Top 20 Pismo W Sprawie Przyznania Nagrody Jubileuszowej Wzór Top 27 Best Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Pismo w sprawie przyznania nagrody, Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela wzór, Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma, Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019, Wzór wniosku o nagrodę, Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, nagroda jubileuszowa nauczyciela – jak liczyć, Nagrody jubileuszowe nauczycieli

Table of Contents

Jak napisać wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej?

Odpowiedź: Pracownik nie musi wnosić podania o wypłatę nagrody jubileuszowej. Nagroda ta należy się z mocy prawa w związku ze spełnieniem przesłanki dotyczącej stażu pracy. Pracownik zobowiązany jest jednak udokumentować swój staż pracy.

Jakie dokumenty potwierdzają prawo do nagrody jubileuszowej?

Pracy nr 12/2008) nagroda jubileuszowa przysługuje z tytułu obiektywnie osiągniętego stażu pracy. Oznacza to, że jej wypłata nie powinna być uzależniona od posiadania konkretnego dokumentu potwierdzającego ten okres np. wyłącznie od świadectw pracy.

Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej?

Na podstawie jakich przepisów? Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przysługującym pracownikowi z mocy prawa i co do zasady nie ma potrzeby składania przez pracowników wniosków o jej wypłatę. Niedopuszczalnym jest uzależnianie wypłaty nagród jubileuszowych od złożenia takich wniosków.

Ile za 30 lat pracy w budżetówce?

150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy; 200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy; 300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy; 400% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach pracy.

Jak uzasadnić wniosek o nagrodę dla pracownika?

Uzasadnienie wniosku o nagrodę dla pracownika przykładowo powinno zawierać omówienie osiągnięć pracownika oraz różnicowanie wysokości nagród w celu zwiększenia waloru motywacyjnego. W przypadku nagród okresowych należy uwzględniać również odniesienie do oceny bieżącej pracownika.

Czy można wypłacić zaległą nagrodę jubileuszową?

Udokumentowanie wyższego stażu pracy może uprawnić pracownika do wypłaty nagrody jubileuszowej po upływie terminu, w którym nabył on do niej prawo.

Co nie wlicza się do nagrody jubileuszowej?

Pracownikowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do nagrody ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do nagrody nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony.

Czy pracodawca może odmówić wypłaty nagrody jubileuszowej?

Na prywatnych przedsiębiorcach nie spoczywa obowiązek wypłaty nagród jubileuszowych. Oznacza to, że pracodawca może, ale nie musi, wypłacić swoim podwładnym takiej nagrody. Jeżeli postanawia inaczej, to informacje o tym powinny znaleźć się w umowach, regulaminie pracy lub układach zbiorowych pracy.

Jakie składniki wliczamy do nagrody jubileuszowej 2022?

W przypadku pracowników sfery budżetowej do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one uwzględnieniu w stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Jakie są potrącenia od nagrody jubileuszowej?

Zgodnie z tym zapisem nagrody jubileuszowe (gratyfikacje) są wyłączone z podstawy wymiaru składek, jeżeli – według zasad określających warunki ich przyznawania – przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Ile za 35 lat pracy w budżetówce?

za 25 lat pracy — 100 % wynagrodzenia miesięcznego. za 30 lat pracy — 150 % wynagrodzenia miesięcznego. za 35 lat pracy — 200 % wynagrodzenia miesięcznego. za 40 lat pracy — 250 % wynagrodzenia miesięcznego.

Ile nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

150% wynagrodzenia wypłacanego co miesiąc – nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy, 200% miesięcznych zarobków – nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, 250% miesięcznej pensji – nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy.

Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszowa?

Wypłata nagrody jubileuszowej przed terminem może nastąpić wyłącznie w sytuacji, gdy pracownik odchodzący na emeryturę lub rentę, nabędzie prawo do nagrody w ciągu mniej niż 12 miesięcy od ustania stosunku pracy z tego powodu.

Czy okres nauki wlicza się do nagrody jubileuszowej?

Pracownik w celu zaliczenia danego okresu do stażu pracy uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej zobowiązany jest do wykazania okresu pracy w ramach ukończonej nauki zawodu (umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy itp.).

Co wlicza się do jubileuszu pracy?

Zasadniczo do stażu pracy uprawniającego do „jubileuszówki” należy wliczać wszystkie zakończone okresy zatrudnienia pracowniczego oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą przywileje przysługujące pracownikom.

Czy późniejsze udokumentowanie prawa do nagrody jubileuszowej skutkuje utratą prawa do nagrody?

Wynika z tego, że późniejsze dostarczenie świadectw pracy nie pozbawia pracownika prawa do nagrody jubileuszowej. Powoduje jedynie, że pracodawca ustala do niej prawo po udokumentowaniu okresów zatrudnienia lub innych okresów zaliczanych do okresu, od którego zależy nabycie prawa i wysokość nagrody.

Co wchodzi do podstawy nagrody jubileuszowej?

Trzeba jednak również pamiętać, że podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze – przysługujące w dniu wypłaty nagrody. Tak stanowi § 8 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r.

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

Nagroda jubileuszowa Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody. Nagrodę tę wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do niej.

Czy nagrodę jubileuszową wpisuje się do świadectwa pracy?

Czy informację o wypłaceniu tej nagrody należy zamieścić w świadectwie pracy? Odpowiedź: Tak. Informacja o nagrodzie jubileuszowej wypłaconej pracownikowi przed terminem jej nabycia powinna znaleźć się w świadectwie pracy.


Filmowe zaproszenie na spotkanie podróżnicze
Filmowe zaproszenie na spotkanie podróżnicze


pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

 • Article author: edurada.pl
 • Reviews from users: 14695 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty nagrody jubileuszowej są zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Szczegółowe zasady ustalania i wypłaty nagrody jubileuszowej są zawarte w rozporządzeniu MENiS z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad.
 • Table of Contents:
pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór
pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

Read More

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl

 • Article author: kadry.infor.pl
 • Reviews from users: 33416 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty. Odpis … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty. Odpis … Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie. Poniżej wzór regulaminu przyznawania nagrody oraz oświadczenie pracownika przyjmującego nagrodę.nagrody jubileuszowe, nagroda jubileuszowa, premie, nagrody, premie i nagrody, pracownik, pracodawca, motywowanie
 • Table of Contents:

Uznaniowość nagrody

Zasady przyznawania nagród

Nagroda a premia

Uzgodnienia z zoz

Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej – wzór

Oświadczenie pracownika

Pismo przyznające nagrodę jubileuszową

Komentarze(0)

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej - wzór - Infor.pl
Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór – Infor.pl

Read More

Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 41170 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy Updating Warunki przyznania nagrody jubileuszowej pracownikom niepedagogicznym oraz nauczycielom
 • Table of Contents:
See also  Top 23 자산 관리사 현실 29080 People Liked This Answer
Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty - Portal Oświatowy
Nagroda jubileuszowa dla pracowników oświaty – Portal Oświatowy

Read More

Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 7966 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje? Updating Nagroda jubileuszowa nie należy się wszystkim pracownikom, a jej wypłacanie jest uregulowane w Kodeksie pracy. Jakim grupom zawodowym przysługuje? Czy istnieją zasady jej wypłacania? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na jej temat!
 • Table of Contents:

Okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa – data wypłaty

Obliczanie nagrody jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa - komu i kiedy przysługuje?
Nagroda jubileuszowa – komu i kiedy przysługuje?

Read More

pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

 • Article author: www.prawo.pl
 • Reviews from users: 4967 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór Updating
 • Table of Contents:
pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór
pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór

Read More

Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne

 • Article author: finansepubliczne.pl
 • Reviews from users: 25601 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne Updating
 • Table of Contents:
Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne
Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy – Finanse Publiczne

Read More

Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 23780 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – Portal Oświatowy Niemniej jednak warto o przyznaniu i wysokości takiej nagrody poinformować. Pobierz wzór takiej informacji. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – Portal Oświatowy Niemniej jednak warto o przyznaniu i wysokości takiej nagrody poinformować. Pobierz wzór takiej informacji. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta … Wprawdzie przepisy nie obligują do pisemnego informowania ani tym bardziej wydawania decyzji w przedmiocie nagrody jubileuszowej. Niemniej jednak war
 • Table of Contents:
Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela - Portal Oświatowy
Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela – Portal Oświatowy

Read More

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

 • Article author: pdfdokumenty.pl
 • Reviews from users: 13828 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl o terminowym regulowaniu zobowiązań. pismo w sprawie przyznania nagrody.pdf. Poniżej wzór takiego oświadczenia.Na podstawie art. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl o terminowym regulowaniu zobowiązań. pismo w sprawie przyznania nagrody.pdf. Poniżej wzór takiego oświadczenia.Na podstawie art.
 • Table of Contents:

Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl
Jak napisać pismo o przyznanie nagrody jubileuszowej — pdfdokumenty.pl

Read More

Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową — pobierzdokument.pl

 • Article author: pobierzdokument.pl
 • Reviews from users: 25692 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową — pobierzdokument.pl Pismo w sprawie przyznania nagrody. nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego w szkole.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową — pobierzdokument.pl Pismo w sprawie przyznania nagrody. nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego w szkole.w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników …
 • Table of Contents:

Pismo w sprawie przyznania nagrody

Wzór wniosku o nagrodę

Podanie o nagrodę

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową — pobierzdokument.pl
Wzór wniosku o nagrodę jubileuszową — pobierzdokument.pl

Read More

Wzór pisma o nagrodę jubileuszową – folderumowy.pl

 • Article author: folderumowy.pl
 • Reviews from users: 34478 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wzór pisma o nagrodę jubileuszową – folderumowy.pl 2 pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:Porada prawna na temat wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wzór pisma o nagrodę jubileuszową – folderumowy.pl 2 pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:Porada prawna na temat wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej. Powiadomienie o miejscu i terminie rozmowy na stopień nauczyciela kontraktowego.Nagroda jubileuszowa.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o wypłatę nagrody(pismo odr ęczne).. Nie znalazłeś odpowiedzi?. 2 Ustawy o pracownikach samorządowych.. Opi…
 • Table of Contents:

Wzór pisma o nagrodę jubileuszową

jak napisać wniosek o nagrodę jubileuszową

Pieczątkę Artykułowi towarzyszą gotowe narzędzia wzór pisma dyrektora ws

zażalenie żądanie czy wyjaśnienie – nie musisz iść do urzędu by złożyć tam tego rodzaju pisma

2 pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokościPorada prawna na temat wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej

Wzór pisma o nagrodę jubileuszową - folderumowy.pl
Wzór pisma o nagrodę jubileuszową – folderumowy.pl

Read More

Pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej nauczycielowi – Poradnik Dyrektora Przedszkola

 • Article author: portalprzedszkolny.pl
 • Reviews from users: 26108 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej nauczycielowi – Poradnik Dyrektora Przedszkola Fachowa publikacja i portal dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Najnowsze artykuły, porady ekspertów, szkolenia, a także setki wzorów dokumentów … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej nauczycielowi – Poradnik Dyrektora Przedszkola Fachowa publikacja i portal dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Najnowsze artykuły, porady ekspertów, szkolenia, a także setki wzorów dokumentów … Fachowa publikacja i portal dla przedszkoli publicznych i niepublicznych. Najnowsze artykuły, porady ekspertów, szkolenia, a także setki wzorów dokumentów do edycji i zapisu.
 • Table of Contents:
Pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej nauczycielowi - Poradnik Dyrektora Przedszkola
Pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej nauczycielowi – Poradnik Dyrektora Przedszkola

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Zasady przyznania nagrody jubileuszowej – wzór

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia. Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie. Poniżej wzór regulaminu przyznawania nagrody oraz oświadczenie pracownika przyjmującego nagrodę.

Zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

Katalog nagród jest otwarty, a rodzaj nagrody zależy przede wszystkim od zaangażowania pracownika w wykonywaną pracę. Można jednakże wyróżnić:

– nagrody pieniężne (np. premie uznaniowe, dodatkowe świadczenia pieniężne),

– nagrody rzeczowe (np. zegarek, udział w uroczystym bankiecie),

– nagrody prestiżowe (np. list gratulacyjny, pochwała w obecności współpracowników/klientów).

Redakcja poleca: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik (książka)

Uznaniowość nagrody

Przyznanie nagrody jest zatem uznaniowe i zależy wyłącznie od woli pracodawcy. Uznaniowość w udzielaniu nagrody jest ograniczona przez ogólne zasady Kodeksu pracy, takie jak obowiązek równego traktowania i zakaz dyskryminacji pracowników.

Zasady przyznawania nagród

Zasady przyznawania nagród mogą być uregulowane w regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania bądź też w oddzielnym dokumencie albo też mogą nie przybrać żadnej oficjalnej formy. Jeśli pracodawca zdecyduje się na uregulowanie tej sprawy, winien zachować obowiązujące procedury i stworzone zasady przedstawić pracownikom do zapoznania się. Zaleca się jednakże, by dokument dotyczący udzielania nagród został stworzony, co ułatwi z pewnością komunikację między pracodawcą a pracownikami, wpływając zarazem na wydajność pracy oraz eliminując ewentualne konflikty.

Przyznanie nagrody wymaga pisemnego oświadczenia złożonego przez pracodawcę i musi zostać przez niego podpisane. W przedmiotowym piśmie o przyznaniu nagrody należy określić imię i nazwisko pracownika oraz wskazać wysokość nagrody i termin jej wypłaty.

Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika – w części B.

Nagroda a premia

W języku potocznym często nieprawidłowo używa się zamiennie pojęcia nagroda i premia. Tymczasem są to dwa różne terminy. Nagroda jest świadczeniem o charakterze stricte uznaniowym i zależy wyłącznie od woli pracodawcy (nie jest składnikiem wynagrodzenia). Tymczasem premia to składnik wynagrodzenia, który może mieć charakter stały bądź zmienny, jednak zazwyczaj jest wypłacana w zależności od efektów pracy konkretnego pracownika. W praktyce można wyróżnić dwa rodzaje premii:

– premię regulaminową – prawo do jej wypłaty powstaje w momencie spełnienia określonych w przepisach wewnątrzzakładowych przesłanek (od momentu stworzenia stosownych aktów wewnętrznych, np. regulaminu premiowania, zapisu w regulaminie wynagradzania czy układzie zbiorowym pracy, uzyskują charakter regulaminowy, a nie uznaniowy).

– premię uznaniową – której przyznanie uzależnione jest od swobodnego uznania pracodawcy, a zapis przesłanek do jej uzyskania w stosownych regulacjach wewnątrzzakładowych nie jest konieczny. Premia uznaniowa jest więc de facto nagrodą. Wypłata premii uznaniowej nie podlega kontroli organów rozstrzygających spory ze stosunku pracy, co oznacza, że pracownikowi nie przysługuje prawo jej dochodzenia, jeżeli czuje się pokrzywdzony pominięciem go przy przyznawaniu nagród lub niezadowolony z wysokości przyznanego świadczenia.

Jeżeli warunki premiowania są określone w sposób na tyle konkretny, by mogły podlegać kontroli, to świadczenie ma charakter premii regulaminowej. W takim przypadku decyzja w przedmiocie przyznania premii nie zależy od swobodnego uznania podmiotu zatrudniającego, lecz od wypełnienia podlegających kontroli warunków określonych w regulaminie, a dotyczących zarówno prawa do premii, jak i jej wysokości. Gdy natomiast przyznanie premii pozostawione zostało swobodnemu uznaniu podmiotu zatrudniającego (brak sprawdzalnych i możliwych do kontroli kryteriów), świadczenie ma charakter nagrody, choćby nazwane zostało premią.

Dołącz do nas na Facebooku!

Premia jest składnikiem wynagrodzenia niesamodzielnym, występującym obok wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącym jego uzupełnienie. Premia może mieć charakter:

– stały – gdy wypłacana jest periodycznie, za spełnienie określonych przesłanek, gdy nie jest uzależniona od szczególnych osiągnięć;

– niestały – gdy wypłacana jest tylko za okresy, w jakich wystąpiły okoliczności będące przesłankami do wypłacenia premii.

Uzgodnienia z zoz

Przy wprowadzaniu regulaminu nagród i premiowania w zakładach pracy, w których funkcjonują zakładowe organizacje związkowe, należy mieć na uwadze, że treść regulaminu nagród i premiowania powinna zostać uzgodniona z tymi organizacjami. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, regulaminów nagród i premiowania (…) organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Zadaj pytanie na FORUM

Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej – wzór

ZARZĄDZENIE nr …………………..

z dnia …………………………………..

……………………………………………..

(osoba reprezentująca jednostkę)

w sprawie

Regulaminu przyznawania nagrody jubileuszowej

Na podstawie:

art. 105 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania w …………………………………………………………………………………………………….

(nazwa jednostki)

„Regulamin przyznawania narody jubileuszowej”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wszystkich pracowników ……………………………………

(nazwa jednostki)

zobowiązuję do zapoznania się z ww. Regulaminem i do przestrzegania podanych w nim zasad.

2. Odpowiedzialny za prawidłową realizację postanowień zawartych w Regulaminie jest ……………………………..

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ………………………………………..

…………………………………………………………….

(podpis osoby reprezentującej jednostkę)

Załącznik do Zarządzenia nr ……….

z dnia ……………………………………….

REGULAMIN

przyznawania nagrody jubileuszowej

1.. Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do otrzymania nagród jubileuszowych za wieloletnią, nienaganną pracę w wysokości:

1) po 5 latach pracy – ………………………….. % podstawy,

2) po 10 latach pracy – ………………………….. % podstawy,

3) po 15 latach pracy – ………………………….. % podstawy, itd. co 5 lat.

2. Do okresów pracy zalicza się okresy zatrudnienia u pracodawcy z wyłączeniem urlopów bezpłatnych i nieobecności nieusprawiedliwionych. Do okresu pracy nie zalicza się pracy u innych pracodawców.

3. Prawo do nagród jubileuszowych i ich wysokość ustalane są zgodnie z regulaminem wynagradzania.

4. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę lub innym akcie indywidualnym pracownika obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej.

5. Ciężar udowodnienia okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej spoczywa na pracowniku.

6. Nagroda jubileuszowa jest wypłacana w dniu nabycia prawa do niej lub niezwłocznie po tym terminie.

7. Pracownik nie nabywa prawa do nagrody jubileuszowej lub traci prawo do nagrody nabytej albo zobowiązany jest do zwrotu nagrody jubileuszowej z odsetkami ustawowymi od dnia jej wypłaty, jeżeli w okresie, za który ona przysługuje albo przed dniem jej wypłaty:

– spowodował szkodę na niekorzyść pracodawcy, klienta lub kontrahenta,

– dokonał przestępstwa lub popełnił wykroczenie: w czasie pracy, miejscu pracy lub z użyciem mienia pracodawcy albo wobec klienta lub kontrahenta,

– przyczynił się do powstania ww. szkody, przestępstwa lub wykroczenia,

– naruszył umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy lub wyczerpał znamiona nieuczciwej konkurencji.

8. W przypadku gdyby pracodawca dowiedział się o ww. zdarzeniach po wypłaceniu nagrody jubileuszowej, pracownik obowiązany jest zwrócić nagrodę wypłaconą za okres, w którym ww. zdarzenia powstały lub trwały (w przypadku ciągłego charakteru zdarzeń) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej (ich) wypłat(y).

9. W uzasadnionych przypadkach pracodawca może przyznać nagrodę pomimo wystąpienia ww. zdarzeń lub odstąpić od dochodzenia zwrotu nagrody.

10. Pozbawienie prawa do nagrody z innych przyczyn albo zmiana zasad jej przyznawania lub obliczania wymaga wypowiedzenia zmieniającego umowę o pracę.

…………………………………………………………….

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania

oświadczeń w imieniu pracodawcy)

Oświadczenie pracownika

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości zakres powyższych informacji.

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

(miejscowość, data) (podpis pracownika)

Pismo przyznające nagrodę jubileuszową

……………………………………………………………. …………………………………………………………….

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy) (miejscowość i data)

Pan (Pani)

…………………………………………………………….

Za wieloletnią, nienaganną pracę z okazji jubileuszu ……………… lat pracy przyznaję Panu (Pani) nagrodę jubileuszową w kwocie …………………………………………………………..

Pragnę podziękować Panu (Pani) za wkład, jaki Pan (Pani) wnosi w powodzenie i pozytywny wizerunek Firmy.

Jednocześnie pragnę Panu (Pani) złożyć życzenia spełnienia planów zawodowych i wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.

…………………………………………………………….

(pieczęć i podpis pracodawcy

lub osoby reprezentującej pracodawcę

albo osoby upoważnionej do składania

oświadczeń w imieniu pracodawcy)

komu i kiedy przysługuje?

Kodeks pracy nie reguluje pojęcia nagrody jubileuszowej, czyli nie przysługuje ona wszystkim pracownikom. Nagroda jubileuszowa jest wypłacana na podstawie zasad i trybu określonego w odrębnych aktach, które obejmują określone grupy zawodowe. Aktami mówiącymi o tej nagrodzie są m.in. Karta nauczyciela, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej czy ustawa o pracownikach urzędów skarbowych. Na podstawie innych rozporządzeń do nagrody jubileuszowej mają również prawo pracownicy instytucji kultury, bibliotek i górnicy. Dla pozostałych grup zawodowych to pracodawcy mogą ustalać własne postanowienia dotyczące nagrody. Ustalenia te powinny być zawarte w przepisach wewnętrznych, np. w regulaminie wynagradzania, umowie o pracę lub układzie zbiorowym pracy.

Okresy zatrudnienia uprawniające do nagrody jubileuszowej

Do stażu pracy, który uprawnia do nagrody jubileuszowej, wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy (gdy podlegają zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą przywileje przysługujące pracownikom).

Okresy, które uprawniają pracownika do nagrody jubileuszowej to m.in.:

wszystkie zakończone zatrudnienia (na podstawie stosunku pracy),

prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie,

pobieranie zasiłku dla bezrobotnych,

przebywanie na urlopie wychowawczym.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu stażu pracy nie bierze się pod uwagę okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Według wyroku Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2008 r. (II PK 292/07; M.Pr.Pracy nr 12/2008) nagroda jubileuszowa przysługuje z tytułu obiektywnie osiągniętego stażu pracy. Oznacza to, że jej wypłata nie powinna być uzależniona od posiadania konkretnego dokumentu potwierdzającego ten okres np. wyłącznie od świadectw pracy. Mimo to, świadectwo wciąż jest podstawowym środkiem dokumentowania czasu zatrudnienia. Zawiera ono bowiem dane, które wpływają na uznanie okresu zatrudnienia do stażu uprawniającego do nagrody jubileuszowej.

Nagroda jubileuszowa – data wypłaty

Nagroda jubileuszowa wypłacana jest po osiągnięciu pewnego stażu pracy. Zazwyczaj jest to dzień, w którym pracownik nabywa do niej prawo. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 maja 1991 r., I PZP 16/91 OSNC 1992/1/10, prawo do nagrody jubileuszowej przysługuje w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Należy jednak pamiętać, że po dostarczeniu przez zatrudnionego dokumentów potwierdzających staż pracy w innych zakładach pracy potrzebny jest czas do prawidłowego obliczenia nagrody. Dlatego praktyka przyjmuje, że nagroda jubileuszowa wypłacana jest niezwłocznie, jednak nie później niż w dniu wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Obliczanie nagrody jubileuszowej

W przypadku pracowników samorządowych co do zasady podstawą do obliczenia nagrody jubileuszowej jest wynagrodzenie przysługujące w dniu nabycia prawa do nagrody. Jednak gdy nagroda zostanie wypłacona w późniejszym terminie i gdy naliczona od tej pensji będzie wyższa, wówczas liczy się ją od tej wyższej płacy.

Przykład 1.

Pracownik samorządowy osiągnął 20-letni staż pracy 30 marca. Nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona 10 kwietnia. Zgodnie z aneksem 1 kwietnia wzrośnie jego wynagrodzenie. Wówczas podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia do niej prawa, czyli podwyższone wynagrodzenie.

W sytuacji, gdy zmienia się wymiar czasu pracy, wtedy podstawą obliczenia nagrody jest wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia do niej prawa. Czyli jeżeli dzień uzyskania prawa do nagrody wystąpił przed zmianą wymiaru czasu pracy, a wypłacona ma być w trakcie pracy na nowym etacie, wówczas podstawą do obliczenia nagrody jest płaca sprzed zmiany wymiaru czasu pracy.

POLECAMY Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Przykład 2.

1 kwietnia zmieniono wymiar czasu pracy pracownika z całego na ¾ etatu. 40-letni staż pracy osiągnie on 15 kwietnia. W tym przypadku podstawą wymiaru nagrody jest wynagrodzenie z okresu po zmianie etatu.

Wysokość nagród jubileuszowych dla pracowników służby cywilnej przedstawia tabela:

Staż pracy Wysokość nagrody 20 lat 75% wynagrodzenia miesięcznego 25 lat 100% wynagrodzenia miesięcznego 30 lat 150% wynagrodzenia miesięcznego 35 lat 200% wynagrodzenia miesięcznego 40 lat 300% wynagrodzenia miesięcznego 45 lat 400% wynagrodzenia miesięcznego

Warto zwrócić uwagę, że wysokości nagród pomiędzy różnymi grupami mogą się różnić. Dla porównania poniżej przedstawiono wysokość nagród dla nauczycieli:

Nagroda jubileuszowa – praktyczne problemy

Artykuł pochodzi z wydania: Maj 2022

Zgodnie z generalną zasadą pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Szczegółowy sposób ustalania tego uprawnienia oraz określania wysokości nagrody wynika jednak z różnych ustaw dotyczących konkretnych grup pracowników sfery budżetowej lub z przepisów wewnątrzzakładowych.

Nagroda jubileuszowa jest uprawnieniem związanym ze stosunkiem pracy. Zasadniczo pracownik nabywa je w terminie, w którym upływa okres zatrudnienia upoważniający do otrzymania tej nagrody. Wypłata powinna nastąpić już w następnym dniu (czyli niezwłocznie), a w razie opóźnienia pracownikowi należą się od tego momentu odsetki. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z 26 lutego 1990 r. (III PZP 57/89), w której wskazano:

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody bądź w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe (…), jeżeli przepisy o wynagrodzeniu albo inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W uchwale z 21 maja 1991 r. (I PZP 16/91) SN sprecyzował, że:

Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Zasady dla różnych grup pracowników

Nie ma ogólnie obowiązujących przepisów określających zasady przyznawania pracownikom nagród jubileuszowych przez pracodawcę. Nie jest to również świadczenie powszechne – przysługuje pracownikom sfery budżetowej (członkom korpusu służby cywilnej, pracownikom urzędów państwowych, pracownikom samorządowym, nauczycielom) na podstawie odrębnych ustaw (pragmatyk służbowych). W pozostałych przypadkach ma ono charakter fakultatywny. Wówczas zasady przyznawania nagrody należy ująć w przepisach wewnątrzzakładowych (układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania), do których stosowania jest zobowiązany pracodawca.

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem jednorazowym. Generalnie pracownik nabywa do niej prawo z dniem osiągnięcia wymaganego stażu pracy. Jest to wyłączne kryterium uprawniające do nagrody. Na ogół pod uwagę brane są wszystkie okresy zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że na mocy odrębnych przepisów w ogólnym stażu uwzględnia się także okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendiów przez bezrobotnych absolwentów, okresy działalności kombatanckiej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub świadczenia pracy w takim gospodarstwie, odbywania czynnej służby wojskowej

Pracownicy samorządowi

Ustawa o pracownikach samorządowych (dalej: ups) i przepisy wykonawcze do tej ustawy zawierają samodzielne regulacje w zakresie nagród jubileuszowych dla tej grupy pracowników. Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikowi samorządowemu (art. 36 ust. 2 ups) bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy (niezależnie od tego, czy jest to umowa o pracę, wybór czy powołanie). Warunkiem jest spełnienie kryterium osiągnięcia przez pracownika odpowiedniego stażu pracy.

Nagroda jubileuszowa przysługuje po raz pierwszy po 20 latach pracy. Prawo do następnych nagród jest nabywane po upływie kolejnych pięcioletnich okresów. Wysokość świadczenia wzrasta wraz ze zwiększaniem się stażu pracy. Zgodnie z pragmatyką samorządową nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

75% wynagrodzenia miesięcznego – po 20 latach pracy;

100% wynagrodzenia miesięcznego – po 25 latach pracy;

150% wynagrodzenia miesięcznego – po 30 latach pracy;

200% wynagrodzenia miesięcznego – po 35 latach pracy;

300% wynagrodzenia miesięcznego – po 40 latach pracy;

400% wynagrodzenia miesięcznego – po 45 latach pracy.

Do okresów zatrudnienia, które uprawniają do nagrody jubileuszowej, wlicza się także czas pracy wykonywanej w ramach wszystkich zakończonych wcześniej stosunków pracy (w tym w podmiotach spoza sfery budżetowej) oraz okresy, które na podstawie odrębnych przepisów wliczane są do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. To oznacza, że wyliczając staż pracy, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia, jakie zostały zakończone i potwierdzone świadectwami pracy, o ile się nie dublują (lub tylko w tej części, w której się nie dublują). Ponadto do stażu dolicza się inne odpowiednio udokumentowane okresy, np. pozostawania w ewidencji urzędu pracy z prawem do zasiłku lub stypendium.

Członkowie służby cywilnej

Na podstawie art. 91 ustawy o służbie cywilnej (dalej: usc) członek korpusu służby cywilnej również otrzymuje nagrodę jubileuszową za wieloletnią pracę. Wysokość tej nagrody jest bezpośrednio związana z kwotą miesięcznego wynagrodzenia danej osoby oraz z okresem jej zatrudnienia. Pierwsza nagroda należy się po 20 latach pracy, a jej wysokość wynosi 75% wynagrodzenia miesięcznego. Następne świadczenia przyznaje się po upływie kolejnych pięcioletnich okresów (zasady są analogiczne do tych przewidzianych dla pracowników samorządowych).

Zgodnie z art. 91 ust. 2 usc do okresu pracy uprawniającego do uzyskania nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Nie uwzględnia się przy tym okresów zatrudnienia w partii komunistycznej oraz w organach bezpieczeństwa państwa (w rozumieniu art. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów).

Pracownicy SPZOZ-ów

Przepisem szczególnym zobowiązującym pracodawcę do wypłaty nagrody jubileuszowej jest również art. 62 ustawy o działalności leczniczej (dalej: udl). Zgodnie z tym przepisem za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej: SPZOZ) przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;

100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;

150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;

200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;

300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

Z kolei art. 64 udl stanowi, że sposób ustalania okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, a także szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania wynikają z przepisów o wynagrodzeniu obowiązujących u danego pracodawcy. Ustawodawca pozostawia więc pracodawcy swobodę w zakresie ustalania tych zasad.

Co istotne, obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej na podstawie ustawy dotyczy tylko nagród dla pracowników SPZOZ-ów. W przypadku pozostałych pracowników podmiotów leczniczych świadczenie ma charakter fakultatywny.

Jak wynika z wyroku SN z 21 września 2006 r. (II PK 11/06), SPZOZ-y są jednostkami samofinansującymi się, co oznacza, że z posiadanych środków i uzyskanych przychodów pokrywają koszty działalności i zobowiązań oraz ujemny wynik finansowy (art. 35b ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej). Pracownicy SPZOZ-ów nie są pracownikami jednostki budżetowej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, dlatego zasady ustalania wynagrodzeń tych osób oraz innych świadczeń związanych z pracą są określane w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania i są dostosowane do sytuacji finansowej pracodawcy.

Pracownicy podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych

Zasady przyznawania nagród jubileuszowych pracownikom podmiotów leczniczych zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.

Z § 9 tego rozporządzenia wynika, że pracodawca wypłaca nagrody jubileuszowe, wliczając wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Przejście na emeryturę lub rentę przed uzyskaniem prawa do nagrody

Pracownik samorządowy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje w tym momencie mniej niż 12 miesięcy, otrzymuje nagrodę w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Warto doprecyzować, że sformułowanie „przejście na emeryturę” oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-emeryta na status wyłącznie emeryta. Zgodnie z wyrokiem SN z 11 października 2007 r. (III PK 40/07) odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem pracownika na emeryturę, choćby ją przedtem pobierał, chyba że już wcześniej skorzystał z uprawnienia do odprawy. Taka sama zależność wystąpi w przypadku nagrody jubileuszowej. Jeśli pracownik rozwiązał stosunek pracy z powodu uzyskania prawa do emerytury i otrzymał nagrodę jubileuszową, która przysługiwałaby mu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a następnie na nowo podjął zatrudnienie, nie będzie mógł otrzymać nagrody po raz kolejny.

Co istotne, opisana zasada przewidująca wcześniejszą wypłatę nagrody jubileuszowej odnosi się jedynie do pracowników samorządowych. W przypadku pozostałych pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej można odwołać się do wewnątrzzakładowego aktu prawnego (np. regulaminu wynagradzania), z którego mogą wynikać analogiczne reguły. Prawo do nagrody jubileuszowej wynika bowiem nie tylko z ustaw dotyczących danej grupy pracowników (tzw. pragmatyk służbowych), ale również z przepisów wewnętrznych obowiązujących u danego pracodawcy. Każda z takich regulacji zawiera odrębne postanowienia dotyczące zasad nabywania uprawnień do nagrody jubileuszowej.

Należy zauważyć, że nawet jeśli pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej, może z własnej inicjatywy wprowadzić to świadczenie w zakładzie pracy, określając inne zasady niż te opisane w ogólnych przepisach.

Ustalenie czasu zatrudnienia

Kluczowym kryterium przyznania nagrody jubileuszowej jest osiągnięcie określonego stażu pracy, przy czym chodzi tu nie tyle o faktyczne wykonywanie pracy, ile o fakt pozostawania w zatrudnieniu. To oznacza, że należy uwzględnić również okres nieodpłatnej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ponieważ nieobecności pracownika (zarówno usprawiedliwione, jak i nieusprawiedliwione) nie rzutują na ciągłość zatrudnienia mającą wpływ na ustalenie uprawnień pracowniczych.

[…]

Marek Choczaj

Autor jest specjalistą z zakresu prawa pracy, wykładowcą akademickim i trenerem.

So you have finished reading the pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Pismo w sprawie przyznania nagrody, Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela wzór, Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma, Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego wzór pisma 2019, Wzór wniosku o nagrodę, Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej dla nauczyciela, nagroda jubileuszowa nauczyciela – jak liczyć, Nagrody jubileuszowe nauczycieli

See also  Top 5 증상 영어 로 Quick Answer

Leave a Comment