Top 37 Jak Napisać Plan Rozwoju Zawodowego Na Nauczyciela Dyplomowanego 2019 All Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2020/2021 edukacja wczesnoszkolna

Table of Contents

Jak napisać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2022?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 1. imię i nazwisko,
 2. obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 3. miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 4. nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 5. data rozpoczęcia stażu,
 6. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 7. data zakończenia stażu.

Co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:
 • zadania,
 • realizowane cele,
 • formy realizacji,
 • termin,
 • dowody realizacji.

Jakie dokumenty do teczki na dyplomowanego?

TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 • poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o: …
 • opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.

Jaka czcionka pisać sprawozdanie na dyplomowanego?

Należy także podać datę wykonania sprawozdania. Nie należy do sprawozdania dodawać strony tytułowej – nic nie wnosi do treści sprawozdania. W tekście należy używać standardowych czcionek stosowanych w dokumentach (np. Arial, Times New Roman).

Co powinno zawierać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego?

Będą to na pewno imię i nazwisko, obecny stopień awansu oraz już uzyskane kwalifikacje, miejsce zatrudnienia (a zatem odbywania stażu), rodzaj prowadzonych zajęć, data rozpoczęcia stażu, zatwierdzenia planu rozwoju oraz zakończenia stażu.

Czy dyrektor musi być w komisji na dyplomowanego?

Odpowiedź: Tak, przepisy nie wykluczają możliwości powołania wicedyrektora szkoły w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 68 ust.

Ile czasu na złożenie planu rozwoju zawodowego?

Złożenie planu rozwoju zawodowego Termin: nauczyciel stażysta – 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Złożenie przez nauczyciela planu rozwoju zawodowego w terminie późniejszym nie może być powodem wydania przez dyrektora decyzji odmawiającej realizację stażu lub nadania stopnia awansu zawodowego.

Jakie cele rozwojowe pracownika przykłady?

Do działań wspierających rozwój pracowników można zaliczyć ścieżki karier (ścieżki rozwoju), szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, programy zarządzania talentami, a także systemy zarządzania kompetencjami, czyli określanie, diagnoza, definiowanie luk i podejmowanie działań je minimalizujących (np.

Co to jest plan rozwoju zawodowego?

Plan rozwoju zawodowego ma uwzględnia wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10 Karty Nauczyciela. Konstruując plan rozwoju zawodowego należy dokonać analizy wymagań kwalifikacyjnych (egzaminacyjnych), jakie należy spełnić, aby uzyskać stopień awansu zawodowego oraz powinności nauczyciela w okresie stażu ( § 6 ust.

Czy do teczki na dyplomowanego dołącza się plan rozwoju?

Do wniosku należy dołączyć plan rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Kto wchodzi w skład komisji na nauczyciela dyplomowanego?

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Czy można nie zdać egzaminu na dyplomowanego?

Nieuzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej czy niezdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną skutkuje odmową nadania stopnia awansu zawodowego. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel nie będzie mógł dalej ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany na rękę?

Nauczyciel w stopniu nauczyciela dyplomowanego, czy najwyższym w awansie zawodowym, jego wynagrodzenie średnie z wszystkimi dodatkami to przeciętnie 6800-6900 zł “na rękę”.

Czy nauczyciel dyplomowany musi znać język obcy?

Pytanie: Czy aby uzyskać stopień awansu zawodowego – dyplomowany nauczyciel musi wykazać się znajomością języka obcego na poziomie zaawansowanym? Odpowiedź: Nie, do uzyskania stopnia awansu zawodowego nie jest konieczna znajomość języka obcego (§ 8 ust. 2 pkt 4d rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 r.).

Ile lat na nauczyciela dyplomowanego?

Nauczyciel dyplomowany to drugi i ostatni stopień awansu zgodnie z nowymi zasadami. Będzie mogła nim zostać osoba, która przepracowała co najmniej 5 lat i 9 miesięcy (lub w skróconym trybie 4 lata i 9 miesięcy), licząc od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Czy nauczyciel stażysta pisze sprawozdanie?

9c ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczyciel po zakończeniu stażu składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. Termin na złożenie sprawozdania został określony w § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i wynosi 7 dni od zakończenia stażu.

Jak napisać sprawozdanie?

Sprawozdanie piszemy w czasie przeszłym. We wstępie powinniśmy napisać, gdzie i kiedy byliśmy i jaki był nasz cel albo jaki to był typ wydarzenia. W rozwinięciu opisujemy po kolei, co robiliśmy, a w zakończeniu wszystko podsumowujemy i przedstawiamy naszą opinię, czyli piszemy, czy np.

Kiedy złożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Zgodnie z § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.

Ile trwa Awans zawodowy nauczyciela stażysty?

Etap ten trwa obecnie 9 miesięcy i należy rozpocząć go na początku roku szkolnego. Aby się starać o awans, trzeba być zatrudnionym w placówce oświatowej przynajmniej na pół etatu. Awans zawodowy nauczyciela stażysty odbywa się pod okiem wyznaczonego opiekuna stażu. Jest nim nauczyciel mianowany lub dyplomowany.

See also  Top 46 Szkoła Podstawowa Z Internatem Łódź The 90 New Answer

Jak napisać plan rozwoju zawodowego
Jak napisać plan rozwoju zawodowego


Jak napisać plan rozwoju? | Aneta Szostak-Sulewska

 • Article author: anetaszostak.pl
 • Reviews from users: 5255 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju? | Aneta Szostak-Sulewska Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że „Art. 9c.3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju? | Aneta Szostak-Sulewska Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że „Art. 9c.3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony …
 • Table of Contents:
Jak napisać plan rozwoju? | Aneta Szostak-Sulewska
Jak napisać plan rozwoju? | Aneta Szostak-Sulewska

Read More

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

 • Article author: auxilia-oswiata.pl
 • Reviews from users: 28049 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. W celu uzyskania … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. W celu uzyskania … Obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Table of Contents:

Podstawa prawna

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Staż

Cele stażu

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nawigacja wpisu

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?
Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Read More

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 42527 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating Sprawdź, jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu.
 • Table of Contents:

Wprowadzenie kluczowe terminy

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Najpierw wymień postawione cele

Co zrobić gdy zadanie nie zostało zrealizowane

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Zakończenie podsumowanie uwagi refleksje plany

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - ePedagogika
Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

Read More

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

 • Article author: auxilia-oswiata.pl
 • Reviews from users: 41221 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating Obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Table of Contents:

Podstawa prawna

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Staż

Cele stażu

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nawigacja wpisu

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?
Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Read More

Teczka na kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 2624 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Teczka na kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Teczka na kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy Updating Sprawdź, jakie dokumenty załączyć do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego
 • Table of Contents:

Termin na złożenie wniosku o wszczęcie postępowania

Stosujemy przepisy obowiązujące w dniu zakończenia stażu

TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Powiązane porady i dokumenty

Teczka na kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego - Portal Oświatowy
Teczka na kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy

Read More

jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019

 • Article author: elektron.pol.lublin.pl
 • Reviews from users: 26109 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 Updating
 • Table of Contents:
jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019
jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019

Read More

jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019

 • Article author: www.szkola11.pl
 • Reviews from users: 14465 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego … 01.09.2016 – 31.05.2019 … Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego … 01.09.2016 – 31.05.2019 … Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
 • Table of Contents:
jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019
jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019

Read More

Plan rozwoju zawodowego

 • Article author: awans.edux.pl
 • Reviews from users: 34535 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r. Beata Kompanowska. Jankowice. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego ze zmianami na dzień 1 września 2019r. Beata Kompanowska. Jankowice. plan rozwoju zawodowegoPlany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego
Plan rozwoju zawodowego

Read More

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 7201 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – Portal Oświatowy Pytanie: Nauczyciel mianowany realizuje staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończy się 31 maja 2019 r. Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – Portal Oświatowy Pytanie: Nauczyciel mianowany realizuje staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, który zakończy się 31 maja 2019 r. Czy w związku ze zmianą przepisów od 1 … Praktyczne porady, narzędzia i wzory dokumentów dla szkół i przedszkoli. Kadry i płace, zarządzanie, nadzór pedagogiczny, bezpieczeństwo dzieci i uczniów, wychowanie, kształcenie.
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela - Portal Oświatowy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela – Portal Oświatowy

Read More

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 11224 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Najczęściej nauczyciele wybierają taką formę, w jakiej napisali plan rozwoju zawodowego. Ważne jest, żeby nauczyciel w czytelny sposób … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Najczęściej nauczyciele wybierają taką formę, w jakiej napisali plan rozwoju zawodowego. Ważne jest, żeby nauczyciel w czytelny sposób … Sprawdź, jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu.
 • Table of Contents:
See also  Top 28 별 풍선 충전 Quick Answer

Wprowadzenie kluczowe terminy

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Najpierw wymień postawione cele

Co zrobić gdy zadanie nie zostało zrealizowane

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Zakończenie podsumowanie uwagi refleksje plany

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - ePedagogika
Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

Read More

Plany rozwoju zawodowego

 • Article author: www.przedszkola.edu.pl
 • Reviews from users: 7290 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plany rozwoju zawodowego mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plany rozwoju zawodowego mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole … Plany rozwoju zawodowegoPlany rozwoju zawodowego
 • Table of Contents:
Plany rozwoju zawodowego
Plany rozwoju zawodowego

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Jak napisać plan rozwoju?

Jak napisać plan rozwoju.

Artykuł, który właśnie czytasz skierowany jest do trzech grup nauczycieli.

Rozpoczynających pracę w zawodzie nauczyciela- pierwsze zadanie do wykonania jakie Cię spotka, to napisać plan rozwoju.

Od Twojej rozmowy kwalifikacyjnej na nauczyciela kontraktowego minęły dwa lata (dwa lata stosunku pracy w szkole/przedszkolu/placówce od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu, dokładnie od daty na akcie nadania stopnia awansu)

Od Twojego egzaminu na nauczyciela mianowanego minął rok ( rok stosunku pracy w szkole/przedszkolu/placówce od momentu uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, dokładnie od daty na akcie nadania stopnia awansu ).

Jeśli jesteś w którejś z tych grup, to możesz a nawet powinnaś/powinieneś podjąć się zmagań dotyczących rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, nauczycielu.

Czas biegnie, terminy gonią a Ty nie wiesz jak się za to zabrać. Zawiłość prawa oświatowego w tym zakresie przeraża.

Obserwując Wasze wpisy na portalach społecznościowych (grupy na fb) zauważam liczne problemy z tym tematem związane.

Jak się za to zabrać od strony technicznej?

Co z tymi punktami, gdzie ich szukać?

Czy pisać plan według powinności czy może według wymagań?

Wyjaśnię wiec kolejny raz.

Tak jak przy sprawozdaniu nie mamy jednego konkretnego wzoru dokumentu, tak tez przy planowaniu działań w planie rozwoju zawodowego sytuacja ułatwiona nie jest.

Po pierwsze powinności- w trakcie trwania stażu nauczyciel powinien.

Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się.

Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że „Art. 9c.3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu.” To jak to zaplanować, by sprostać wymaganiom ustawodawcy, dyrektora szkoły i opiekuna stażu (jeśli takowego będziesz mieć)?

Zacznijmy więc od początku.

Po pierwsze i najważniejsze w całym tym planowaniu to wydrukować Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200). Rozporządzenie możesz pobrać tu >POBIERZ< Po drugie, bardzo uważnie przeczytać powinności i wymagania dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Stażysta czyta wszystko co zapisane jest z § 6 rozporządzenia. Nauczyciel kontraktowy § 7, a nauczyciel mianowany rozpoczynający staż wczytuje się z uwagą w zapisy § 8. Warto też prześledzić kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 >KLIK< oraz plan nadzoru zamieszczony na stronie kuratorium, któremu podlega Twoja szkoła. Tam wyznaczone są priorytety działalności oświatowej na najbliższy czas. Nie wolno przy planowaniu działań zapomnieć o potrzebach Twojej placówki. Zajrzyj do wniosków z nadzoru, wniosków z ewaluacji, wyników sprawdzianów czy egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w Twojej szkole. Nie zapominaj o potrzebach rodziców, oni też stanowią społeczność szkoły/przedszkola/placówki. Przy planowaniu działań warto również przemyśleć i wstępnie wytypować instytucje z którymi będziesz chciała/chciał podjąć współpracę. Środowisko lokalne z którym współpracuje placówka jest ważną składową działalności szkoły. Pamiętaj także, by brać pod uwagę w kolejnym roku szkolnym edukację zdalną czy hybrydową. Wspierająca rola opiekuna stażu. W rozporządzeniu dotyczącym uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego szczegółowo zostały opisane zadania opiekuna stażu. Jeśli wiec Twój staż realizowany będzie pod opieką tego anioła stróża, zerknij w zapisy § 5, by dowiedzieć się jakie zadania spoczywają na opiekunie stażu. To właśnie opiekun stażu może być tą osobą, która pomoże Ci zdecydować jak będzie wyglądał Twój plan rozwoju zawodowego, nauczycielu. Zasadnym jest także opracować niezbędną dokumentację dotyczącą Waszej współpracy. Taka dokumentacja została przez nas przygotowana i znajdziesz ją tu >KLIK<. Pamiętaj też o swoich umiejętnościach i potrzebach. Po pierwsze co mogę dać placówce (co jest moją mocną stroną) oraz jakie mam potrzeby (czego nie umiem, czego się chcę nauczyć). Teraz już tylko wybrać wzór tabel i rozpocząć planowanie. Twoja tabela dotycząca planowania stażu może wyglądać w najróżniejszy sposób. Jeśli plan rozwoju zawodowego chcesz napisać według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się będziesz podejmować, wyznacz termin (mniej lub bardziej szczegółowy) pozostaw miejsce na uwagi- i gotowe. Pamiętaj o tym by uwzględnić tu wymagania, zgodnie z cytowanym powyżej artykułem z ustawy. Powinności np. uczestniczyć w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego; Zadanie Sposób realizacji działań Termin realizacji Uwagi Jeśli swój plan rozwoju chcesz opierać o wymagania (tak robi większość, podobno tak jest Wam łatwiej), to postępuj podobnie jak opisałam powyżej. Wpisz wymaganie, wyznacz zadania, zaplanuj i zapisz sposoby realizacji, wyznacz terminy, zaplanuj miejsce na uwagi. Tabela taka może więc wyglądać na przykład tak: Wymaganie np. 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, Zadanie Sposób realizacji działań Termin realizacji Uwagi Teraz czas na działanie. Jeśli nie czujesz się na siłach by sprostać temu działaniu, nie martw się. Przygotowaliśmy dla Was bardzo szczegółowo opisany ebook dotyczący planowania działań w rozpoczynającym się stażu. Propozycję dla stażysty znajdziesz tu >KLIK< Nauczyciel rozpoczynający mianowanie zerka tu >KLIK< Dla nauczycieli dyplomujących się przygotowaliśmy dwa rodzaje dokumentów w zależności od wykonywanych przez Was działań. Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna i specjaliści >KLIK< i przedmiotowcy i bibliotekarze >KLIK< W kolejnym artykule poruszę jeszcze bardziej szczegółowo temat terminów oraz roli opiekuna i dyrektora placówki w Twoim awansie nauczycielu. Karty pracy pobierz tu > KLIK < Życzę owocnej pracy. Aneta

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Kluczowym i obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu. W opracowaniu go pomaga opiekun stażu.

Podstawa prawna

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200). Następnie uważnie przeczytać założenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Dla stażysty poświęcony jest § 6 tego rozporządzenia. Natomiast wymagania i powinności nauczyciela kontraktowego są zawarte w § 7, a dla nauczyciela mianowanego rozpoczynającego staż w § 8.

Warto również zainteresować się podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym 2021/2022 oraz planem nadzoru zamieszczonym na stronach kuratorium, któremu podlega nasza placówka.

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Nauczyciele powinni przeanalizować dokładnie powinności i wymagania. Na uwagę zasługuje również fakt, że czego innego oczekuje się od nauczycieli odbywających staż na każdym ze stopni awansu. Należy wiedzieć, że nie ma narzuconego schematu planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela. Każdy nauczyciel ma za zadanie samodzielnie stworzyć plan według swojego pomysłu.

Przed przystąpieniem do napisania planu nauczyciele powinni dodatkowo uwzględnić:

specyfikę placówki,

wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku,

potrzeby dzieci i placówki,

predyspozycje i zainteresowania.

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:

zadania,

realizowane cele,

formy realizacji,

termin,

dowody realizacji.

Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu. Do koniecznych danych osobowych zaliczymy takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwę szkoły, stanowisko oraz posiadane wykształcenie.

Staż

Następnym niezbędnym elementem dokumentu, jest zawarcie informacji o stażu. Koniecznie będzie zawarcie informacji takich jak:

data rozpoczęcia stażu,

imię i nazwisko opiekuna stażu,

długość stażu,

planowana data ukończenia stażu,

przerwy w okresie odbywania stażu,

data złożenia sprawozdania.

Cele stażu

Głównym celem stażu jest uzyskanie konkretnego stopnia awansu zawodowego np. na nauczyciela kontraktowego. W planie rozwoju zawodowego nauczyciela powinna zostać zawarta informacja o tym, jakie cele zostaną zrealizowane podczas odbytego stażu. Cele stażu możemy możemy podzielić cele główne oraz cele szczegółowe. Cele szczegółowe powinny być stosowne do wymagań związanych z realizowanym stopniem awansu.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Aby uzyskać stopień nauczyciela kontaktowego nauczyciel powinien:

posiadać wiedze na temat organizacji i zasad funkcjonowania szkoły; prowadzić zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych ; być zaznajomionym ze środowiskiem uczniów, ich problemami oraz dobrze współpracować ze środowiskiem uczniów; posiadać umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

W celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego należy:

organizować i udoskonalać swoje działania oraz dokonywać ewaluacji warsztatu pracy (potrafić ocenić ich skuteczność i dokonywać zmian); uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów, problematyki środowiska dzieci i młodzieży oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; wykorzystywać w pracy technologie informacyjną i komunikacyjną; stosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, pomocy społecznej lub postępowania w rozwiązywaniu problemów; znać przepisy dotyczące systemu oświaty, funkcjonowania szkoły, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego niezbędne jest:

otrzymanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły; wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, (w tym przez prowadzenie otwartych zajęć); rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Obowiązkowo w planie rozwoju zawodowego należy również uwzględnić przynajmniej trzy z poniższych punktów:

opracować i wdrożyć program działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych; wykonywać zadania doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych; poszerzyć zakres szkolnych działań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; posługiwać się językiem obcym na poziomie zaawansowanym; wykonywać zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami lub instytucjami samorządowymi; uzyskać znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego? Ocena: 5 /5

(głosy: 5 ) Ocena:/5(głosy:

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przepisy nie określają wzoru takiego sprawozdania. Nie istnieją także żadne oficjalne wytyczne dotyczące jego sprawozdania. Dowiedz się, jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, aby jak najdokładniej przedstawić realizację zadań i osiągnięcie celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Z artykułu dowiesz się m.in.: W jakim terminie trzeba przedłożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ?

? Jakie czynności powinny poprzedzać rozpoczęcie pracy nad sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Jaką formę powinno mieć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Gdzie szukać przykładowych pytań dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego?

Wprowadzenie: kluczowe terminy

W terminie 7 dni od dnia zakończenia swojego stażu nauczyciel powinien przedłożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły/placówki dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania.

Przy ocenie dorobku zawodowego dyrektor szkoły uwzględnia stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. W sprawozdaniu koniecznie odnieś się do każdego zaplanowanego zadania (przedsięwzięcia)! Rzetelnie opracowane sprawozdanie będzie pomocne przy przygotowywaniu dokumentacji merytorycznej, załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego.

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Wskazane jest, by sprawozdanie zaczynało się informacjami ogólnymi o nauczycielu i jego stażu, np.:

imię i nazwisko,

obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,

miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),

nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,

data rozpoczęcia stażu,

data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,

data zakończenia stażu.

Najpierw wymień postawione cele

Jako wstęp do sprawozdania można krótko przedstawić cel ogólny i cele szczegółowe realizowanego awansu zawodowego. W części głównej należy odnieść się do każdego zaplanowanego zadania zawartego w zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Warto opisać, jak każde zadanie zostało zrealizowane (np. formy realizacji, termin realizacji, jak je udokumentowałeś, inne). Można napisać także o zadaniach zrealizowanych ponad plan.

Co zrobić, gdy zadanie nie zostało zrealizowane?

Jeżeli nie udało Ci się zrealizować jakiegoś zadania, to napisz to w swoim sprawozdaniu. Podaj przyczyny, które na to wpłynęły. Przykładowo, w roku szkolnym 2020/2021 realizacja niektórych zadań mogła okazać się niemożliwa, że względu na wprowadzenie zdalnego nauczania. W roku szkolnym 2021/2022 niektóre zadania mogły nie zostać zrealizowane ze względu na konieczność dostosowania organizacji kształcenia i nauczania do sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

Sam fakt niezrealizowania założeń nie musi oznaczać negatywnej oceny dorobku zawodowego. Jeżeli nauczyciel wykaże w sprawozdaniu z planu rozwoju zawodowego, dlaczego cel nie został osiągnięty, a przyczyna ta ma charakter obiektywny, nie powinno o zostać ocenione negatywnie.

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Przepisy prawa nie wskazują, jak napisać sprawozdanie, dlatego jego forma jest dowolna. Może być:

opisowa,

tabelaryczna lub

mieszana.

Najczęściej nauczyciele wybierają taką formę, w jakiej napisali plan rozwoju zawodowego. Ważne jest, żeby nauczyciel w czytelny sposób zreferował realizację poszczególnych zadań oraz wskazał efekty tych działań. Przyjąć należy takie założenie, by zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględnił wszystkie zadania wynikające z rozporządzenia o awansie zawodowym, a w efekcie ich realizacji nauczyciel będzie w stanie wykazać później przed komisją kwalifikacyjną/egzaminacyjną, że spełnił wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela, określone w wymienionym rozporządzeniu.

Przykładowy układ tabeli

Podstawa prawna zadania wg rozporządzenia Zadania oraz formy ich realizacji Cele i efekty Termin realizacji

Zakończenie: podsumowanie, uwagi, refleksje, plany

W zakończeniu można krótko podsumować sprawozdanie, wnieść własne uwagi, podzielić się refleksjami, planami zawodowymi na przyszłość.

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Pracując nad sprawozdaniem warto wziąć pod uwagę roczne podsumowanie pracy. W wielu przypadkach działania podejmowane przez nauczyciela były przecież związane z tym, co zaplanował na dany rok.

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Przygotowując sprawozdanie warto zwracać uwagę na stosowanie kluczowych słów/sformułowań, które wskazują na działania i czynności podejmowane w czasie realizacji planu rozwoju zawodowego. Zaliczają się do nich m.in.:

byłem odpowiedzialny za…, brałem udział w…,

doskonaliłem warsztat pracy poprzez…, dokonywałem ewaluacji własnych działań…, dokonałem…,

eksponowałem…,

konsultowałem…, komunikowałem się z…,

modyfikowałem…, monitorowałem…,

napisałem…,

opracowałem…, opiekowałem się…, omówiłem…, opublikowałem…,

przeprowadziłem…, przeanalizowałem…, pełniłem funkcję…, przedstawiłem…, poszerzyłem…, przygotowałem…, podjąłem się…, pozyskałem…,

sprawdzałem…, sporządziłem…, sprawowałem opiekę nad.…, służyłem pomocą…, śledziłem na bieżąco…,

uczestniczyłem…, ukończyłem…, udzielałem pomocy…,

wdrożyłem…, współpracowałem z.…, współtworzyłem…,

wykonywałem zadania…, wykorzystałem…, wygłosiłem…, wzbogaciłem …, wprowadzałem stosowne korekty…,

zorganizowałem…, zapoznałem się z.…, zapoznałem (kogo) z.…, założyłem…, zachęcałem…, zaangażowałem się w.…, złożyłem…, zbierałem informacje o…

Pomocnicze pytania, które warto postawić sobie odpowiednio przy słowach kluczach: co? Gdzie? Kiedy? Jak? Po co? Z kim? Jakie są efekty?

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Warto postarać się, by zadania i przedsięwzięcia w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego były przyporządkowane wymaganiom wymienionym w przepisach prawa oświatowego. Chodzi oczywiście o rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Sprawozdanie musi zawierać opis i analizę realizacji wymagań określonych przepisach.

So you have finished reading the jak napisać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2020/2021 edukacja wczesnoszkolna

Leave a Comment