Top 19 Porozumienie Pracodawców W Sprawie Przeniesienia Pracownika Wzór 6616 Good Rating This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór

Table of Contents

Jak przeniesienie pracownika do innej firmy tego samego pracodawcy?

Przeniesienie pracownika do innej pracy jest możliwe pod warunkiem spełnienia 3 warunków łącznie, tj.:
 1. wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 2. przeniesienie nie obniży wynagrodzenia pracownika,
 3. powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Czy pracownik może odmówić przeniesienia?

Pracownik nie może odmówić powierzenia innej pracy, jeśli procedura wykonana jest zgodnie z prawem. Odmowa może skutkować zwolnieniem pracownika w trybie dyscyplinarnym.

Czy można przeniesc pracownika do innej firmy?

Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy pomimo, że nie jest uregulowane w kodeksie prac, jest jak najbardziej możliwe. Jednakże prawa pracownika nie są wówczas chronione przez przepisy prawa pracy i wszystko zależy od dobrej woli wszystkich stron.

Jak przejście do innej pracy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 1. pracodawca i pracownik podpisują wspólny dokument – porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę,
 2. pracownik składa propozycję rozwiązania umowy o pracę, a pracodawca ją przyjmuje,
 3. pracodawca składa ofertę rozwiązania umowy o pracę, a pracownik ją przyjmuje.

Czy pracownik musi się zgodzić na zmianę miejsca pracy?

Miejsce wykonywania pracy to istotny element przy zawarciu umowy o pracę w związku z tym jego zmiana powinna nastąpić poprzez zmianę warunków umowy na podstawie porozumienia zmieniającego tzw. aneksu do umowy.

Jak napisać przeniesienie pracownika?

Obowiązkowe elementy w podaniu o zmianę stanowiska pracy przez pracownika to:
 1. Miejscowość i data.
 2. Twoje dane osobowe.
 3. Dane adresata podania.
 4. Tytuł: “Wniosek o przeniesienie na inne stanowisko pracy” lub “Wniosek o zmianę stanowiska pracy”
 5. Treść
 6. Zwrot grzecznościowy np.: “Szanowny Panie, Szanowni Państwo”
 7. Podpis.

Co jeśli pracownik nie podpisze porozumienia zmieniającego?

42 Kodeksu pracy. Znamienny jest jego § 3, który wskazuje, że: „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia.

Do czego nie może zmusić pracodawca?

Co jednak ważne, pracodawca nie może żądać od pracownika wykonywania wszelkich poleceń, lecz tylko takich, które, jak wskazano wyżej: dotyczą pracy; nie są sprzeczne z przepisami prawa; nie są sprzeczne z umową o pracę.

Kiedy można oddać pracownika do dyspozycji kadr?

Pracownik jest zobowiązany do pozostawania w dyspozycji pracodawcy w innym miejscu niż zakład pracy wówczas, gdy wynika to z: umowy o pracę, polecenia pracodawcy, regulaminu pracy lub innych przepisów prawa pracy.

Jak przejąć pracowników z innej firmy?

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę wymaga powiadomienia pracowników o tym fakcie co najmniej 30 dni przed jego przewidywanym terminem. Informacja ta powinna zawierać przewidywany termin przejścia, jego przyczyny, a także prawne, ekonomiczne oraz socjalne skutki dla pracowników.

Czy należy się odprawa przy wypowiedzeniu zmieniającym?

Co do zasady pracodawca ma obowiązek wypłaty odpraw w przypadku wypowiedzeń definitywnych. Jednak celem wypowiedzenia zmieniającego jest utrzymanie dalszego stosunku pracy, lecz na zmienionych warunkach, przez co pracownik może nie przyjąć takiej zmiany i dojdzie do rozwiązania stosunku pracy.

Czy pracownik może odmówić przeniesienia do innego miasta?

Zmiana miejsca świadczenia pracy tak, jak i pozostałych elementów umowy o pracę, wymaga zgody obu stron stosunku pracy. Zgoda pracownika nie jest jednak wymagana w przypadku czasowego oddelegowania go przez pracodawcę do innego miejsca wykonywania pracy.

Jakie rozwiązanie umowy o pracę jest korzystne dla pracownika?

Jak rozwiązać umowę o pracę w najbardziej korzystny sposób? Podsumowując powyższe ustalenia – za najbardziej korzystną (dla obu stron) formę rozwiązania umowy o pracę uznaje się rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron.

Kiedy najlepiej złożyć wypowiedzenie za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron jest często stosowane, gdy pracownik decyduje się na zmianę pracodawcy lub branży ze względu na brak perspektyw w obecnym zawodzie. Jeśli myślisz o przebranżowieniu, warto prześwietlić zawody przyszłości ‒ jacy specjaliści będą poszukiwani już wkrótce.

Co musi zawierać porozumienie stron?

Pismo o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron powinno zawierać nazwę pracodawcy i dane osobowe pracownika, dane na temat umowy, która jest rozwiązywana (np. jej tytuł i data zawarcia), oświadczenie o porozumieniu stron (czyli formuła na temat tego, że strony zgodnie ustalają określone warunki).

Jak przejść z jednej firmy do drugiej?

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę wymaga powiadomienia pracowników o tym fakcie co najmniej 30 dni przed jego przewidywanym terminem. Informacja ta powinna zawierać przewidywany termin przejścia, jego przyczyny, a także prawne, ekonomiczne oraz socjalne skutki dla pracowników.

Czy można podpisać umowę o pracę przed wypowiedzeniem?

W nowej firmie jeszcze przed rozpoczęciem pracy może podpisać umowę przedwstępną. Okres wypowiedzenia. Pracownik składa wtedy stosowne oświadczenie woli na piśmie (w przypadku umów na czas określony przepisy dotyczą tych, które zawarto na okres dłuższy niż sześć miesięcy z możliwością ich wypowiedzenia).

Jak przenieść pracownika samorządowego do innej jednostki?

W świetle art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych, przeniesienie urzędnika samorządowego do pracy w innej jednostce, znajdującej się nie tylko w tej samej, ale także w innej miejscowości, może nastąpić na jego wniosek lub za jego zgodą w każdym czasie.


Porozumienie stron
Porozumienie stron


porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór

 • Article author: www.ksiegarnia.beck.pl
 • Reviews from users: 28808 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór Dotychczasowy pracodawca obowiązany jest przekazać akta osobowe oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przenoszonego pracownika … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór Dotychczasowy pracodawca obowiązany jest przekazać akta osobowe oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przenoszonego pracownika …
 • Table of Contents:
See also  Top 17 모넬라 3 보기 Trust The Answer
porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór
porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór

Read More

Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika – wzór

 • Article author: dokumenty.serwisprawa.pl
 • Reviews from users: 20423 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika – wzór Pracodawcy mogą zawrzeć porozumienie o przeniesieniu pracownika. Dla ważności takiego porozumienia konieczne jest jednak wyrażenie zgody przez pracownika … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika – wzór Pracodawcy mogą zawrzeć porozumienie o przeniesieniu pracownika. Dla ważności takiego porozumienia konieczne jest jednak wyrażenie zgody przez pracownika … Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika – wzór dokumentu do pobraniaporozumienie,pracodawcy,pracownik,stosunek pracy,uprawnienia pracownika,wzory dokumentów,pliki,formularze,pozwy,umowy,pracodawców
 • Table of Contents:

wzory dokumentów

Wzór dokumentu – Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika

Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika - wzór
Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika – wzór

Read More

Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 16705 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do – Portal Oświatowy Do przeniesienia niezbędne jest porozumienie pracodawców. Pobierz wzór tego dokumentu. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do – Portal Oświatowy Do przeniesienia niezbędne jest porozumienie pracodawców. Pobierz wzór tego dokumentu. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach … Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły
 • Table of Contents:
Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do - Portal Oświatowy
Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do – Portal Oświatowy

Read More

Porozumienie pracodawców – wzór – Oficyna FK

 • Article author: oficynafk.pl
 • Reviews from users: 25830 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Porozumienie pracodawców – wzór – Oficyna FK przejęcia przez nowego pracodawcę obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo u pracodawcy poprzedniego oraz … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Porozumienie pracodawców – wzór – Oficyna FK przejęcia przez nowego pracodawcę obowiązku udzielenia urlopu wypoczynkowego, do którego pracownik nabył prawo u pracodawcy poprzedniego oraz … Porozumienie pracodawców dotyczy przejścia pracownika do nowego pracodawcy oraz określenia jego uprawnień w nowym miejscu pracy. Tutaj masz gotowy wzór.
 • Table of Contents:
Porozumienie pracodawców - wzór - Oficyna FK
Porozumienie pracodawców – wzór – Oficyna FK

Read More

porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór

 • Article author: bip.um.wroc.pl
 • Reviews from users: 32136 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór POROZUMIENIE w sprawie przejęcia pracowników na podst. art. 231 Kodeksu pracy … zwaną dalej Pracodawcą, zawarto porozumienie następującej treści:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór POROZUMIENIE w sprawie przejęcia pracowników na podst. art. 231 Kodeksu pracy … zwaną dalej Pracodawcą, zawarto porozumienie następującej treści:.
 • Table of Contents:
porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór
porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór

Read More

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie | Jakie warunki należy spełnić, by można było przenieść pracownika do innej pracy?

 • Article author: warszawa.pip.gov.pl
 • Reviews from users: 35132 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie | Jakie warunki należy spełnić, by można było przenieść pracownika do innej pracy? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie | Jakie warunki należy spełnić, by można było przenieść pracownika do innej pracy? Updating
 • Table of Contents:

Strona główna

O urzędzie

Prawo pracy

BHP

Do pobrania

Dla mediów

Porady prawne

Jakie warunki należy spełnić by można było przenieść pracownika do innej pracy

e-Urząd

O inspektoracie

O urzędzie

Działania

Elektroniczne formularze

Wydawnictwa

Kontakt

Mapa serwisu

Polityka prywatności

Przydatne linki


		Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie | Jakie warunki należy spełnić, by można było przenieść pracownika do innej pracy?
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie | Jakie warunki należy spełnić, by można było przenieść pracownika do innej pracy?

Read More

Czy oddelegowanie pracownika jest zgodne z prawem?

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 1802 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy oddelegowanie pracownika jest zgodne z prawem? Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy oddelegowanie pracownika jest zgodne z prawem? Updating Czy oddelegowanie pracownika do pracy w innej miejscowości jest możliwe bez zgody samego zatrudnionego? Czy odmowa wykonania polecenia służbowego może skutkować zwolnieniem dyscyplinarnym? Przeczytaj i zobacz, co na ten temat mówią przepisy!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Delegacja a oddelegowanie

Czym jest oddelegowanie

Czy można się nie zgodzić

Praca zgodna z kwalifikacjami

Oddelegowanie pracownika a badania profilaktyczne

Podsumowanie – oddelegowanie pracownika

Czy oddelegowanie pracownika jest zgodne z prawem?
Czy oddelegowanie pracownika jest zgodne z prawem?

Read More

Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy

 • Article author: www.kancelariakrs.pl
 • Reviews from users: 32131 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Updating
 • Table of Contents:
Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy - Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy
Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy

Read More

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór do pobrania

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 24383 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór do pobrania Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór do pobrania Updating Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może zostać złożony przez pracodawcę bądź pracownika. Przeczytaj i dowiedz się, jakie elementy powinien zawierać taki dokument. Pobierz darmowy wzór w dwóch formatach DOCX i PDF!
 • Table of Contents:

Pobierz darmowy wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron!

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron

Rozwiązanie umowy o pracę na wniosek pracodawcy

Odpowiedź na porozumienie stron

Rozwiązanie umowy w systemie wFirma!

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - wzór do pobrania
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór do pobrania

Read More

Spis treści – dokumenty-pracownicze-wzory.lex.pl

 • Article author: www.dokumenty-pracownicze-wzory.lex.pl
 • Reviews from users: 37515 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Spis treści – dokumenty-pracownicze-wzory.lex.pl Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez … Porozumienie pracodawców w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Spis treści – dokumenty-pracownicze-wzory.lex.pl Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez … Porozumienie pracodawców w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u …
 • Table of Contents:
Spis treści - dokumenty-pracownicze-wzory.lex.pl
Spis treści – dokumenty-pracownicze-wzory.lex.pl

Read More

porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór

 • Article author: www.bip.wrzesnia.powiat.pl
 • Reviews from users: 32036 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór Pracownik wyraził pisemną zgodę na przeniesienie do pracy w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na warunkach określonych w Porozumieniu. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór Pracownik wyraził pisemną zgodę na przeniesienie do pracy w Domu Pomocy Społecznej we Wrześni na warunkach określonych w Porozumieniu.
 • Table of Contents:
porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór
porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór

Read More

See also  Top 17 오링 홈 규격 92 Most Correct Answers

WZÓR 28. Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły – Kadry i Płace w Oświacie

 • Article author: dok-oswiata-kadry.pl
 • Reviews from users: 37693 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about WZÓR 28. Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły – Kadry i Płace w Oświacie Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie zaloguj … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for WZÓR 28. Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły – Kadry i Płace w Oświacie Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły. Jeśli jesteś subskrybentem publikacji Kadry i Płace w Oświacie zaloguj … Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkołypracownik samorządowy,przeniesienie do innej pracy,przeniesienie pracownika
 • Table of Contents:
WZÓR 28. Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły - Kadry i Płace w Oświacie
WZÓR 28. Porozumienie dyrektorów w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego do innej szkoły – Kadry i Płace w Oświacie

Read More

Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy

 • Article author: www.kancelariakrs.pl
 • Reviews from users: 34088 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy porozumienie 2 pracodawców,; rozwiązanie stosunku pracy między pracownikiem a dotychczasowym pracodawcą,; nawiązanie przez pracownika stosunku … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy porozumienie 2 pracodawców,; rozwiązanie stosunku pracy między pracownikiem a dotychczasowym pracodawcą,; nawiązanie przez pracownika stosunku …
 • Table of Contents:
Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy - Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy
Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy – Kancelaria Adwokacka w Katowicach Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy

Read More


See more articles in the same category here: 186+ tips for you.

Porozumienie pracodawców o przejęciu pracownika

Polecam wszystkim, którzy potrzebują aktualnych i czytelnych wzorów dokumentów. Pierwszy raz korzystałam z serwisu, ale jeśli zaistnieje podobna potrzeba w przyszłości, na pewno skorzystam z ponownie. Plus za dodatkowy komentarz do wzoru. Aneta

Dzięki serwisowi znowu udało mi się uniknąć błędnych decyzji, które mogłyby mieć nieprzyjemne konsekwencje finansowe i spowodować wiele stresu. Wzór, który pobrałem. Krzysztof, programista

Fajny serwis, wszystkie wzory dokumentów znajdują się w jednym miejscu. Łatwo je odszukać i pobrać. Wzór aktu notarialnego, który pobrałem miał komentarz. Dbacie o Klienta. Oceniam bardzo dobrze. Anna, Bolesławiec

Dziękuję za wzór aktu prawnego. Spisanie umowy przebiegło bardzo dobrze. Dla mnie zawsze będziecie najlepszym wsparciem jeśli chodzi o kwestie prawno-finansowe. Życzę, aby serwis rozwijał się dynamicznie.Katarzyna, Wrocław

Dziękuję za możliwość pobrania starannie przygotowanego wzoru wniosku apelacji. Szybko znalazłam odpowiedni plik i go pobrałam. Państwa serwis polecę na pewno. Joanna, Pyrzyce

Z Państwa serwisu korzystam już od wielu miesięcy. Pismo, które pobrałam z zakładki wzory dokumentów pozwoliło mi na sprawne załatwienie sprawy. Polecam wszystkim, którzy poszukują bazy wzorów dokumentów do pobrania. Naprawdę warto!Anna

Dziękuję za udostępnienie wzoru pisma w przykładem wypełnienia. Państwa serwis zasługuje na pochwałę, gdyż wszystkie wzory można w bardzo łatwy sposób znaleźć i pobrać. Polecam! Mirosława, Szczecin

Uważam, że wzór umowy kupna sprzedaży samochodu, który mogłem pobrać z Państwa strony jest bardzo czytelny i zawiera wszystko to, co jest potrzebne do spisania dobrze umowy. Nie wiem jak inni, ale ja jestem zadowolony. Pozdrawiam Jacek, mechanik.

Oświadczenia do firmy pobieram od Państwa od dłuższego czasu. Szybki dostęp, zawsze aktualne wzory i dodatkowe komentarze to Państwa mocna strona. Oby tak dalej ! Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Andrzej, przedsiębiorstwo budowlane

Bardzo dobra baza wzorów dokumentów. Wszystkie znajdują się w jednym miejscu i są łatwe do pobrana. Czy mógłbym prosić o jakiś rabat następnym razem? Leszek, lekarz

Wzór, który pobrałem miał dołączony komentarz prawny ! Dziękuję i pozdrawiam. Ułatwiło mi to pracę. Łukasz, student

Dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu ważnego dla mnie problemu. Wzór formularza, który pobrałam z Państwa serwisu był czytelny i posiadał przykład wypełnienia. W przyszłości będę z Was korzystała. Teresa, Warszawa

Witam. Pobrałam od Państwa wzór protokołu z posiedzenia zarządu spółki. Wzór aktualny i elegancko sporządzony. Opinia pozytywna w 100%. Barbara, wiceprezes

Dziękuję za udostępnienie wzoru umowy sprzedaży. Wzór był zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi, dzięki czemu nie popełniłam tego samego błędu co ostatnio, ponieważ miałam jakiś wzór, ale nie był aktualny. Pozdrawiam cały zespół. Grażyna z Katowic

Pobrałem od Państwa wzór apelacji. Długo poszukiwałem właściwego dokumentu, będę częściej Państwa odwiedzał. Daję dużego plusa, za to, że do wzoru załączony był przykład wypełnienia. Dziękuję i pozdrawiam Tomasz z Lublina

Pobrałem wniosek o zawarcie ugody, który zawierał również opis, w jaki sposób go uzupełnić. Polecam wszystkim. Dobra baza dokumentów i wzorów. Dziękuję Marian, Piechowice

Jakie warunki należy spełnić, by można było przenieść pracownika do innej pracy?

Przeniesienie pracownika do innej pracy jest możliwe pod warunkiem spełnienia 3 warunków łącznie, tj.:

wystąpiły uzasadnione potrzeby pracodawcy,

przeniesienie nie obniży wynagrodzenia pracownika,

powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Przy czym powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę nie może przekroczyć 3 miesięcy w roku kalendarzowym (art. 42 § 4 Kodeksu pracy). Ważne jednak, iż chodzi tu o faktyczny okres świadczenia pracy na powierzonym stanowisku.

Jeżeli zatem pracodawca powierzył pracownikowi inną pracę, ale pracownik faktycznie nie świadczy pracy na tym stanowisku z powodu nieobecności w pracy (np. wywołanej chorobą), wówczas dopuszczalny okres powierzenia innej pracy ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy. Pogląd taki reprezentuje E. Szemplińska w: Konsultacje („Praca i Zabezpieczenie Społeczne” z 1996 r., Nr 11, str. 79).

Warto przy tym zauważyć, iż przeniesienie pracownika do innej pracy nie wymaga zachowania formy pisemnej (wyrok SN z 13.03.1979 r., I PRN 18/79, Lex nr 14489), jednakże jest ona zalecana ze względów dowodowych.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 08.08.1979 r. I PR 55/79, OSNC z 1980 r., Nr 2, poz. 30) „uzasadnione potrzeby pracodawcy” należy rozumieć jako potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do pracy w której pracownik został skierowany. Pod pojęciem „kwalifikacji”, o jakich mowa w omawianym przepisie, należy zaś rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika – jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia psychicznego. Stanowisko takie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 04.10.2000r., I PKN 61/00 („Prawo Pracy z 2001 r.. Nr 5, poz. 33).

Z tego względu pracodawca nie może powierzyć pracownikowi wykwalifikowanemu pracy nie wymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych. Podobny stan faktyczny rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 08.05.1997r. I PKN 131/97 (OSNAP z 1998 r., Nr 6, poz. 178), w którym stwierdził, iż powierzenie pracownikowi (technik chemik) pracy nie wymagającej żadnych kwalifikacji zawodowych (sprzątanie) stanowi naruszenie art. 42 §4 k.p. Odmowa wykonywania takiej pracy nie uzasadnia rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 §1 K.p. (dyscyplinarnie).

Pracownik ma prawo kwestionować twierdzenie, ze powierzenie mu okresowo innej pracy niż określona w umowie o pracę jest zasadne. Okoliczność ta podlega jednak ocenie sądu.

Warto przy tym mieć na względzie, że jeżeli pracownik odmówi podjęcia innej pracy, powierzonej mu przez pracodawcę na okres 3 miesięcy, wówczas musi się liczyć z tym, iż pracodawca będzie mógł z tego powodu rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. – tzw. „tryb dyscyplinarny” (wyrok SN z 26.09.1978 r., I PRN 54/78, OSNC z 1979 r., Nr 3, poz. 60 oraz wyrok SN z 18.08.1976 r., I PR 103/76, OSP z 1978 r., Nr 3, poz. 44).

Jedynie uzasadniona odmowa wykonania powierzonej pracy (tj. w razie nie zachowania przez pracodawcę jednego z 3 warunków przeniesienia) nie uzasadnia rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym. W wyroku z 26.09.1978r. (I PRN 54/78, OSNC z 1979 r., Nr 3, poz. 60) Sąd Najwyższy stwierdził, że w razie odmowy pracownika podjęcia innej pracy niż określona w umowie o pracę w warunkach art. 42 §4 k.p. oraz rozwiązania z tej przyczyny przez zakład pracy umowy o pracę na podstawie art. 52 K.p., do kompetencji organów rozpatrujących sprawy o roszczenia pracowników ze stosunku pracy należy ocena, czy potrzeby zakładu pracy uzasadniały skorzystanie z art. 42 §4 k.p. i czy wobec tego odmowa przez pracownika podjęcia tej innej pracy mogła uzasadniać jego zwolnienie z pracy na podstawie art. 52 K.p.

Czy oddelegowanie pracownika jest zgodne z prawem?

Autor

Agnieszka Walczyńska Artykuły autora

Rynek pracy zmienia się dynamicznie, a przedsiębiorcy muszą być coraz bardziej elastyczni i otwarci. W przypadku rozproszonej struktury pracodawcy mają możliwość wysłania pracownika do innego oddziału czy nawet innego miasta, co może być ciekawą opcją w przypadku braków kadrowych. Czy jednak zawsze oddelegowanie pracownika jest możliwe? W artykule wyjaśniamy szczegóły!

Delegacja a oddelegowanie

Pojęcia „delegacja” i „oddelegowanie” często stosuje się jako tożsame, tymczasem są to zupełnie inne zdarzenia. Delegacja to podróż służbowa odbywana przez pracownika na polecenie pracodawcy – w ramach wykonywanej pracy – poza miejscowość, w której znajduje się siedziba firmy. Ma więc charakter incydentalny.

Art. 77 (5) § 1 Kodeksu pracy

„Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

Oddelegowanie zaś wiąże się ze zmianą miejsca pracy w umowie – w tym celu pracownik i pracodawca zawierają między sobą porozumienie dotyczące tej modyfikacji. Ponadto za oddelegowanie pracownik nie otrzymuje diet, tak jak ma to miejsce w przypadku delegacji.

Czym jest oddelegowanie?

Zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca może oddelegować pracownika czasowo do wykonywania pracy innej niż ta określona w umowie. Takie zdarzenie powinno być jednak podyktowane szczególnymi potrzebami pracodawcy. Pracodawca nie może więc wysłać pracownika do wykonywania innej pracy na więcej niż trzy miesiące w ciągu roku kalendarzowego. Te trzy miesiące można podzielić na części.

Możliwość oddelegowania pracownika do innej pracy niż ta określona w umowie o pracę jest limitowana i wynosi trzy miesiące w ciągu jednego roku kalendarzowego.

Co ważne, podwładnego można oddelegować do pracy odpowiadającej jego kwalifikacjom i kompetencjom. Jeśli oddelegowanie pracownika nastąpiło w warunkach zgodnych z Kodeksem pracy oraz wynagrodzenie nie zostało obniżone, wówczas pracownik co do zasady powinien wykonać polecenie służbowe.

Czy można się nie zgodzić?

Jak już wcześniej wspomniano, oddelegowanie pracownika musi być zgodne z przepisami. Aby pracodawca mógł skorzystać z takiej opcji, przede wszystkim muszą być spełnione następujące kryteria:

pracodawca ma uzasadnioną potrzebę oddelegowania;

pensja pracownika nie zostanie obniżona;

praca odpowiada kwalifikacjom pracownika;

czas oddelegowania nie przekracza trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Co ciekawe, w praktyce trzymiesięczny okres może się wydłużyć. Jeśli pracodawca powierzył pracownikowi inną pracę, ale pracownik nie świadczył jej z powodu nieobecności np. w związku z chorobą, wówczas dopuszczalny okres powierzenia innej pracy ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy. Jeśli jednak wszystkie powyższe kryteria zostały spełnione, to pracownik co do zasady nie może odmówić pracodawcy oddelegowania. Odmowa daje bowiem pracodawcy prawo do wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli jednak oddelegowanie pracownika jest sprzeczne z przepisami, zatrudniony nie musi wyrazić na nie zgody (42 § 4 kp). Wtedy też nie można go zwolnić dyscyplinarnie z artykułu 52 § 1 pkt 1 kp, gdyż nie stanowi to ciężkiego naruszenia przez tę osobę podstawowych obowiązków pracowniczych. Potwierdzenie można znaleźć m.in. w wyroku Sądu Najwyższego z 18 listopada 1999 roku (I PKN 370/99).

Pracownika, który odmówi powierzenia mu innej pracy, można zwolnić dyscyplinarnie.

Powierzenie innej pracy powinno wystąpić na piśmie, ale nie jest to wymagane. W praktyce stosuje się jednak formę pisemną dla celów dowodowych.

Praca zgodna z kwalifikacjami

Powierzona praca powinna odpowiadać kwalifikacjom pracownika. Oznacza to, że pracownik nie może zostać oddelegowany do pracy ani poniżej, ani powyżej swoich kwalifikacji.

Pod pojęciem kwalifikacji, o jakich mowa w art. 42 § 4 kp, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika, jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenie zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne, predyspozycje psychiczne oraz zdolność do wykonywania powierzonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego. „Posiadanie kwalifikacji” to inaczej „nadawanie się do czegoś”, co obejmuje także zdolność do wykonywania określonej pracy pod względem zdrowotnym.

Co ważne, bez względu na to, jakie stanowisko obejmie przeniesiony pracownik, zarobki powinny zostać na tym samym poziomie – nie należy zwracać uwagi na to, ile na analogicznym stanowisku zarabia inny pracownik.

POLECAMY Ogłoszenia o pracę z całej Polski Poznaj wybrane oferty pracodawców

Poznaj wybrane oferty pracodawców Weź udział w rekrutacji

Weź udział w rekrutacji Podziel się opinią Zobacz ogłoszenia Dowiedz się ile możesz zarabiać w innej firmie na takim samym stanowisku

Przykład 1.

Pan Joanna pracuje jako asystentka księgowej, ma też doświadczenie w pracy jako sekretarka. W związku z reorganizacją w firmie pracodawca pani Joanny na okres miesiąca zlecił jej wykonywanie pracy jako asystentka biura. Jest to prawidłowe, bowiem nowe zajęcie zdecydowanie odpowiada kwalifikacjom tej pani.

Przykład 2.

Pan Przemysław pracuje jako bibliotekarz w szkole podstawowej. Ze względu na trudną sytuację kadrową powierzono mu na dwa miesiące pracę jako woźny. Takie oddelegowanie nie jest prawidłowe, bowiem pracownik nie może zostać oddelegowany do pracy poniżej swoich kwalifikacji zawodowych.

Duże kontrowersje wzbudza możliwość oddelegowania pracownika do innego miasta. W tym przypadku pracownik powinien wyrazić na to zgodę. Pracodawca i pracownik mogą w tym celu zawrzeć porozumienie zmieniające. W sytuacji gdy przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości okaże się dla niego niekorzystne, a strony nie dojdą w tej kwestii do porozumienia, pracodawca ma możliwość dokonania zmiany w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Oddelegowanie pracownika a badania profilaktyczne

Powierzenie innej pracy bez dokonania wypowiedzenia zmieniającego warunki zatrudnienia jest możliwe na czas określony, jednak do trzech miesięcy w roku kalendarzowym. Ponadto pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Praca taka, choć zgodna z kwalifikacjami pracownika, może powodować inne szkodliwości oraz być świadczona w odmiennych warunkach. Zatem jeśli czasowe powierzenie innej pracy wiąże się z istotnymi zmianami dotyczącymi środowiska pracy, to niezależnie od tego, czy pracownik posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy – dotychczasowej, czy też nie, powinno się go skierować na wstępne badania profilaktyczne.

Podsumowanie – oddelegowanie pracownika

Oddelegowanie do innej pracy jest możliwe, ale tylko na trzy miesiące w roku kalendarzowym. W tym czasie wynagrodzenie pracownika podlega ochronie, nie może on bowiem zarobić mniej niż na pierwotnym stanowisku. Bardzo ważne jest zagadnienie kwalifikacji zawodowych – pracownika nie można oddelegować na stanowisko, gdzie są wymagane mniejsze bądź większe kompetencje. Pracownik nie może odmówić powierzenia innej pracy, jeśli procedura wykonana jest zgodnie z prawem. Odmowa może skutkować zwolnieniem pracownika w trybie dyscyplinarnym.

So you have finished reading the porozumienie pracodawców w sprawie przeniesienia pracownika wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 40 아두 이노 모터 쉴드 L298P The 36 Top Answers

Leave a Comment