Top 19 Jak Wygląda Rada Pedagogiczna Na Koniec Roku Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku Rada Pedagogiczna 2022

Table of Contents

Na czym polega rada pedagogiczna na koniec roku?

W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wyników rocznej klasyfikacji i uchwałę o klasyfikacji końcowej uczniów oraz promocji uczniów do klasy programowo wyższej lub ukończeniu przez nich szkoły.

Kiedy rada pedagogiczna 2022 koniec roku?

21.06.2022 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna, 24.06.2022 (pt) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ok. 15.08.2022Rada Pedagogiczna – dot.

See also  Top 6 조표 보는 법 Quick Answer

Co się dzieje na radzie pedagogicznej?

Rada pedagogiczna uchwala roczny plan i budżet szkoły, dokonuje analizy osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych i podejmuje decyzje w sprawie ich doskonalenia, klasyfikuje i promuje uczniów, organizuje samokształcenie nauczycieli.

Jak wygląda rada pedagogiczna w szkole?

Rada pedagogiczna podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem danej placówki edukacyjnej – podejmuje uchwały, opiniuje dokumenty, zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców czy radę szkoły. Jest organem nie tylko opiniującym i doradczym, ale przede wszystkim kontrolnym.

Co opiniuje a co uchwala rada pedagogiczna?

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły/placówki;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

Jakie sprawozdania na koniec roku szkolnego?

Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.

Jak wystawia się oceny na koniec roku?

Nie ma jednego odgórnego terminu wystawiania ocen na koniec roku dla wszystkich szkół. Termin wystawiania ocen zarówno końcowych, jak i proponowanych wyznacza dyrekcja w porozumieniu z radą pedagogiczną. Wystawienie ocen jest uzależnione od terminu ostatniej końcoworocznej rady pedagogicznej.

Ile trwa rada pedagogiczna w szkole?

Odpowiedź: Żaden zapis prawny nie określa czasu minimalnego ani maksymalnego w odniesieniu do czasu trwania zebrania rady pedagogicznej. Ustawodawca przewidział regulacje dotyczące tych zebrań, ale nie określił limitu czasu ich trwania.

Kiedy jest koniec klasyfikacji?

Informacja o rocznych ocenach

(dla uczniów i wychowawcy klasy – wpisanie ocen w dzienniku) do 6 czerwca 2022r.

Kiedy zbiera się rada pedagogiczna?

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie(semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb (…)”

Czy rada pedagogiczna może zmienić ocenę?

Przepisy nie przewidują możliwości zmiany tej oceny po podjęciu przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów (44h ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

Co ustala rada pedagogiczna?

Rada Pedagogiczna to ważny organ szkoły, który ma stanowiący oraz opiniujący głos w ważnych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły i uczniów. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy m.in. ustalenie Regulaminu Rady Pedagogicznej, czy zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

Ile rad pedagogicznych w ciągu roku?

Z powyższego wynika, iż nigdzie nie jest określona liczba rad pedagogicznych, które mogą być odbyte w ciągu roku (poza obowiązkowymi). Zatem ich liczba zależy od inwencji dyrektora lub rady pedagogicznej oraz bieżących potrzeb. Może ich być w ciągu roku 5–6 , ale równie dobrze może być ich dziesięć.

See also  Top 19 타이어 제조 일자 Top Answer Update

Czy rodzic może brać udział w radzie pedagogicznej?

Przedstawiciele organu prowadzącego mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej o ile zostaną na nie zaproszeni przez przewodniczącego rady pedagogicznej za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Ile to jest quorum na radzie pedagogicznej?

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

Kiedy zbiera się rada pedagogiczna?

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie(semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb (…)”

Czy udział w radach pedagogicznych jest obowiązkowy?

– Prawo oświatowe). Powyższe oznacza, że wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole są członkami rady pedagogicznej. Rodzi to obowiązek udziału w jej posiedzeniach, co realizowane jest w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, zaliczanych do czasu pracy nauczyciela (art. 42 ust.

Jak długo może trwać rada pedagogiczna?

Odpowiedź: Żaden zapis prawny nie określa czasu minimalnego ani maksymalnego w odniesieniu do czasu trwania zebrania rady pedagogicznej. Ustawodawca przewidział regulacje dotyczące tych zebrań, ale nie określił limitu czasu ich trwania.

Co daje udział w radach pedagogicznych?

Aktywny udział w Radach Pedagogicznych wpływa na podnoszenie jakości pracy szkoły, daje satysfakcję z możliwości aktywnego udziału w życiu szkoły.


Neo-Nówka – RADA PEDAGOGICZNA (Live in Roma) HD
Neo-Nówka – RADA PEDAGOGICZNA (Live in Roma) HD


Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
– Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły

 • Article author: www.monitorszkoly.pl
 • Reviews from users: 44265 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
  – Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły przeprowadzić posiedzenie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów1. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
  – Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły przeprowadzić posiedzenie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów1. W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje … System edukacji w Polsce i nie tylko – miesięcznik Monitor Dyrektora Szkoły
 • Table of Contents:
See also  Top 37 실시간 계좌 이체 Top Answer Update
Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
   - Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty - Monitor Dyrektora Szkoły
Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
– Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły

Read More

Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
– Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły

 • Article author: www.monitorszkoly.pl
 • Reviews from users: 46331 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
  – Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
  – Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły Updating System edukacji w Polsce i nie tylko – miesięcznik Monitor Dyrektora Szkoły
 • Table of Contents:
Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
   - Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty - Monitor Dyrektora Szkoły
Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego
– Czasopismo omawiające zmiany w systemie oświaty – Monitor Dyrektora Szkoły

Read More

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

 • Article author: www.zsziownidzicy.pl
 • Reviews from users: 13859 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy Updating
 • Table of Contents:
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy
Kalendarz roku szkolnego 2021/2022 | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy

Read More

Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

 • Article author: pl.wikipedia.org
 • Reviews from users: 49459 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia Updating
 • Table of Contents:

Spis treści

Przewodniczący i skład rady pedagogicznej[edytuj edytuj kod]

Zobacz też[edytuj edytuj kod]

Ustawodawstwo polskie[edytuj edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj edytuj kod]

Przypisy[edytuj edytuj kod]

Menu nawigacyjne

Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Read More

Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

– Dziecko

 • Article author: kobieta.onet.pl
 • Reviews from users: 2607 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

  – Dziecko
  Updating …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

  – Dziecko
  Updating Rada pedagogiczna to, obok rady rodziców i rady szkoły, jeden z najważniejszych organów działających w szkole. Rada pedagogiczna podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem danej placówki edukacyjnej – podejmuje uchwały, opiniuje dokumenty, zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców czy radę szkoły. Jest organem nie tylko opiniującym i doradczym, ale przede wszystkim kontrolnym.

 • Table of Contents:

Rada pedagogiczna – kiedy

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Rada pedagogiczna – kompetencje

Czy rada pedagogiczna może zmienić ocenę

To również Cię zainteresuje

Redakcja poleca


    Rada pedagogiczna - co warto wiedzieć
    
    - Dziecko
Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

– Dziecko

Read More

jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku

 • Article author: www.prawo.pl
 • Reviews from users: 20171 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku Zakończenie roku szkolnego i podjęcie decyzji dotyczących pracy w szkole od 1 września – to zadania sierpniowej rady pedagogicznej. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku Zakończenie roku szkolnego i podjęcie decyzji dotyczących pracy w szkole od 1 września – to zadania sierpniowej rady pedagogicznej.
 • Table of Contents:
jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku
jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku

Read More

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 | Szkoła Podstawowa w Stasinie

 • Article author: spstasin.com.pl
 • Reviews from users: 29291 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 | Szkoła Podstawowa w Stasinie 8, Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna, Termin zostanie podany* … na koniec roku szkolnego, informacja w dzienniku elektronicznym Librus. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 | Szkoła Podstawowa w Stasinie 8, Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna, Termin zostanie podany* … na koniec roku szkolnego, informacja w dzienniku elektronicznym Librus.
 • Table of Contents:

Dziennik elektroniczny

Facebook

Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego

Grono pedagogiczne

Psycholog

Jadłospis

Egzamin ósmoklasisty

Dokumenty szkoły

Zajęcia pozalekcyjne

Rekrutacja 20192020

Rozkład dzwonków

Rada rodziców

Świetlica szkolna

Gazetka szkolna „Stasinek”

Historia szkoły

Podręczniki

Aktualności

Galeria

Zdalne nauczanie

Dokumenty do pobrania

Kontakt

Ochrona Danych Osobowych

BIP

Gmina Konopnica

Cyfrowa Szkoła

Kuratorium Oświaty

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 | Szkoła Podstawowa w Stasinie
Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 | Szkoła Podstawowa w Stasinie

Read More

Rada pedagogiczna po zakończeniu roku szkolnego? – Nauczyciele – Forum dyskusyjne | Gazeta.pl

 • Article author: forum.gazeta.pl
 • Reviews from users: 44668 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Rada pedagogiczna po zakończeniu roku szkolnego? – Nauczyciele – Forum dyskusyjne | Gazeta.pl Czy u was też spotykacie sie na radzie w pierwszych dniach wakacji? Uczę 10 lat w szkole i po raz pierwszy dyrektor oznajmił nam, że zgodnie z przepisami(?) …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Rada pedagogiczna po zakończeniu roku szkolnego? – Nauczyciele – Forum dyskusyjne | Gazeta.pl Czy u was też spotykacie sie na radzie w pierwszych dniach wakacji? Uczę 10 lat w szkole i po raz pierwszy dyrektor oznajmił nam, że zgodnie z przepisami(?) Czy u was też spotykacie sie na radzie w pierwszych dniach wakacji? Uczę 10 lat w szkole i po raz pierwszy dyrektor oznajmił nam, że zgodnie z przepisami(?) ma obowiązek zorganizować taka radę na początku wakacji, czyli my mamy 22
 • Table of Contents:

Najnowsze z forum Nauczyciele

Zaloguj się

Rada pedagogiczna po zakończeniu roku szkolnego? - Nauczyciele - Forum dyskusyjne | Gazeta.pl
Rada pedagogiczna po zakończeniu roku szkolnego? – Nauczyciele – Forum dyskusyjne | Gazeta.pl

Read More

Harmonogram zebrań rady pedagogicznej – Oświata i Prawo

 • Article author: oswiataiprawo.pl
 • Reviews from users: 17677 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Harmonogram zebrań rady pedagogicznej – Oświata i Prawo Rada pedagogiczna może spotykać się również w celach szkoleniowych – patrz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Harmonogram zebrań rady pedagogicznej – Oświata i Prawo Rada pedagogiczna może spotykać się również w celach szkoleniowych – patrz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.
 • Table of Contents:
Harmonogram zebrań rady pedagogicznej – Oświata i Prawo
Harmonogram zebrań rady pedagogicznej – Oświata i Prawo

Read More

Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

– Dziecko

 • Article author: kobieta.onet.pl
 • Reviews from users: 3529 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

  – Dziecko
  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. W ciągu roku odbywają się tzw. klasyfikacje śródroczne oraz roczne. Klasyfikację śródroczną rada pedagogiczna … …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

  – Dziecko
  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. W ciągu roku odbywają się tzw. klasyfikacje śródroczne oraz roczne. Klasyfikację śródroczną rada pedagogiczna … Rada pedagogiczna to, obok rady rodziców i rady szkoły, jeden z najważniejszych organów działających w szkole. Rada pedagogiczna podejmuje kluczowe decyzje związane z funkcjonowaniem danej placówki edukacyjnej – podejmuje uchwały, opiniuje dokumenty, zatwierdza plany pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców czy radę szkoły. Jest organem nie tylko opiniującym i doradczym, ale przede wszystkim kontrolnym.

 • Table of Contents:

Rada pedagogiczna – kiedy

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

Rada pedagogiczna – kompetencje

Czy rada pedagogiczna może zmienić ocenę

To również Cię zainteresuje

Redakcja poleca


    Rada pedagogiczna - co warto wiedzieć
    
    - Dziecko
Rada pedagogiczna – co warto wiedzieć

– Dziecko

Read More

Kiedy jest rada pedagogiczna 2021? Ostatni dzwonek na poprawę ocen

 • Article author: www.edziecko.pl
 • Reviews from users: 37738 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kiedy jest rada pedagogiczna 2021? Ostatni dzwonek na poprawę ocen Wakacje rozpoczną się za dwa tygodnie. Przed zakończeniem roku szkolnego w szkole odbędzie się jeszcze kilka ważnych spotkań. Między innymi … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kiedy jest rada pedagogiczna 2021? Ostatni dzwonek na poprawę ocen Wakacje rozpoczną się za dwa tygodnie. Przed zakończeniem roku szkolnego w szkole odbędzie się jeszcze kilka ważnych spotkań. Między innymi … Zostało już naprawdę bardzo mało czasu, aby zawalczyć o lepsze stopnie na świadectwie. Wakacje rozpoczną się za dwa tygodnie. Przed zakończeniem roku szkolnego w szkole odbędzie się jeszcze kilka ważnych spotkań. Między innymi klasyfikacja uczniów. Kiedy jest rada pedagogiczna 2021?szkoła,umysł,dysleksja,psycholog,
  testy,lekcje,zerówka
 • Table of Contents:

Kiedy jest rada pedagogiczna 2021 Do kiedy jest wystawienie ocen 2021

Kiedy jest rada pedagogiczna 2021 O dacie decyduje dyrekcja szkoły

Kiedy jest rada pedagogiczna 2021 Wakacje są krótsze w tym roku

Kiedy jest rada pedagogiczna 2021? Ostatni dzwonek na poprawę ocen
Kiedy jest rada pedagogiczna 2021? Ostatni dzwonek na poprawę ocen

Read More

Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

 • Article author: pl.wikipedia.org
 • Reviews from users: 26956 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży. Rada … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, niekiedy również przedstawiciele rodziców, organizacji społecznych i młodzieży. Rada …
 • Table of Contents:

Spis treści

Przewodniczący i skład rady pedagogicznej[edytuj edytuj kod]

Zobacz też[edytuj edytuj kod]

Ustawodawstwo polskie[edytuj edytuj kod]

Linki zewnętrzne[edytuj edytuj kod]

Przypisy[edytuj edytuj kod]

Menu nawigacyjne

Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia
Rada pedagogiczna – Wikipedia, wolna encyklopedia

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego to czas na analizę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz rozliczenie osiągnięć szkoły, nauczycieli, uczniów i wychowanków. Są też takie obowiązki, które mogą przedłużyć się na czas wakacji. Zastanówmy się zatem, jakie działania musi podjąć dyrektor, aby prawidłowo zakończyć rok szkolny 2019/2020.

Lista działań jest długa, a katalog podejmowanych czynności – otwarty. Oczywiście obowiązkowo należy wykonać te czynności, które wynikają z prawa oświatowego i powszechnego. Pozostałe działania mogą wynikać z przyjętych w szkole procedur, wytycznych czy instrukcji. Poniżej przedstawiono przegląd wybranych czynności dyrektora związanych z zakończeniem roku szkolnego.

POLECAMY

Klasyfikacja uczniów

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. Rodziców powiadamia się bezpośrednio. Ucznia nieobecnego w danym dniu należy powiadomić przy najbliższej okazji. W związku z klasyfikacją dyrektor szkoły powinien:

wydać zarządzenie w sprawie klasyfikacji uczniów, w którym określa ważne terminy wynikające z organizacji roku szkolnego i zadania poszczególnych członków rady pedagogicznej,

sprawować nadzór nad terminami ustalonymi w zarządzeniu,

przeprowadzić posiedzenie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów1.

W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wyników rocznej klasyfikacji i uchwałę o klasyfikacji końcowej uczniów oraz promocji uczniów do klasy programowo wyższej lub ukończeniu przez nich szkoły. W niektórych szkołach może być więcej niż jedno posiedzenie rady pedagogicznej związane z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji rocznej, gdyż klasy programowo najwyższe kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wcześniej niż klasy młodszych roczników, a część uczniów będzie zdawać egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe po zakończeniu zajęć.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanego epidemią koronawirusa COVID-19 rady pedagogiczne mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej2. W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym, z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen3. Zgłoszenia mogą dokonać nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

W takim przypadku podjęcie przez radę pedagogiczną decyzji o wynikach klasyfikacji ucznia nastąpi na najbliższym zebraniu zwołanym przez dyrektora szkoły.

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

Przepisy ustawy Prawo oświatowe4 nakazują dyrektorowi przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Podczas takiego zebrania dyrektor podsumowuje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inne działania statutowe szkoły:

wychowawcy przedstawiają informacje o sukcesach swoich uczniów oraz o sytuacji wychowawczej,

nauczyciele dokonują ewaluacji swojej pracy,

dokonywana jest analiza programu wychowawczo-profilaktycznego – czy założenia zostały zrealizowane, jakie przyniosły efekty,

analizuje się realizację celów postawionych w planie pracy szkoły,

podsumowywane są osiągnięcia uczniów, w tym uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, wolontariacie czy projektach edukacyjnych,

dokonuje się analizy organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku szkolnym (omówić należy jej skuteczność i wyciągnąć wnioski w celu poprawy jakości pracy w kolejnym roku szkolnym) oraz innych działań uznanych za istotne dla działalności placówki.

Podczas zebrania podsumowującego dyrektor powinien wyznaczyć składy komisji klasyfikacyjnych i komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych, komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz podać planowane terminy przeprowadzenia tych egzaminów. Z uwagi na obszerność zagadnień ustawodawca założył, że zebranie podsumowujące organizuje się po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Obowiązki dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli

Większość nauczycieli, którzy ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego, kończy staż w dniu 31 maja. W związku z tym dyrektorzy mają do zrealizowania swoje zadania przewidziane w przepisach o awansie zawodowym nauczycieli5:

[1] Dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, a także pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania. Nauczyciele, którzy ukończyli staż, mają 7 dni od dnia jego zakończenia na sporządzenie i przedstawienie dyrektorowi sprawozdania, z czego wynika, że dyrektor musi ocenić nauczycieli w czerwcu.

[2] Wystawienie zaświadczeń dla nauczycieli, którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Są one załącznikiem do wniosków o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

[3] Wyznaczenie terminów postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego oraz ustalenie składów i powołanie komisji kwalifikacyjnych. Dyrektor, jako organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

[4] Przeprowadzenie analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

[5] Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.

[6] Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w drodze decyzji administracyjnej do 31 sierpnia, gdy wniosek złożono do 30 czerwca.

[7] Uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanych przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Obowiązki dyrektora szkoły wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Artykuł 69 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego6 oraz informacje o działalności szkoły. Zapis ten doprecyzowany został w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Ustawodawca nie wskazuje formy wykonania tego zadania. Dyrektorzy najczęściej wypełniają tę powinność w formie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego. W br. szkolnym nadzór pedagogiczny dyrektora powinien uwzględniać kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych przez nauczycieli zadań7.

Zadaniem dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej jest dopilnowanie, aby rada pedagogiczna ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki i podjęła stosowną uchwałę8.

Podsumowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej odpowiada w szczególności za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Oprócz powołania zespołu do opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, ma obowiązek nadzorować jego pracę. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz – w miarę potrzeb – dokonuje modyfikacji programu. Obowiązkiem dyrektora jest przekazanie rodzicom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi kopii wielospecjalistycznych ocen, które uwzględniają w szczególności:

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia,

w zależności od potrzeb – zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,

przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – wspólnie z grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Dokonując podsumowania realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, należy wziąć pod uwagę:

zgodność działań szkoły/przedszkola z przepisami prawa,

adekwatność podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb dzieci i uczniów,

skuteczność udzielanego wsparcia,

poziom zaspokojenia potrzeb rodziców i nauczycieli

w zakresie pomocy,

spójność potrzeb z możliwościami realizacji zadań,

efektywność określonych działań,

skuteczność określonych form pomocy, metod pracy,

przydatność sposobu dokumentowania działań w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla oceny jej efektywności.

Wybór podręcznika na nowy rok szkolny

Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala:

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Obowiązkiem dyrektora jest także podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. Wykonanie tego zadania powinno odbyć się w takim terminie, który umożliwi zakup podręczników i pracę z podręcznikami od 1 września.

Ustawodawca założył, że podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne są gromadzone w bibliotece szkolnej. W związku z powyższym wykonanie czynności związanych z ich zakupem do biblioteki szkolnej oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami przypisał dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły musi podjąć także działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Kontrola dokumentacji szkolnej

Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne lub ukończenia szkoły. Dyrektor szkoły powinien dopilnować, aby świadectwa były wypisane prawidłowo na drukach, według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.). Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej. Sposobem na uniknięcie błędów przy ich wypełnianiu jest zamieszczenie wzoru prawidłowo wypełnionego świade…

Obowiązki dyrektora szkoły na koniec roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego to czas na analizę pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz rozliczenie osiągnięć szkoły, nauczycieli, uczniów i wychowanków. Są też takie obowiązki, które mogą przedłużyć się na czas wakacji. Zastanówmy się zatem, jakie działania musi podjąć dyrektor, aby prawidłowo zakończyć rok szkolny 2019/2020.

Lista działań jest długa, a katalog podejmowanych czynności – otwarty. Oczywiście obowiązkowo należy wykonać te czynności, które wynikają z prawa oświatowego i powszechnego. Pozostałe działania mogą wynikać z przyjętych w szkole procedur, wytycznych czy instrukcji. Poniżej przedstawiono przegląd wybranych czynności dyrektora związanych z zakończeniem roku szkolnego.

POLECAMY

Klasyfikacja uczniów

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły. Rodziców powiadamia się bezpośrednio. Ucznia nieobecnego w danym dniu należy powiadomić przy najbliższej okazji. W związku z klasyfikacją dyrektor szkoły powinien:

wydać zarządzenie w sprawie klasyfikacji uczniów, w którym określa ważne terminy wynikające z organizacji roku szkolnego i zadania poszczególnych członków rady pedagogicznej,

sprawować nadzór nad terminami ustalonymi w zarządzeniu,

przeprowadzić posiedzenie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów1.

W ramach kompetencji stanowiących rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wyników rocznej klasyfikacji i uchwałę o klasyfikacji końcowej uczniów oraz promocji uczniów do klasy programowo wyższej lub ukończeniu przez nich szkoły. W niektórych szkołach może być więcej niż jedno posiedzenie rady pedagogicznej związane z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji rocznej, gdyż klasy programowo najwyższe kończą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wcześniej niż klasy młodszych roczników, a część uczniów będzie zdawać egzaminy klasyfikacyjne/poprawkowe po zakończeniu zajęć.

W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanego epidemią koronawirusa COVID-19 rady pedagogiczne mogą podejmować decyzje zdalnie, za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej2. W przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty możliwa jest praca w trybie obiegowym, z zaznaczeniem, że wszystkie podjęte decyzje muszą być utrwalone w formie protokołu, adnotacji lub w inny sposób.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen3. Zgłoszenia mogą dokonać nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

W takim przypadku podjęcie przez radę pedagogiczną decyzji o wynikach klasyfikacji ucznia nastąpi na najbliższym zebraniu zwołanym przez dyrektora szkoły.

Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej

Przepisy ustawy Prawo oświatowe4 nakazują dyrektorowi przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Podczas takiego zebrania dyrektor podsumowuje działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz inne działania statutowe szkoły:

wychowawcy przedstawiają informacje o sukcesach swoich uczniów oraz o sytuacji wychowawczej,

nauczyciele dokonują ewaluacji swojej pracy,

dokonywana jest analiza programu wychowawczo-profilaktycznego – czy założenia zostały zrealizowane, jakie przyniosły efekty,

analizuje się realizację celów postawionych w planie pracy szkoły,

podsumowywane są osiągnięcia uczniów, w tym uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, wolontariacie czy projektach edukacyjnych,

dokonuje się analizy organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym roku szkolnym (omówić należy jej skuteczność i wyciągnąć wnioski w celu poprawy jakości pracy w kolejnym roku szkolnym) oraz innych działań uznanych za istotne dla działalności placówki.

Podczas zebrania podsumowującego dyrektor powinien wyznaczyć składy komisji klasyfikacyjnych i komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych, komisji do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia oraz podać planowane terminy przeprowadzenia tych egzaminów. Z uwagi na obszerność zagadnień ustawodawca założył, że zebranie podsumowujące organizuje się po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Obowiązki dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli

Większość nauczycieli, którzy ubiegają się o kolejne stopnie awansu zawodowego, kończy staż w dniu 31 maja. W związku z tym dyrektorzy mają do zrealizowania swoje zadania przewidziane w przepisach o awansie zawodowym nauczycieli5:

[1] Dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczyciela, w formie pisemnej, z uzasadnieniem, a także pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania. Nauczyciele, którzy ukończyli staż, mają 7 dni od dnia jego zakończenia na sporządzenie i przedstawienie dyrektorowi sprawozdania, z czego wynika, że dyrektor musi ocenić nauczycieli w czerwcu.

[2] Wystawienie zaświadczeń dla nauczycieli, którzy zakończyli staż na wyższy stopień awansu zawodowego. Są one załącznikiem do wniosków o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego.

[3] Wyznaczenie terminów postępowań kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego oraz ustalenie składów i powołanie komisji kwalifikacyjnych. Dyrektor, jako organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

[4] Przeprowadzenie analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, dyrektor wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

[5] Przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.

[6] Nadanie nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w drodze decyzji administracyjnej do 31 sierpnia, gdy wniosek złożono do 30 czerwca.

[7] Uczestniczenie w charakterze członka w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanych przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Obowiązki dyrektora szkoły wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

Artykuł 69 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe stanowi, że dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego6 oraz informacje o działalności szkoły. Zapis ten doprecyzowany został w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z którym dyrektor szkoły lub placówki w terminie do dnia 31 sierpnia przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej – na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Ustawodawca nie wskazuje formy wykonania tego zadania. Dyrektorzy najczęściej wypełniają tę powinność w formie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego. W br. szkolnym nadzór pedagogiczny dyrektora powinien uwzględniać kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych przez nauczycieli zadań7.

Zadaniem dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej jest dopilnowanie, aby rada pedagogiczna ustaliła sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki i podjęła stosowną uchwałę8.

Podsumowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej odpowiada w szczególności za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Oprócz powołania zespołu do opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, ma obowiązek nadzorować jego pracę. Co najmniej dwa razy w roku szkolnym zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz – w miarę potrzeb – dokonuje modyfikacji programu. Obowiązkiem dyrektora jest przekazanie rodzicom ucznia albo pełnoletniemu uczniowi kopii wielospecjalistycznych ocen, które uwzględniają w szczególności:

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia,

w zależności od potrzeb – zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,

przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – wspólnie z grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Dokonując podsumowania realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, należy wziąć pod uwagę:

zgodność działań szkoły/przedszkola z przepisami prawa,

adekwatność podejmowanych działań do rozpoznanych potrzeb dzieci i uczniów,

skuteczność udzielanego wsparcia,

poziom zaspokojenia potrzeb rodziców i nauczycieli

w zakresie pomocy,

spójność potrzeb z możliwościami realizacji zadań,

efektywność określonych działań,

skuteczność określonych form pomocy, metod pracy,

przydatność sposobu dokumentowania działań w zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla oceny jej efektywności.

Wybór podręcznika na nowy rok szkolny

Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala:

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,

materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Obowiązkiem dyrektora jest także podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym. Wykonanie tego zadania powinno odbyć się w takim terminie, który umożliwi zakup podręczników i pracę z podręcznikami od 1 września.

Ustawodawca założył, że podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne są gromadzone w bibliotece szkolnej. W związku z powyższym wykonanie czynności związanych z ich zakupem do biblioteki szkolnej oraz czynności związanych z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami przypisał dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły musi podjąć także działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Kontrola dokumentacji szkolnej

Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwa promocyjne lub ukończenia szkoły. Dyrektor szkoły powinien dopilnować, aby świadectwa były wypisane prawidłowo na drukach, według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.). Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i inne druki wypełniane w postaci elektronicznej przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej. Sposobem na uniknięcie błędów przy ich wypełnianiu jest zamieszczenie wzoru prawidłowo wypełnionego świade…

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

31.08.2021 (wt) – Spotkanie rodziców klas: 1-2 LOW z opiekunem – sprawy organizacyjne,

01.09.2021 (śr) – Rozpoczęcie roku szkolnego,

09.09.2021 (czw) – Zebranie z rodzicami (informacja o szczepieniach, wybór rad klasowych, prawo szkolne, plany wychowawcze, ubezpieczenia, informacja o egzaminach, dziennik Librus),

14.09.2021 (wt) – Rada Pedagogiczna (plan nadzoru, inf. o egz. maturalnym i zawodowym),

28.09.2021 (wt) –Rada Pedagogiczna (progr. doradztwa zawod., progr. wychow-profilaktyczny),

30.09.2021 (czw) – Zebranie przedstawicieli RR Szkoły z dyrektorem,

14.10.2021 (czw) – Dzień Edukacji Narodowej,

23.10.2021 (sb) – Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej,

19.11.2021 (pt) – Wystawienie w klasach IV Technikum ocen przewidywanych z przedmiotów kończących się w I półroczu,

25.11.2021 (czw) – Zebranie z rodzicami (śródroczne),

do 03.12.2021 (pt) – Wystawienie ocen półrocznych dla klas maturalnych (technikum i LO),

07.12.2021 (wt) – Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki w klasach maturalnych (technikum i LO), analiza egzaminów zewnętrznych,

10.12.2021 (pt) – Zakończenie I półrocza w klasach maturalnych [15 tyg bez 3 dni],

23.12.2021 – 31.12. (02.01.2022) – Zimowa przerwa świąteczna, 6.01.2022 – Trzech Króli (cw),

do 10.01.2022 (pn) – Wystawienie ocen śródrocznych (poza klasami maturalnymi),

13.01.2022 (czw) – Rada Pedag. zatwierdzająca wyniki I półr. Omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w klasach, (zakończenie zajęć w I półr, za wyjątkiem klas maturalnych–14.01.2021)

18.01.2022 (wt) – Okresowe zebranie wychowawców z rodzicami,

21.01.2022 (pt) – Święto Szkoły,

22.01.2022 (sb) – Studniówka,

24 stycznia – 6 lutego 2022 (pn – nd) – Ferie zimowe,

10.02.2021 (cw) – Rada Pedagogiczna (sprawozdanie z nadzoru),

luty/marzec 2021 – Rada pedagogiczna szkoleniowa,

do 8.04.2022 ( pt ) – Wystawienie ocen przewidywanych w klasach maturalnych,

12.04.2022 ( wt ) – Zebranie z rodzicami,

14.04. – 19.04.2022 (cw-wt) – Wiosenna przerwa świąteczna,

22.04.2022 (pt) – Wystawienie ocen końcoworocznych w klasach maturalnych,

26.04.2022 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych (omówienie sytuacji dydaktyczno-wychowawczej

w klasach),

29.04.2022 (pt) – Uroczyste zakończenie zajęć w klasach maturalnych,

do 21.05.2021 (pt) – Złożenie wniosków do vice dyr. o zmianę progr. nauczania i podręczników,

03.06.2022 (pt) – Wystawienie ocen przewidywanych,

07.06.2022 (wt) – Zebranie z rodzicami,

15.06.2022 (śr) – Wystawienie ocen końcoworocznych,

21.06.2022 (wt) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna,

24.06.2022 (pt) – Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

ok. 15.08.2022 – Rada Pedagogiczna – dot. zaopiniowania arkusza org. szkoły,

25.08.2022 (czw) – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

So you have finished reading the jak wygląda rada pedagogiczna na koniec roku topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Rada Pedagogiczna 2022

Leave a Comment