniczą przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którym ustał stosunek pracy. Zatem jeśli umowa danej osoby kończy się dnia 13 marca 2022 roku, to koniec tego okresu mija 31 grudnia 2032 roku.

Czy pracodawca przechowuje świadectwo pracy?

Od 1 stycznia 2019 r., na mocy art. 94 pkt 9b K.p., pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy (chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres jej przechowywania).

Kto podpisuje informacje w sprawie przechowywania dokumentacji pracowniczej?

3 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, oraz podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej przez pracodawcę, potwierdzający zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

Co wpisać w pkt 6 świadectwa pracy?

W pkt 6 ust. 8 pracodawca wykazuje okresy niezdolności do pracy pracownika, za które zachował prawo do wynagrodzenia chorobowego (chodzi tu o okresy, za które pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe zatrudnionemu zgodnie z obowiązującymi przepisami), czyli maksymalnie 14/33 dni.

Jakie informacje należy podać w świadectwie pracy?

W świadectwie pracy pracodawca musi podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Jakie informacje powinny być zawarte w świadectwie pracy?

Są to: okres pracy, stanowisko, podstawa rozwiązania umowy o pracę, liczba dni niezdolności do pracy. Dodatkowo na żądanie pracownika, pracodawca ma obowiązek umieszczenia informacji w świadectwie pracy o jego zarobkach.

Czy CV wkładamy do akt osobowych?

W szczególności nie należy umieszczać tam CV pracownika. Chociaż wydaje się to nieintuicyjne, to jednak dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika w postaci resume przesyłanego przez kandydatów w procesie rekrutacji, nie podlegają archiwizacji w zakresie akt pracowniczych.

Kiedy informacja do świadectwa pracy?

W dniu ustania zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi, razem ze świadectwem pracy, informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej. Stanowi o tym art.

Ile pracodawca trzyma świadectwo pracy?

Zgodnie z art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, wydać świadectwo pracy niezwłocznie – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Kto przechowuje akta osobowe pracownika?

Pracodawca jest obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także (aktualnie) przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w …

Jak długo przechowywać akta osobowe pracowników 2019?

pracodawca ma wybór – może zostać przy starych zasadach i przechowywać akta pracowników w wersji papierowej przez 50 lat lub może przejść na e-akta i przechowywać akta osobowe w wersji elektronicznej przez 10 lat.

Gdzie mają być przechowywane akta osobowe pracowników?

Akta osobowe pracowników można przechowywać nie tylko w formie papierowej, lecz także w elektronicznej. Dokumenty należy archiwizować w oryginalnej postaci w siedzibie zarządu lub w oddziale podmiotu gospodarczego.

Komu wydajemy informacje do świadectwa pracy?

Ważne! Informacja do świadectwa pracy, powinna być sporządzona wyłącznie dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 roku, czyli pracowników, dla których okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat. Przykład 4. Dnia 2 stycznia 2019 roku zatrudniono pracownika na okres próbny.

Gdzie mają być przechowywane akta osobowe pracowników?

Akta osobowe pracowników można przechowywać nie tylko w formie papierowej, lecz także w elektronicznej. Dokumenty należy archiwizować w oryginalnej postaci w siedzibie zarządu lub w oddziale podmiotu gospodarczego.

Kto przechowuje akta osobowe pracownika?

Pracodawca jest obowiązany przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także (aktualnie) przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w …

Jak długo przechowywać akta osobowe podstawa prawna?

Obecnie obowiązuje zasada przechowywania całej dokumentacji pracowniczej (akt osobowych i pozostałych dokumentów) przez okres zatrudnienia pracownika oraz przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres …


Akta osobowe – jak prowadzić teczkę
Akta osobowe – jak prowadzić teczkę


Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 27028 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt? Wydając pani Annie świadectwo pracy, nie ma obowiązku przekazywać jej informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, informacji … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt? Wydając pani Annie świadectwo pracy, nie ma obowiązku przekazywać jej informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, informacji … Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt pracowniczych, informacja o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach jej nieodebrania? Czy zawsze jest to obowiązek pracodawcy? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!
 • Table of Contents:

Obowiązki pracodawcy

Zmiany dotyczące okresów przechowywania akt

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?
Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?

Read More

Wydawanie informacji do świadectwa pracy od 2019 r. – Infor.pl

 • Article author: ksiegowosc.infor.pl
 • Reviews from users: 18940 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wydawanie informacji do świadectwa pracy od 2019 r. – Infor.pl Okres przechowywania akt pracowników do końca 2018 roku, wynosił 50 lat. Warto wiedzieć, że dokumentacja pracownicza to nie tylko teczki … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wydawanie informacji do świadectwa pracy od 2019 r. – Infor.pl Okres przechowywania akt pracowników do końca 2018 roku, wynosił 50 lat. Warto wiedzieć, że dokumentacja pracownicza to nie tylko teczki … Od początku 2019 r. obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej. Okres przechowywania dokumentacji znacznie się skróci. W związku z tymi zmianami, powstał nowy obowiązek – pracodawca wraz ze świadectwem pracy, musi przekazać pracownikowi dodatkowe informacje. Jednak należy pamiętać, że informacje do świadectwa pracy nie wydaje się każdemu pracownikowi, z którym zakończono współpracę.archiwizacja dokumentacji pracowniczej, kadry, kodeks pracy, pracodawca, pracownik, świadectwo pracy, umowa o pracę, prawo pracy
 • Table of Contents:

Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Co oznacza 10 letni okres przechowywania dokumentacji

Informacja do świadectwa pracy

Komu i kiedy przekazuje się informacje

Czy wpisywać daty

Czy informacja do świadectwa pracy to osobny dokument

Komentarze(2)

Wydawanie informacji do świadectwa pracy od 2019 r. - Infor.pl
Wydawanie informacji do świadectwa pracy od 2019 r. – Infor.pl

Read More

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 36499 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt? Updating Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt pracowniczych, informacja o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach jej nieodebrania? Czy zawsze jest to obowiązek pracodawcy? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!
 • Table of Contents:
See also  Top 26 고구마 줄기 조림 Trust The Answer

Obowiązki pracodawcy

Zmiany dotyczące okresów przechowywania akt

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?
Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?

Read More

Świadectwo pracy – wzór wypełniony 2022 – Kadromierz

 • Article author: kadromierz.pl
 • Reviews from users: 42472 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Świadectwo pracy – wzór wypełniony 2022 – Kadromierz Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Świadectwo pracy – wzór wypełniony 2022 – Kadromierz Updating Po zakończeniu stosunku pracy pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy. Zobacz, co powinno zawierać i kiedy należy je przekazać?
 • Table of Contents:

Co powinno zawierać świadectwo pracy

Termin wydania świadectwa pracy

Błędne świadectwo pracy – co należy zrobić

Niewydanie świadectwa pracy

Darmowy wzór świadectwa pracy – w formacie pdf i doc

Świadectwo pracy – wzór wypełniony 2022 - Kadromierz
Świadectwo pracy – wzór wypełniony 2022 – Kadromierz

Read More

Dokumenty na koniec zatrudnienia – co należy przekazać pracownikowi?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 10474 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Dokumenty na koniec zatrudnienia – co należy przekazać pracownikowi? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Dokumenty na koniec zatrudnienia – co należy przekazać pracownikowi? Updating Pracodawca, kończący współpracę ze swoim pracownikiem, zobowiązany jest przekazać mu odpowiednie dokumenty na koniec zatrudnienia. O jakich dokumentach mowa? Które dokumenty przekazuje się obowiązkowo, a które na wniosek pracownika? Sprawdź!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Formy zakończenia stosunku pracy

Obowiązkowe dokumenty na koniec zatrudnienia dla pracownika

Dodatkowe informacje wydawane byłemu pracownikowi

Dokumenty na koniec zatrudnienia wydawane na wniosek pracownika

Dokumenty na koniec zatrudnienia i stosunek pracy

Dokumenty na koniec zatrudnienia - co należy przekazać pracownikowi?
Dokumenty na koniec zatrudnienia – co należy przekazać pracownikowi?

Read More

Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą? – AGM

 • Article author: www.agm-konsulting.pl
 • Reviews from users: 26746 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą? – AGM Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą? – AGM Updating Zastanawiasz się jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą? Zachęcamy do lektury naszego artykułu, który jest temu poświęcony!
 • Table of Contents:

Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – o czym należy pamiętać

Co jako pracodawca przekazujesz pracownikowi po złożeniu raportu informacyjnego ZUS RIA

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej – jak liczyć

Upadłość pracodawcy – co w tym przypadku z aktami pracowniczymi

Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą? – AGM
Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą? – AGM

Read More

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru i konsekwencjach nieodebrania dokumentacji… – OpenLEX

 • Article author: sip.lex.pl
 • Reviews from users: 39783 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru i konsekwencjach nieodebrania dokumentacji… – OpenLEX Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru i konsekwencjach nieodebrania dokumentacji pracowniczej – informacja dla … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru i konsekwencjach nieodebrania dokumentacji… – OpenLEX Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru i konsekwencjach nieodebrania dokumentacji pracowniczej – informacja dla … LEX, OpenLEXWzory Wzór aktualny Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
 • Table of Contents:
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru i konsekwencjach nieodebrania dokumentacji... - OpenLEX
Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, możliwości odbioru i konsekwencjach nieodebrania dokumentacji… – OpenLEX

Read More

Nowe informacje w świadectwie pracy – co trzeba wiedzieć?

 • Article author: mediait.pl
 • Reviews from users: 7066 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nowe informacje w świadectwie pracy – co trzeba wiedzieć? Pracodawca ma obowiązek przechowywania … do przechowywania akt osobowych przez 50 lat. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nowe informacje w świadectwie pracy – co trzeba wiedzieć? Pracodawca ma obowiązek przechowywania … do przechowywania akt osobowych przez 50 lat. Nowe informacje w świadectwie pracy regulują przepisy, które weszły w życie w 2019 r. Sprawdź, o czym musisz poinformować byłych pracowników, w związku ze zmianami w okresie przechowywania akt pracowniczych.
 • Table of Contents:

nowe informacje w świadectwie pracy

Świadectwo pracy – kiedy trzeba wydać pracownikowi

Akta pracownicze – co trzeba o nich wiedzieć

Zmiany w okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej

Jakie są nowe informacje w świadectwie pracy dla pracownika

Nowe informacje w świadectwie pracy - co trzeba wiedzieć?
Nowe informacje w świadectwie pracy – co trzeba wiedzieć?

Read More

Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania a – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 27373 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania a – Portal Oświatowy … świadectwo pracy, obejmujące pełen okres zatrudnienia, dołączając do niego informację o 10-letnim okresie przechowywania akt osobowych … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania a – Portal Oświatowy … świadectwo pracy, obejmujące pełen okres zatrudnienia, dołączając do niego informację o 10-letnim okresie przechowywania akt osobowych … Pracownica była zatrudniona na podstawie trzech następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Table of Contents:
Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania a - Portal Oświatowy
Zbiorcze świadectwo pracy a informacja o okresie przechowywania a – Portal Oświatowy

Read More

Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia – Biznes w INTERIA.PL

 • Article author: biznes.interia.pl
 • Reviews from users: 31793 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia – Biznes w INTERIA.PL Czy prawłowo postąpił wystawiając jedno świadectwo pracy za wszystkie … Okres przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. uległ … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia – Biznes w INTERIA.PL Czy prawłowo postąpił wystawiając jedno świadectwo pracy za wszystkie … Okres przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. uległ … Pracownik, zatrudniony, ramach, dwóch, umów, czas, określony, maja, 2017, kwietnia, 2018, lutego, 2020, następnie, dnia, przerwy, podstawie, umowy, nieokreślony, Obecnie, rozwiązał, umowę, pracę, Pracodawca, składałPracownik był zatrudniony w ramach dwóch umów na czas określony od 26 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i od 1 maja 2018 r. do 25 lutego 2020 r., a następnie
 • Table of Contents:

Dokumentacja pracownicza

Świadectwo pracy

Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia - Biznes w INTERIA.PL
Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia – Biznes w INTERIA.PL

Read More

Jak wypełnić informację o okresie przechowywania akt? – Aktualności kadrowe 2021

 • Article author: aktualnoscikadrowe.pl
 • Reviews from users: 7093 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak wypełnić informację o okresie przechowywania akt? – Aktualności kadrowe 2021 … wraz ze świadectwem pracy – wydać pracownikowi informację o okresie przechowywania dokumentacji pracownicze (m.in. akt osobowych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak wypełnić informację o okresie przechowywania akt? – Aktualności kadrowe 2021 … wraz ze świadectwem pracy – wydać pracownikowi informację o okresie przechowywania dokumentacji pracownicze (m.in. akt osobowych. Aktualności kadrowe to cykliczna publikacja, w której znajdziesz newsy prawa pracy wraz z ich omówieniem. Miesięcznik zawiera wskazówki oraz porady ekspertów, jakie są konsekwencje zmian w prawie pracy, oraz jak je stosować.
 • Table of Contents:
Jak wypełnić informację o okresie przechowywania akt? - Aktualności kadrowe 2021
Jak wypełnić informację o okresie przechowywania akt? – Aktualności kadrowe 2021

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?

Informacja o okresie przechowywania akt jest wydawana po zakończonym stosunku pracy równolegle ze świadectwem pracy. Czy wydanie tej informacji jest obowiązkowe? W artykule szczegóły!

Obowiązki pracodawcy

Według przepisów Kodeksu pracy pracodawca ma następujące obowiązki względem swoich pracowników:

obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

obowiązek organizowania pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy; Zobacz też: Jak założyć własną działalność gospodarczą? Rozliczanie nadgodzin kierowców – pakiet mobilności

obowiązek zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

obowiązek prowadzenia systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania pracownikom należnego im wynagrodzenia za pracę;

obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

obowiązek stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

obowiązek zaspokajania w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeb pracowników;

obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

obowiązek prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników;

obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;

obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Jeszcze niedawno, w chwili kiedy dochodziło do rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca miał obowiązek wydać pracownikowi wyłącznie świadectwo pracy. Co do zasady należy to zrobić w ostatnim dniu pracy, a gdyby z różnych przyczyn wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie było możliwe, wówczas pracodawca musi je wydać w ciągu 7 dni lub przesłać je byłemu pracownikowi przesyłką pocztową.

Zmiany dotyczące okresów przechowywania akt

Na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu pracy obowiązującej od 1 stycznia 2019 roku pracodawca wraz ze świadectwem pracy musi przekazać pracownikowi dodatkowe informacje.

Wprowadzenie tej regulacji wynika ze zmian przepisów dotyczących okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Do 2019 roku okres przechowywania akt pracowników wynosił 50 lat. Od 1 stycznia 2019 roku doszło do zmiany okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej.

I tak w wypadku pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 31 grudnia 2018 roku, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat.

Okres przechowywania akt pracowniczych wynosi 50 lat w przypadku pracowników zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2018 roku, ustala się go bowiem na podstawie starych przepisów. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej może zostać skrócony do 10 lat, pod warunkiem że pracodawca przekaże do ZUS-u oświadczenie ZUS OSW oraz raport informacyjny ZUS RIA. W tej sytuacji okres 10 lat biegnie od ostatniego dnia w roku, w którym pracodawca złoży raport informacyjny.

W przypadku pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 roku nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji, a należy ją przechowywać 50 lat.

POLECAMY Rozliczaj pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Twórz umowy i generuj zaświadczenia!

Twórz umowy i generuj zaświadczenia! Proste prowadzenie księgowości i kadr! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Komu wydawana jest informacja o okresie przechowywania akt?

informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej;

informacji o możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej;

informacji o zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania we wskazanym przez pracodawcę okresie. Od stycznia 2019 roku w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca wraz ze świadectwem pracy ma obowiązek wydania byłemu pracownikowi:

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.

W informacji przekazywanej pracownikowi należy dokładnie określić termin, do kiedy przechowywane są dokumenty pracownicze, gdyż ma to znaczenie dla ustalenia okresu, kiedy pracownik będzie mógł zgłosić się po odbiór swojej dokumentacji pracowniczej.

Prawo odbioru dokumentacji pracowniczej należy liczyć od upływu okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Pracownik ma na to miesiąc. W informacji mu przekazywanej należy dokładnie wskazać ten termin.

Pracodawca powinien również poinformować pracownika, że w przypadku, kiedy ten nie odbierze dokumentacji pracowniczej po zakończeniu okresu jej przechowywania, pracodawca po upływie wskazanego czasu w informacji wydawanej pracownikowi dokona zniszczenia dokumentacji pracowniczej w sposób trwały, uniemożliwiający jej odtworzenie.

Powyższe informacje, które pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi, powinny być zindywidualizowane i konkretne.

Wskazany obowiązek informacyjny pracodawcy stosowany jest do pracowników zatrudnionych od 1 stycznia 2019 roku.Po wejściu w życie powoływanych rozwiązań pojawiły się wątpliwości co do tego, czy mają one zastosowanie we wszystkich przypadkach rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej obowiązki informacyjne dotyczą wyłącznie pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po 31 grudnia 2018 roku. Dlatego też wydanie informacji do świadectwa nie dotyczy pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 roku, co wynika z art. 7 Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Przykład 1.

Pani Anna zostaje zatrudniona 2 stycznia 2019 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2019 roku. Pracodawca nie zdecydował się przedłużyć jej umowy na dalszy okres, dlatego stosunek pracy wygasł 30 czerwca 2019 roku. Pracodawca, wydając pani Annie świadectwo pracy, przekazał jej informację o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach nieodebrania dokumentacji pracowniczej. Przechowywać on będzie jej akta osobowe i dokumentację pracowniczą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ustał, tj. od 1 stycznia 2020 roku. Tym samym dokumentacja pracownicza pani Anny będzie przechowywana do 31 grudnia 2029 roku. Będzie ona mogła ją odebrać od byłego pracodawcy w okresie od 1 stycznia 2030 roku do 31 stycznia 2030 roku. Taką też informację od niego otrzymała.

Przykład 2.

Pani Anna zostaje zatrudniona 2 stycznia 2017 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2020 roku. Pracodawca nie zdecydował się przedłużyć umowy na dalszy okres, dlatego stosunek pracy wygasł 30 czerwca 2020 roku. Wydając pani Annie świadectwo pracy, nie ma obowiązku przekazywać jej informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, informacji o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach nieodebrania dokumentacji pracowniczej.

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji i terminie jej odbioru może mieć postać papierową lub elektroniczną.

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, o prawie i terminie jej odbioru oraz skutkach nieodebrania dokumentacji pracowniczej powinna stanowić osobny dokument, który jest wydawany razem ze świadectwem. Nie ma możliwości wskazania tych informacji w treści świadectwa pracy, gdyż przepisy aktów prawnych i aktów wykonawczych wskazują szczegółowo elementy, jakie znajdują się w tym dokumencie.

Przykładowa informacja: Miejscowość, data Dane pracodawcy Dane pracownika

INFORMACJA O OBOWIĄZKACH PRACODAWCY DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ ORAZ PRAWACH PRACOWNIKA Z TYM ZWIĄZANYCH

Na podstawie art. 946 Kodeksu pracy informuję, że: Okres przechowywania Pana/Pani dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, tj. do dnia ………………. Po upływie wyżej wskazanego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej przysługuje Panu/Pani prawo odbioru dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po tej dacie, tj. od ……………….. do ……………….. W przypadku nieodebrania dokumentacji pracowniczej we wskazanym okresie Pana/Pani dokumentacja pracownicza zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie. Podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę, lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu pracodawcy

Kiedy doszło do poinformowania pracownika o terminie odbioru dokumentacji pracowniczej, natomiast nie zgłosi się on po nią po upływie okresu jej przechowywania, wówczas pracodawca ma obowiązek jej zniszczenia. Zniszczenie powinno nastąpić w przeciągu 12 miesięcy, licząc od dnia, do którego pracownik mógł odebrać tę dokumentację. Przechowywanie jej po tym okresie jest niezgodnie z prawem. Pracodawca ma dowolność co do sposobu zniszczenia dokumentacji. Kiedy doszło do poinformowania pracownika o terminie odbioru dokumentacji pracowniczej, natomiast nie zgłosi się on po nią po upływie okresu jej przechowywania, wówczas pracodawca ma obowiązek jej zniszczenia. Zniszczenie powinno nastąpić w przeciągu 12 miesięcy, licząc od dnia, do którego pracownik mógł odebrać tę dokumentację. Przechowywanie jej po tym okresie jest niezgodnie z prawem. Pracodawca ma dowolność co do sposobu zniszczenia dokumentacji.

Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej

Ponadto wskazać należy na uprawnienie pracownika do żądania wydania mu kopii całości lub części zgromadzonej dokumentacji pracowniczej, które można zgłosić zarówno w trakcie zatrudnienia, jak i przy jego zakończeniu. Uprawnienie to pozwala uzyskać dokumentację pracowniczą przed terminem uprawniającym pracownika do jej odbioru przed zniszczeniem.

W takiej sytuacji wydanie dokumentacji prowadzonej w formie papierowej musi polegać na sporządzeniu jej kopii opatrzonej podpisem pracodawcy lub osoby przez niego upoważnionej potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą. W przypadku prowadzenia przez pracodawcę elektronicznej dokumentacji pracownikowi winno zostać odwzorowanie cyfrowe zapisane w formacie PDF i opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracodawcy bądź osoby przez niego upoważnionej, potwierdzającym zgodność kopii z dokumentacją pracowniczą.

Pracodawca musi wydać pracownikowi kopię dokumentacji pracowniczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. Wniosek o wydanie kopii dokumentów przechowuje się odpowiednio w części B albo C akt osobowych pracownika.

Wystawianie świadectwa i informacji o okresie przechowywania dokumentacji po ustaniu zatrudnienia

Pracownik był zatrudniony w ramach dwóch umów na czas określony od 26 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i od 1 maja 2018 r. do 25 lutego 2020 r., a następnie bez dnia przerwy, od 26 lutego 2020 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony. Obecnie rozwiązał umowę o pracę. Pracodawca nie składał za pracowników raportów ZUS RIA. Czy dla ostatniej z umów powinien zaprowadzić nowe akta? Czy prawidłowo postąpił wystawiając jedno świadectwo pracy za wszystkie wskazane okresy? Czy do świadectwa powinien dołączyć informację o okresie przechowywania dokumentacji?

Na wszystkie trzy pytania należy odpowiedzieć twierdząco, przy czym informacja o okresie przechowania dokumentacji powinna obejmować tylko tę, która została zgromadzona podczas ostatniej z umów. Poza tym w kwestii wystawiania świadectw istnieje jeden wyjątek, który w okolicznościach z pytania obligowałby do wydania dokumentu za okres/okresy zatrudnienia terminowego. Jest to żądanie pracownika.

Dokumentacja pracownicza

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie i przechowywanie w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników (dokumentacji pracowniczej). Tak stanowi K.p. Uchybienie temu obowiązkowi stanowi wykroczenie przeciw prawom pracownika, zagrożone grzywną od 1.000 zł do 30.000 zł ( K.p.).

Okres przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. uległ zmianie, dlatego z zastrzeżeniem określonego wyjątku, pracownikowi zatrudnionemu od tej daty (również po raz kolejny) należy założyć nowe akta. Temat ten omawiamy szerzej w odpowiedzi na poprzednie pytanie.

Przykład

Przyjmujemy dane z pytania oraz zakładamy, że z dniem 31 lipca 2021 r. pracownik rozwiązał stosunek pracy za wypowiedzeniem. Pracodawca posiada odrębny zbiór dokumentów założony:

26 maja 2017 r., w tym akta osobowe, które będzie przechowywał do 25 lutego 2070 r.,

26 lutego 2020 r., który będzie przechowywał do 31 grudnia 2031 r. oraz przez kolejny miesiąc, podczas którego dokumentacja może być odebrana.

Świadectwo pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy ( K.p.). Przepis w powołanym brzmieniu, z niewielką zmianą niemającą tu znaczenia, obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i obejmuje wszystkie okresy pracy wymienione w pytaniu. To oznacza, że pracodawca nie miał obowiązku wydania świadectwa pracy po zakończeniu umów terminowych, chyba że pracownik o to wystąpił. Zgodnie z § 11 powołanego wcześniej artykułu, w razie nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek, złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Dokument może być złożony w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy zawierającego poprzedni okres zatrudnienia albo wszystkie okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Wzór świadectwa pracy dostępny jest

w serwisie www.druki.gofin.pl

Przykład

Zakładamy, że pracownik z poprzedniego przykładu odpowiednio:

wystąpił o wydanie świadectwa pracy 15 maja 2018 r. – pracodawca wydał dwa dokumenty: po otrzymaniu wniosku, za okres od 26 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i obecnie za okres od 1 maja 2018 r. do 31 lipca 2021 r., lub

wystąpił o wydanie świadectwa pracy za wszystkie zakończone okresy pracy 2 marca 2020 r. – pracodawca wydał dwa dokumenty: po otrzymaniu wniosku, za okres od 26 maja 2017 r. do 25 lutego 2020 r. i obecnie za okres od 26 lutego 2020 r. do 31 lipca 2021 r., albo

nie wystąpił o wydanie świadectwa pracy – pracodawca wydał jedno świadectwo, za cały okres zatrudnienia, od 26 maja 2017 r. do 31 lipca 2021 r.

Informacja o okresie przechowywania dokumentacji

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nawiązanego po 31 grudnia 2018 r. pracodawca wraz ze świadectwem pracy wydaje pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

10-letnim, omówionym w odpowiedzi na poprzednie pytanie, okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej,

możliwości odbioru przez pracownika tej dokumentacji do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie ww. okresu przechowywania,

zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania ( K.p.).

Pracodawca z pytania wraz ze świadectwem powinien wydać informację o okresie przechowywania dokumentacji, jednak tylko tej, która została założona 26 lutego 2020 r. Wobec wcześniejszej nie istnieje taki wymóg.

Przykład

Przyjmujemy dane z poprzednich przykładów. Wraz ze świadectwem pracy zawierającym okres pracy w ramach ostatniej z umów pracodawca powinien wydać pracownikowi informację o następującej treści:

“Informuję Pana, że:

Wydawanie informacji do świadectwa pracy od 2019 r.

Od początku 2019 r. obowiązują nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej. Okres przechowywania dokumentacji znacznie się skróci. W związku z tymi zmianami, powstał nowy obowiązek – pracodawca wraz ze świadectwem pracy, musi przekazać pracownikowi dodatkowe informacje. Jednak należy pamiętać, że informacje do świadectwa pracy nie wydaje się każdemu pracownikowi, z którym zakończono współpracę.

Nowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Okres przechowywania akt pracowników do końca 2018 roku, wynosił 50 lat. Warto wiedzieć, że dokumentacja pracownicza to nie tylko teczki osobowe, ale również inne dokumenty, których czas przechowywania był zróżnicowany. Od 1 stycznia 2019 roku, zaczęły obowiązywać przepisy, które ujednolicają okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Regulacje w tym zakresie, opisano w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Ustawa wyszczególnia 3 grupy pracowników, u których stosuje się różne zasady określania okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:

pierwsza grupa, to pracownicy zatrudnieni po 31 grudnia 2018 roku – w ich przypadku okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat;

druga, to pracownicy zatrudnieni pomiędzy 1 stycznia 1999, a 31 grudnia 2019 roku, u których okres przechowywania akt pracowniczych wynosi 50 lat, czyli ustala się go według starych przepisów. W przypadku tej grupy, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej może zostać skrócony do 10 lat, pod warunkiem że pracodawca przekaże do ZUS odpowiednie oświadczenie (ZUS OSW) oraz raport informacyjny (ZUS RIA);

trzecią grupą, są pracownicy zatrudnieni przed 1 stycznia 1999 r. i w ich sytuacji, nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji, a akta pracownicze należy przechowywać 50 lat.

Co oznacza 10 letni okres przechowywania dokumentacji?

Art. 94 pkt 9b k.p. zobowiązuje pracodawcę do przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia. Przepis ten określa również, że dokumentację należy przechowywać przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, o ile odrębne przepisy nie przewidują innego okresu jej przechowywania. Zaś w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika w ciągu 10 lat, pracodawca kontynuuje prowadzenie dla tego pracownika dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z art. 94(5) § 2 k.p. w tej sytuacji okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się ostatni stosunek pracy.

Ważne! 10 – letni okres przechowywania dokumentacji zakończy się w jednym dniu, w stosunku do wszystkich pracowników, których stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł w danym roku kalendarzowym.

Przykład 1.

Umowa pani Anny skończy się 31 marca 2019 roku. Dziesięcioletni okres przechowywania dokumentacji należy liczyć od 1 stycznia 2020 roku, co oznacza to, że koniec okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej mija 31 grudnia 2030 roku.

Przedsiębiorca po zakończeniu 10-letniego okresu przechowywania, musi pamiętać że pracownik ma prawo do odebrania dokumentacji pracowniczej. Zgodnie z art. 94(6) pkt. 2 k.p. pracownik na odebranie swoich dokumentów, ma czas do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Przykład 2.

Jeśli okres przechowywania dokumentacji mija 31 grudnia 2030 roku, wówczas pracownik ma czas do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie okresu przechowywania na jej odebranie czyli do dnia 31 stycznia 2031 roku.

W przypadku nieodebrania dokumentacji przez pracownika, przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek jej zniszczenia. Dają też pewną dowolność w jaki sposób zostanie ona zniszczona, oraz nie wyznaczają dokładnego momentu zniszczenia. Wprowadzają okres, w którym ten obowiązek należy spełnić – jest to 12 miesięcy od daty, do której pracownik mógł odebrać dokumentację. Przechowywanie dokumentacji po tym okresie jest niezgodnie z prawem.

Przykład 3.

Pani Anna nie odebrała swojej dokumentacji pracowniczej w terminie (do 31 stycznia 2019 r.). W tej sytuacji, pracodawca ma obowiązek zniszczyć całą dokumentację w ciągu kolejnych 12 miesięcy, czyli do końca stycznia 2032 roku.

Informacja do świadectwa pracy

Zgodnie z art. 94(6) k.p. w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracodawca wraz ze świadectwem pracy ma obowiązek wydać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej informację o:

Okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej; Możliwości odbioru przez pracownika dokumentacji pracowniczej do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po upływie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej; Zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w przypadku jej nieodebrania.

Komu i kiedy przekazuje się informacje?

Wprowadzenie tych przepisów spowodowało, że przedsiębiorcy zastanawiają się komu wydawać informację o okresie przechowywania dokumentacji. Czy informacja do świadectwa powinna być przekazywana wszystkim pracownikom, czy tylko tym zatrudnionym od 1 stycznia 2019 roku? W tej sprawie zabrało głos MRPiPS, w którym jasno określiło, iż obowiązki informacyjne określone w art. 94(6) k.p. dotyczą pracowników, których stosunek pracy został nawiązany po dniu 31 grudnia 2018 roku, czyli wobec których obowiązuje 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Natomiast wydanie informacji do świadectwa, nie dotyczy pracowników zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2019 roku. Wynika to z art. 7 ustawy z 10 stycznia, o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Ważne! Informacja do świadectwa pracy, powinna być sporządzona wyłącznie dla pracowników zatrudnionych po 31 grudnia 2018 roku, czyli pracowników, dla których okres przechowywania dokumentacji wynosi 10 lat.

Przykład 4.

Dnia 2 stycznia 2019 roku zatrudniono pracownika na okres próbny. Z dniem 31 marca rozwiąże się umowa o pracą z tym pracownikiem i nie zostanie ona przedłużona. Pracodawca w tej sytuacji jest zobowiązany dołączyć informację do świadectwa pracy.

Prawo pracy, PPK, sprawozdanie finansowe, RODO

Bestsellery 2019 z rabatami do – 50%

Skorzystaj >>

Przykład 5.

Rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło 28 lutego 2019 roku. W związku z tym, że pracownik ostatnią umowę podpisał w 2017 roku, pracodawca wydaje mu wyłącznie świadectwo pracy. Dodatkowa informacja do świadectwa pracy nie jest w takim przypadku wymagana.

Czy wpisywać daty?

Przepisy wprowadzają obowiązek poinformowania pracownika jednak nie określają, czy w informacji pracodawcy powinni zawrzeć informację wynikającą wprost z przepisów, czy muszą pracownikowi podać konkretne daty związane z okresem przechowywania. Należy jednak pamiętać, że według inspekcji pracy, informacje przekazywane pracownikom powinny być konkretne i zindywidualizowane. Dlatego też większość ekspertów prawa pracy sugeruje, żeby w informacji podać dokładne daty przy każdym z punktów.

Czy informacja do świadectwa pracy to osobny dokument?

Pracodawca, który rozwiązuje stosunek pracy, ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten powinien zostać wydany w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli nie możliwości, aby świadectwo wydać w tym terminie, powinno ono zostać przesłane w ciągu 7 dni od dnia ustania umowy. Taka sama zasada obowiązuje przy wydawaniu dodatkowej informacji. W tej sytuacji, wiele osób chce umieszczać ją w treści świadectwa, co jest błędne. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectwa pracy, zawiera regulacje dotyczące elementów jakie należy w nim zawrzeć i według nich nie wpisuje się tam informacji na temat okresów przechowywania dokumentacji. Wynika z tego, że taka informacja powinna stanowić osobny dokument, który jest wydawany razem ze świadectwem.

Autor: Katarzyna Dorociak, ekspert wFirma.pl

So you have finished reading the informacja o przechowywaniu akt osobowych w świadectwie pracy topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Wzór pisma dot przechowywania akt osobowych, Termin odbioru dokumentacji pracowniczej, Świadectwo pracy, Kodeks pracy

See also  Top 19 문화 상품권 싸게 구매 Best 95 Answer

Leave a Comment