Top 47 Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Wzór 276 Most Correct Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?

Staż Cele stażu. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:
 1. zadania,
 2. realizowane cele,
 3. formy realizacji,
 4. termin,
 5. dowody realizacji.

Jak napisać sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 1. imię i nazwisko,
 2. obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 3. miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 4. nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 5. data rozpoczęcia stażu,
 6. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 7. data zakończenia stażu.

Co powinno znaleźć się w teczce nauczyciela stażysty?

Teczka nauczyciela stażysty
 • Dyplomy, zaświadczenia. …
 • Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty.
 • Decyzja o ustaleniu wymiaru stażu zawodowego.
 • Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanych przez niego stanowiskach w okresie odbywania stażu.

Ile konspektów do teczki stażysty?

Najczęściej wśród dokumentacji gromadzonej przez stażystę jest 10 scenariuszy zajęć, przygotowanych i przeprowadzonych przez niego i ewentualnie terminy zajęć obserwowanych u opiekuna stażu.

Czy nauczyciel stażysta pisze plan rozwoju?

Data publikacji: 9 września 2021 r. Każdy nauczyciel rozpoczynający staż na wyższy stopień awansu zawodowego musi opracować plan rozwoju zawodowego.

Jakie cele rozwojowe pracownika przykłady?

Do działań wspierających rozwój pracowników można zaliczyć ścieżki karier (ścieżki rozwoju), szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching, programy zarządzania talentami, a także systemy zarządzania kompetencjami, czyli określanie, diagnoza, definiowanie luk i podejmowanie działań je minimalizujących (np.

Ile czasu ma nauczyciel na napisanie sprawozdania ze stażu?

W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły. Przyjęcie sprawozdania należy zaopatrzyć datą wpływu.

Kto pisze sprawozdanie z przebiegu stażu?

Osoba bezrobotna po zakończeniu odbywania stażu powinna sporządzić sprawozdanie z przebiegu stażu – wg proponowanego wzoru.

Kto wypełnia sprawozdanie z przebiegu stażu?

Uwaga: Sprawozdanie z przebiegu stażu sporządza osoba bezrobotna (stażysta) natomiast opiekun bezrobotnego poświadcza podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu.

Czy nauczyciel stażysta musi pisać konspekty?

Większość nauczycieli, w szczególności stażystów i kontraktowych, opracowuje konspekty prowadzonych przez siebie zajęć, mimo że przepisy prawa oświatowego nie nakładają na nich takiego obowiązku.

Czy stażysta musi mieć teczkę?

Nauczyciel stażysta w trakcie trwania stażu nie ma obowiązku zbierania dokumentów do tzw. Teczki. Może prowadzić zapiski, zbierać dokumenty, które pomogą mu w późniejszym napisaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Z jakimi dokumentami musi zapoznać się nauczyciel stażysta?

Podstawowe dokumenty, z którymi powinien zapoznać się stażysta, to: statut przedszkola, koncepcja pracy, obowiązujące w przedszkolu procedury i regulaminy dotyczące dzieci oraz pracowników.

Ile trwa staż nauczyciela stażysty 2022?

poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Ile zarabia nauczyciel stażysta 2022?

wyniesie 4 432,15 zł. Oznacza to wzrost wynagrodzenia średniego: nauczyciela stażysty o 738,69 zł (o 20 proc.), nauczyciela kontraktowego o 332,41 zł (o 8 proc.).

Czy nauczyciel stażysta może być wychowawcą klasy?

powierzenie funkcji wychowawcy nie jest uzależnione od stopnia awansu zawodowego posiadanego przez nauczyciela. Teoretycznie wychowawcą może też zostać nauczyciel stażysta. Dla rozpoczynającego pracę nauczyciela znacznie korzystniejszym jest jednak, jeśli najpierw będzie pełnił rolę wychowawcy wspomagającego.

See also  Top 26 Akcesoria Do Filcowania Na Sucho Top Answer Update

Jak wygląda awans zawodowy nauczyciela stażysty?

Tak jak w przypadku awansu na nauczyciela mianowanego, na ostatni stopień pedagogicznej kariery staż trwa 2 lata i 9 miesięcy. W tym przypadku jednak kandydaci nie mają opiekunów, a plan rozwoju zawodowego ustalają samodzielnie.

Co powinien zawierać aneks do planu rozwoju zawodowego?

Modyfikacja planu rozwoju zawodowego została napisana ze względu na zmianę miejsca pracy. Zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.

Czy nauczyciel kontraktowy musi robić mianowanie?

Warunkiem rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego na dotychczasowych zasadach jest m.in. przepracowanie w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 Karty Nauczyciela).

Jak napisać plan rozwoju osobistego?

Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Osobistego należy skupić się na następujących czterech ważnych obszarach:
 1. Do jakich celów zmierzasz? …
 2. Kiedy masz już jasne wyobrażenie o tym, gdzie chciałbyś być, następnym krokiem jest określenie, gdzie jesteś. …
 3. Konkretny plan działania. …
 4. Przegląd postępów. …
 5. Musisz zacząć od końca.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego
Jak napisać plan rozwoju zawodowego


plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór

 • Article author: sp.siemiechow.pl
 • Reviews from users: 42014 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór III. CELE STAŻU. Cel główny: • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Cele szczegółowe: • Poznanie organizacji, zadań i zasad … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór III. CELE STAŻU. Cel główny: • uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Cele szczegółowe: • Poznanie organizacji, zadań i zasad …
 • Table of Contents:
plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór
plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór

Read More

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

 • Article author: auxilia-oswiata.pl
 • Reviews from users: 17033 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela? Updating Obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
 • Table of Contents:

Podstawa prawna

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Staż

Cele stażu

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nawigacja wpisu

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?
Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Read More

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 48123 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika Updating Sprawdź, jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu.
 • Table of Contents:

Wprowadzenie kluczowe terminy

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Najpierw wymień postawione cele

Co zrobić gdy zadanie nie zostało zrealizowane

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Zakończenie podsumowanie uwagi refleksje plany

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - ePedagogika
Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – ePedagogika

Read More

stazysta

 • Article author: awans.mgk.pl
 • Reviews from users: 15386 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about stazysta Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for stazysta Updating
 • Table of Contents:
stazysta
stazysta

Read More

stazysta

 • Article author: www.iwspo.pl
 • Reviews from users: 46805 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about stazysta Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for stazysta Updating
 • Table of Contents:
stazysta
stazysta

Read More

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY – PDF Free Download

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 11253 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY – PDF Free Download 9c pkt. 3 Karty uczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego. W załączeniu przedstawiam propozycję mojego planu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY – PDF Free Download 9c pkt. 3 Karty uczyciela proszę o zatwierdzenie mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego. W załączeniu przedstawiam propozycję mojego planu … SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA GRUNERA W ŚWIERZNIE PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MARTA AUGUSTYNIAK Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 roku Przewidywana data ukończenia stażu: 31 maja
 • Table of Contents:
See also  Top 27 스타 Apm 측정기 The 162 Latest Answer
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY - PDF Free Download
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY – PDF Free Download

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Kluczowym i obowiązkowym elementem dla nauczyciela odbywającego staż jest plan rozwoju zawodowego. Nauczyciel stażysta musi przedstawić dyrektorowi swój plan w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Nauczyciel kontraktowy i mianowany dołącza gotowy plan do swojego wniosku o rozpoczęcie stażu. W opracowaniu go pomaga opiekun stażu.

Podstawa prawna

W pierwszej kolejności należy zapoznać się z Rozporządzeniem MEN z dnia 26 lipca 2018 r. ws. uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U 2020 r., poz. 2200). Następnie uważnie przeczytać założenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Dla stażysty poświęcony jest § 6 tego rozporządzenia. Natomiast wymagania i powinności nauczyciela kontraktowego są zawarte w § 7, a dla nauczyciela mianowanego rozpoczynającego staż w § 8.

Warto również zainteresować się podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym 2021/2022 oraz planem nadzoru zamieszczonym na stronach kuratorium, któremu podlega nasza placówka.

Schemat planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Nauczyciele powinni przeanalizować dokładnie powinności i wymagania. Na uwagę zasługuje również fakt, że czego innego oczekuje się od nauczycieli odbywających staż na każdym ze stopni awansu. Należy wiedzieć, że nie ma narzuconego schematu planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela. Każdy nauczyciel ma za zadanie samodzielnie stworzyć plan według swojego pomysłu.

Przed przystąpieniem do napisania planu nauczyciele powinni dodatkowo uwzględnić:

specyfikę placówki,

wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku,

potrzeby dzieci i placówki,

predyspozycje i zainteresowania.

Elementy planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela powinien składać się z takich elementów jak:

zadania,

realizowane cele,

formy realizacji,

termin,

dowody realizacji.

Na końcu planu powinien znaleźć się podpis z datą. Pamiętajmy również o tym, aby dane osobowe zawierać zaraz pod tytułem dokumentu. Do koniecznych danych osobowych zaliczymy takie informacje jak: imię i nazwisko, nazwę szkoły, stanowisko oraz posiadane wykształcenie.

Staż

Następnym niezbędnym elementem dokumentu, jest zawarcie informacji o stażu. Koniecznie będzie zawarcie informacji takich jak:

data rozpoczęcia stażu,

imię i nazwisko opiekuna stażu,

długość stażu,

planowana data ukończenia stażu,

przerwy w okresie odbywania stażu,

data złożenia sprawozdania.

Cele stażu

Głównym celem stażu jest uzyskanie konkretnego stopnia awansu zawodowego np. na nauczyciela kontraktowego. W planie rozwoju zawodowego nauczyciela powinna zostać zawarta informacja o tym, jakie cele zostaną zrealizowane podczas odbytego stażu. Cele stażu możemy możemy podzielić cele główne oraz cele szczegółowe. Cele szczegółowe powinny być stosowne do wymagań związanych z realizowanym stopniem awansu.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Aby uzyskać stopień nauczyciela kontaktowego nauczyciel powinien:

posiadać wiedze na temat organizacji i zasad funkcjonowania szkoły; prowadzić zajęcia w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych ; być zaznajomionym ze środowiskiem uczniów, ich problemami oraz dobrze współpracować ze środowiskiem uczniów; posiadać umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

W celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego należy:

organizować i udoskonalać swoje działania oraz dokonywać ewaluacji warsztatu pracy (potrafić ocenić ich skuteczność i dokonywać zmian); uwzględniać potrzeby rozwojowe uczniów, problematyki środowiska dzieci i młodzieży oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; wykorzystywać w pracy technologie informacyjną i komunikacyjną; stosować wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, pomocy społecznej lub postępowania w rozwiązywaniu problemów; znać przepisy dotyczące systemu oświaty, funkcjonowania szkoły, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

W przypadku uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego niezbędne jest:

otrzymanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły; wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, (w tym przez prowadzenie otwartych zajęć); rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Obowiązkowo w planie rozwoju zawodowego należy również uwzględnić przynajmniej trzy z poniższych punktów:

opracować i wdrożyć program działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych; wykonywać zadania doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych; poszerzyć zakres szkolnych działań dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; posługiwać się językiem obcym na poziomie zaawansowanym; wykonywać zadania na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami lub instytucjami samorządowymi; uzyskać znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.

Jak napisać plan rozwoju zawodowego? Ocena: 5 /5

(głosy: 5 ) Ocena:/5(głosy:

Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Jednym z obowiązków nauczyciela, który zakończył staż jest sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przepisy nie określają wzoru takiego sprawozdania. Nie istnieją także żadne oficjalne wytyczne dotyczące jego sprawozdania. Dowiedz się, jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, aby jak najdokładniej przedstawić realizację zadań i osiągnięcie celów zawartych w planie rozwoju zawodowego.

Z artykułu dowiesz się m.in.: W jakim terminie trzeba przedłożyć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ?

? Jakie czynności powinny poprzedzać rozpoczęcie pracy nad sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Jaką formę powinno mieć sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?

Gdzie szukać przykładowych pytań dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego?

Wprowadzenie: kluczowe terminy

W terminie 7 dni od dnia zakończenia swojego stażu nauczyciel powinien przedłożyć dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji swojego planu rozwoju zawodowego.

Dyrektor szkoły/placówki dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania.

Przy ocenie dorobku zawodowego dyrektor szkoły uwzględnia stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. W sprawozdaniu koniecznie odnieś się do każdego zaplanowanego zadania (przedsięwzięcia)! Rzetelnie opracowane sprawozdanie będzie pomocne przy przygotowywaniu dokumentacji merytorycznej, załączanej do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego na kolejny stopień awansu zawodowego.

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji

Wskazane jest, by sprawozdanie zaczynało się informacjami ogólnymi o nauczycielu i jego stażu, np.:

imię i nazwisko,

obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,

miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),

nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,

data rozpoczęcia stażu,

data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,

data zakończenia stażu.

Najpierw wymień postawione cele

Jako wstęp do sprawozdania można krótko przedstawić cel ogólny i cele szczegółowe realizowanego awansu zawodowego. W części głównej należy odnieść się do każdego zaplanowanego zadania zawartego w zatwierdzonym przez dyrektora szkoły planie rozwoju zawodowego. Warto opisać, jak każde zadanie zostało zrealizowane (np. formy realizacji, termin realizacji, jak je udokumentowałeś, inne). Można napisać także o zadaniach zrealizowanych ponad plan.

Co zrobić, gdy zadanie nie zostało zrealizowane?

Jeżeli nie udało Ci się zrealizować jakiegoś zadania, to napisz to w swoim sprawozdaniu. Podaj przyczyny, które na to wpłynęły. Przykładowo, w roku szkolnym 2020/2021 realizacja niektórych zadań mogła okazać się niemożliwa, że względu na wprowadzenie zdalnego nauczania. W roku szkolnym 2021/2022 niektóre zadania mogły nie zostać zrealizowane ze względu na konieczność dostosowania organizacji kształcenia i nauczania do sytuacji związanej z wojną w Ukrainie.

Sam fakt niezrealizowania założeń nie musi oznaczać negatywnej oceny dorobku zawodowego. Jeżeli nauczyciel wykaże w sprawozdaniu z planu rozwoju zawodowego, dlaczego cel nie został osiągnięty, a przyczyna ta ma charakter obiektywny, nie powinno o zostać ocenione negatywnie.

Forma sprawozdania ­– decyzja należy do nauczyciela

Przepisy prawa nie wskazują, jak napisać sprawozdanie, dlatego jego forma jest dowolna. Może być:

opisowa,

tabelaryczna lub

mieszana.

Najczęściej nauczyciele wybierają taką formę, w jakiej napisali plan rozwoju zawodowego. Ważne jest, żeby nauczyciel w czytelny sposób zreferował realizację poszczególnych zadań oraz wskazał efekty tych działań. Przyjąć należy takie założenie, by zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględnił wszystkie zadania wynikające z rozporządzenia o awansie zawodowym, a w efekcie ich realizacji nauczyciel będzie w stanie wykazać później przed komisją kwalifikacyjną/egzaminacyjną, że spełnił wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela, określone w wymienionym rozporządzeniu.

Przykładowy układ tabeli

Podstawa prawna zadania wg rozporządzenia Zadania oraz formy ich realizacji Cele i efekty Termin realizacji

Zakończenie: podsumowanie, uwagi, refleksje, plany

W zakończeniu można krótko podsumować sprawozdanie, wnieść własne uwagi, podzielić się refleksjami, planami zawodowymi na przyszłość.

Co może pomóc w przygotowaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Pracując nad sprawozdaniem warto wziąć pod uwagę roczne podsumowanie pracy. W wielu przypadkach działania podejmowane przez nauczyciela były przecież związane z tym, co zaplanował na dany rok.

Sformułowania klucze do zastosowania w sprawozdaniu

Przygotowując sprawozdanie warto zwracać uwagę na stosowanie kluczowych słów/sformułowań, które wskazują na działania i czynności podejmowane w czasie realizacji planu rozwoju zawodowego. Zaliczają się do nich m.in.:

byłem odpowiedzialny za…, brałem udział w…,

doskonaliłem warsztat pracy poprzez…, dokonywałem ewaluacji własnych działań…, dokonałem…,

eksponowałem…,

konsultowałem…, komunikowałem się z…,

modyfikowałem…, monitorowałem…,

napisałem…,

opracowałem…, opiekowałem się…, omówiłem…, opublikowałem…,

przeprowadziłem…, przeanalizowałem…, pełniłem funkcję…, przedstawiłem…, poszerzyłem…, przygotowałem…, podjąłem się…, pozyskałem…,

sprawdzałem…, sporządziłem…, sprawowałem opiekę nad.…, służyłem pomocą…, śledziłem na bieżąco…,

uczestniczyłem…, ukończyłem…, udzielałem pomocy…,

wdrożyłem…, współpracowałem z.…, współtworzyłem…,

wykonywałem zadania…, wykorzystałem…, wygłosiłem…, wzbogaciłem …, wprowadzałem stosowne korekty…,

zorganizowałem…, zapoznałem się z.…, zapoznałem (kogo) z.…, założyłem…, zachęcałem…, zaangażowałem się w.…, złożyłem…, zbierałem informacje o…

Pomocnicze pytania, które warto postawić sobie odpowiednio przy słowach kluczach: co? Gdzie? Kiedy? Jak? Po co? Z kim? Jakie są efekty?

Pamiętaj o wymaganiach wymienionych w rozporządzeniu

Warto postarać się, by zadania i przedsięwzięcia w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego były przyporządkowane wymaganiom wymienionym w przepisach prawa oświatowego. Chodzi oczywiście o rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Sprawozdanie musi zawierać opis i analizę realizacji wymagań określonych przepisach.

So you have finished reading the plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 20 Wyjścia Prywatne W Godzinach Pracy The 142 Top Answers

Leave a Comment