Top 41 Plan Rozwoju Zawodowego Na Nauczyciela Mianowanego 2017 2018 The 172 Latest Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 angielski, 45 minut

Table of Contents

Co powinien zawierać plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:
 • zadania,
 • realizowane cele,
 • formy realizacji,
 • termin,
 • dowody realizacji.

Jak powinno wyglądać sprawozdanie na nauczyciela mianowanego?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 • imię i nazwisko,
 • obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 • miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 • nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 • data rozpoczęcia stażu,
 • data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 • data zakończenia stażu.

Jakie wymagania na nauczyciela mianowanego?

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

To znaczy, że żeby móc ubiegać się o kolejne stopnie, trzeba przepracować co najmniej 2 lata na niższym poziomie. Tak jak w przypadku stażysty, nauczyciel kontraktowy również musi zaplanować swój rozwój zawodowy i uzgodnić jego przebieg z dyrektorem szkoły.

Ile czasu ma dyrektor na zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego?

Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.

Kiedy złożyć plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego?

Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Termin: 30 dni od dnia zakończenia stażu. Jeżeli nauczyciel złoży plan rozwoju zawodowego w terminie późniejszym, nie powinno to być podstawą do ustalenia przez dyrektora negatywnej oceny dorobku zawodowego.

Ile trwa mianowanie 2022?

U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Ile czasu ma nauczyciel mianowany na złożenie sprawozdania?

Termin na złożenie sprawozdania został określony w § 4 ust. 5 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i wynosi 7 dni od zakończenia stażu.

Kto pisze sprawozdanie z przebiegu stażu?

Osoba bezrobotna po zakończeniu odbywania stażu powinna sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu – wg proponowanego wzoru.

Jak ma wyglądać sprawozdanie?

Sprawozdanie piszemy w czasie przeszłym. We wstępie powinniśmy napisać, gdzie i kiedy byliśmy i jaki był nasz cel albo jaki to był typ wydarzenia. W rozwinięciu opisujemy po kolei, co robiliśmy, a w zakończeniu wszystko podsumowujemy i przedstawiamy naszą opinię, czyli piszemy, czy np.

Ile godzin obserwacji na nauczyciela mianowanego?

przeprowadzić co najmniej 2 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć.

Jakie pytania na mianowanego?

Przykładowe pytania:
 • Gdzie są zapisane obowiązki nauczyciela i jego zadania?
 • Co to oznacza, że nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie?
 • Które z aktów prawnych wykorzystała/wykorzystał Pani/Pani w trakcie przygotowywania się do kolejnego stopnia awansu?
 • Jakie akty prawne regulują pracę nauczyciela?

Ile godzin zajęć obserwowanych na mianowanego?

w okresie odbywania stażu powinien:

4) przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Co po zakończeniu stażu na nauczyciela mianowanego?

– po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022.

Jak rozpocząć mianowanie?

Jak wynika z treści cytowanego przepisu nauczyciel kontraktowy, aby mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego, musi przepracować w szkole co najmniej dwa lata od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Czy opiekun musi być na egzaminie na nauczyciela mianowanego?

Nieobecność opiekuna stażu (lub eksperta) nie wstrzymuje pracy komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Nie ma zatem konieczności przekładania terminu.

Jakie cele rozwojowe pracownika przykłady?

Do działań wspierających rozwój pracowników można zaliczyć ścieżki karier (ścieżki rozwoju), szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, programy zarządzania talentami, a także systemy zarządzania kompetencjami, czyli określanie, diagnoza, definiowanie luk i podejmowanie działań je minimalizujących (np.

Co powinien zawierać aneks do planu rozwoju zawodowego?

Modyfikacja planu rozwoju zawodowego została napisana ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.

Jak napisać plan rozwoju osobistego?

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Osobistego należy skupić się na następujących czterech ważnych obszarach:
 1. Do jakich celów zmierzasz? …
 2. Kiedy masz już jasne wyobrażenie o tym, gdzie chciałbyś być, następnym krokiem jest określenie, gdzie jesteś. …
 3. Konkretny plan działania. …
 4. Przegląd postępów. …
 5. Musisz zacząć od końca.

Czy nauczyciel kontraktowy musi robić mianowanie?

Warunkiem rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach jest m.in. przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).


Jak napisać plan rozwoju zawodowego
Jak napisać plan rozwoju zawodowego


plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

 • Article author: www.szkola11.pl
 • Reviews from users: 30791 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Podstawa prawna: • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 …
 • Table of Contents:
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

Read More

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

 • Article author: www.gov.pl
 • Reviews from users: 39660 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. … opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r. … opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z … Już 1 września wejdą w życie zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem informacyjnym MEiN, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe.
 • Table of Contents:

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

stopka Ministerstwo Edukacji i Nauki

stopka govpl

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl
Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

Read More

Plan rozwoju zawodowego a zmiany od 1 września 2018 w awansie – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 38215 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego a zmiany od 1 września 2018 w awansie – Portal Oświatowy Nauczyciel mianowany realizuje staż na stopień nauczyciela dyplomowanego do 31 maja 2019 r. Czy powinien dokonać zmian w planie rozwoju … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego a zmiany od 1 września 2018 w awansie – Portal Oświatowy Nauczyciel mianowany realizuje staż na stopień nauczyciela dyplomowanego do 31 maja 2019 r. Czy powinien dokonać zmian w planie rozwoju … Nauczyciel mianowany realizuje staż na stopień nauczyciela dyplomowanego do 31 maja 2019 r. Czy powinien dokonać zmian w planie rozwoju zawodowego?
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego a zmiany od 1 września 2018 w awansie - Portal Oświatowy
Plan rozwoju zawodowego a zmiany od 1 września 2018 w awansie – Portal Oświatowy

Read More

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

 • Article author: splejkowo.pl
 • Reviews from users: 37758 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany … 2017/2018 … własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły. Październik. 2017r. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany … 2017/2018 … własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły. Październik. 2017r.
 • Table of Contents:
See also  Top 22 수 기운 부족 Trust The Answer
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

Read More

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

 • Article author: www.iskierka.blonie.pl
 • Reviews from users: 37612 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO … VII 2017. Okres stażu. Okres stażu. Okres stażu. 2017/2018. 2018/2019. Okres stażu. • Plany … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO … VII 2017. Okres stażu. Okres stażu. Okres stażu. 2017/2018. 2018/2019. Okres stażu. • Plany …
 • Table of Contents:
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

Read More

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 • Article author: pedagogika-specjalna.edu.pl
 • Reviews from users: 28135 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574). Cel … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574). Cel … Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Read More

Plan rozwoju zawodowego

 • Article author: awans.edux.pl
 • Reviews from users: 32294 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień … Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego 2017/2018. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień … Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego 2017/2018. plan rozwoju zawodowegoPlany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl
 • Table of Contents:
Plan rozwoju zawodowego
Plan rozwoju zawodowego

Read More

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP

 • Article author: samorzad.pap.pl
 • Reviews from users: 23717 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP 2026 r. *Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego. Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r. I. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP 2026 r. *Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego. Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r. I. W związku ze zmianą zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego MEiN przygotował materiał informacyjny, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe.
 • Table of Contents:

Main navigation

Brak inwentaryzacji przez ustępującego kierownika nie narusza dyscypliny finansów

Opublikowano projekt ze wzorem wniosku o wypłatę rekompensaty dla wytwórców ciepła

Po wyroku NSA – zablokowanie stołecznej reprywatyzacji czy jej dalszy ciąg

Sejm znowelizował ustawę o dochodach JST

Nowe zasady obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych od 2023 r (projekt)

Sejm przyjął dwie senackie poprawki do noweli która pozwoli przekazać 137 mld zł samorządom

Szef KR RIO należy zacząć rozmawiać o zmianie systemu zasilania samorządów w dochody

RIO gmina może realizować inwestycję na użyczonym gruncie ale musi zabezpieczyć swój interes

EBI 10 mld euro dla regionów dotkniętych skutkami odchodzenia od paliw kopalnych

Komisje senackie wprowadziły trzy poprawki do rządowej ustawy o dochodach samorządów

Sejm za zmianami w obliczaniu refundacji dowozu do szkół i zwiększeniem dotacji podręcznikowej

MEiN zapowiedzi wprowadzenia zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii braku opału – bezzasadne

Granty do 30 tys zł na projekty związane z patronami 2022 roku (regulamin)

MEiN Środki na dotacje podręcznikową są zabezpieczone w 100 proc w budżecie resortu

Opublikowano rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dokument)

Analiza gospodarka odpadami ciąży samorządom rosną koszty i zaległości mieszkańców

Jak tworzyć Strefy Czystego Transportu – raport UMP i PSPA

Nie będzie odgórnego obowiązku stosowania worków biodegradowalnych na odpady

Władze Małopolski większość samorządów i mieszkańców za przesunięciem uchwały antysmogowej

Nowe zasady obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych od 2023 r (projekt)

Rząd przyjął rozporządzenie ws podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r do 3490 zł

RIO pracownik samorządowy nie może otrzymać nagrody z okazji Dnia Samorządowca

Czy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w innym dniu

Sąd nie ma obowiązku przeniesienia pracownika samorządowego na stanowisko równe zajmowanemu dotychczas

Według sądu pracownik samorządowy musi zachować się z godnością w miejscu pracy i poza nim Co to oznacza

Powstanie nowa agencja państwowa odpowiedzialna za cyfryzację administracji publicznej

Buda kończymy z praktyką wzywania Polaków do składania osobistych wyjaśnień w urzędach

Cyfryzacja KPRM 40 mln na dostęp do szybkiego internetu (lista rankingowa)

Lokalne dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel – rusza pilotaż dla samorządów

Obowiązkowa e-faktura w Polsce od 2024 roku

Olgierd Geblewicz szczyt klimatyczny ONZ skupi się na optymalizacji zasobów

Szef Komitetu Regionów Nigdy nie potrzebowaliśmy polityki spójności bardziej niż dziś

Samorządowcy organizują obozy letnie dla ukraińskich dzieci

Burmistrz czeskiej Pragi Miasta potrzebują bezpośredniego finansowania UE

Komitet Regionów luka w inwestycjach publicznych w UE stanowi ukryty dług; potrzebna „złota reguła współfinansowania”

Piotrków Będzie więcej eko-emzetek

Piotrków Oświetlony skwer przy Medyku

Ełk Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację placówek oświatowych i żłobka

Ostrowiec Świętokrzyski Program „NIEnowotworom u dzieci” Fundacja Ronalda McDonalda

Białystok Startup z Hub of Talents 2 pozyskał milion złotych na rozwój!

Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy na bezpłatny warsztat w Warszawie

Rezerwy dewizowe Polski znaczenie struktura i przeznaczenie

Zalicz testy i zdobądź certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza

Gwozdowska najgroźniejsze są fake newsy związane z rosyjską wojną informacyjną

Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza

Edukacja

Wszelkie prawa zastrzeżone

Najpopularniejsze

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP

kategorie

Na skróty

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP
Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP

Read More

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

 • Article author: www.kuratorium.waw.pl
 • Reviews from users: 36619 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 do dyrektora plan rozwoju zawodowego? Page 17. Termin złożenia planu rozwoju zawodowego wg. Rozporządzenia MEN z 2018 r. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 do dyrektora plan rozwoju zawodowego? Page 17. Termin złożenia planu rozwoju zawodowego wg. Rozporządzenia MEN z 2018 r.
 • Table of Contents:
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018
plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018

Read More

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

 • Article author: auxilia-oswiata.pl
 • Reviews from users: 6298 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating Obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Table of Contents:

Podstawa prawna

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Staż

Cele stażu

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nawigacja wpisu

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?
Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Read More

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 11585 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating Sprawdź, jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu.
 • Table of Contents:

Wprowadzenie kluczowe terminy

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Najpierw wymień postawione cele

Co zrobić gdy zadanie nie zostało zrealizowane

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Zakończenie podsumowanie uwagi refleksje plany

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - ePedagogika
Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

Read More

Awans zawodowy nauczyciela 2022: stażysta, kontraktowy i in.

 • Article author: www.livecareer.pl
 • Reviews from users: 41110 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Awans zawodowy nauczyciela 2022: stażysta, kontraktowy i in. Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Awans zawodowy nauczyciela 2022: stażysta, kontraktowy i in. Updating Dowiedz się, jak wygląda awans zawodowy nauczyciela w 2022 r. Według Karty nauczyciela. Przeczytaj, co musisz zrobić, żeby dostać kolejne stopnie nauczycielskie.
 • Table of Contents:

Awans zawodowy nauczyciela 2022 — co mówi Karta Nauczyciela

Awans zawodowy nauczyciela 2022 — pozostałe informacje

Profesjonalny kreator CV online

Podobne artykuły

Chcesz stworzyć skuteczne CV

Awans zawodowy nauczyciela 2022: stażysta, kontraktowy i in.
Awans zawodowy nauczyciela 2022: stażysta, kontraktowy i in.

Read More

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Article author: kuratorium.krakow.pl
 • Reviews from users: 26995 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie Updating
 • Table of Contents:

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Kampania społeczna UŻYWAJ ZMYSŁÓW BĄDŹ W REALU

Najnowsze informacje

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Media społecznościowe

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie
Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Read More

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

 • Article author: www.spgorzna.pl
 • Reviews from users: 14632 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Cele szczegółowe: … na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Cele szczegółowe: … na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.
 • Table of Contents:
See also  Top 45 소비자 활동가 마당 The 69 Detailed Answer
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r., nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);

odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;

w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;

w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;

opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Nauczyciele zatrudnieni w kolejnych latach Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego do 14.09.2019 r.) Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020

i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego po 14.09.2019 r. Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym. 2021/2022 Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mianowanego 2019/2020

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Wymiar odbywanego stażu (standardowy wymiar stażu lub skrócony w okresie przejściowym) 2 lata i 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy* rok i 9 miesięcy

9 miesięcy dla rocznika 2018/2019 rok i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mianowanego 6 6 5 5 5 5 Możliwy termin egzaminu 2022 r. 2023 r. 2023 r. 2024 r.

2023 r. dla rocznika 2018/2019 2025 r. 2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

2 lata – jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego; rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r.;

po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jeżeli nauczyciel mianowany nie rozpoczął stażu i dotychczas przepracował od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 3 lata i 9 miesięcy (w wymiarze co najmniej ½ etatu zgodnie z kwalifikacjami) oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy wystawioną w ostatnim roku pracy (obejmującą okres ostatnich trzech lat pracy) i spełnił wymagania określone w nowym rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, obowiązującym od 1 września 2022 r., może ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego już w roku szkolnym 2022/2023.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna

Opublikowano: 16 grudnia 2020 roku.

Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Mikołajczak-Niemczuk Nazwa placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Tolkmicku Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Stanowisko: Nauczyciel współorganizujący kształcenie Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Planowana data zakończenia: 31.05.2021 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.) Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz. 1574). Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości szkoły. Pobierz plan rozwoju zawodowego Autor: Katarzyna Mikołajczak-Niemczuk – Czytelniczka Portalu

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe

Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego – przypomniał resort edukacji. W opublikowanym komunikacie MEiN szczegółowo wyjaśnia przepisy przejściowe związane ze zmianą zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.

W związku ze zmianą zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego MEiN przygotował materiał informacyjny, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe.

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

– nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r.,

– nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego,

– nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

– posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);

– odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;

– w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;

– w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

– w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

– tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

– odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;

– opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

– może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

– w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

– w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Nauczyciele zatrudnieni w kolejnych latach Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego do 14.09.2019 r.) Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020

i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego po 14.09.2019 r. Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym. 2021/2022 Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mianowanego 2019/2020

2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Wymiar odbywanego stażu (standardowy wymiar stażu lub skrócony w okresie przejściowym) 2 lata i 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy* rok i 9 miesięcy

9 miesięcy dla rocznika 2018/2019 rok i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mianowanego 6 6 5 5 5 5 Możliwy termin egzaminu 2022 r. 2023 r. 2023 r. 2024 r.

2023 r. dla rocznika 2018/2019 2025 r. 2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

– aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

– w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

2 lata – jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

– odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r.;

– po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

mp/

So you have finished reading the plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego 2017 2018 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019 angielski, 45 minut

See also  Top 20 스타 벅스 웰컴 쿠폰 The 143 Detailed Answer

Leave a Comment