Top 17 Wniosek O Rozpoczęcie Stażu Na Nauczyciela Dyplomowanego 273 Most Correct Answers

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Table of Contents

Kiedy należy złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego?

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust.

Jakie dokumenty należy złożyć na nauczyciela dyplomowanego?

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:
 • Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1,
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,

Ile trwa staż na dyplomowanego 2022?

aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

Po jakim czasie nauczyciel dyplomowany?

– po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022.

Czy dyrektor musi być w komisji na dyplomowanego?

Odpowiedź: Tak, przepisy nie wykluczają możliwości powołania wicedyrektora szkoły w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 68 ust.

Czy można nie zdać egzaminu na dyplomowanego?

Nieuzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej czy niezdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną skutkuje odmową nadania stopnia awansu zawodowego. Nie oznacza to jednak, że nauczyciel nie będzie mógł dalej ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Jak ułożyć dokumenty w teczce na dyplomowanego?

TECZKA NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;
 2. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację o: …
 3. opis i analizę realizacji wymagań określonych w § 8 ust.

Jakie warunki trzeba spełnić na nauczyciela dyplomowanego?

Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej rok od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

See also  Top 44 운동 능력 테스트 The 171 Correct Answer

Jak napisać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2022?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 1. imię i nazwisko,
 2. obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 3. miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 4. nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 5. data rozpoczęcia stażu,
 6. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 7. data zakończenia stażu.

Ile zarabia nauczyciel dyplomowany?

nauczyciel początkujący 3424 zł brutto. nauczyciel mianowany 3597 zł brutto. nauczyciel dyplomowany 4224 zł brutto.

Czy dyplomowany ma opiekuna stażu?

– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.), nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.

Ile będzie zarabiał nauczyciel dyplomowany od września 2022?

Pensje nauczycieli od września 2022

Tabela średniego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zmianami od września 2022: Nauczyciel początkujący: 4432,15 zł brutto; Nauczyciel mianowany: 5 318,58 zł brutto; Nauczyciel dyplomowany: 6 795,97 zł brutto.

Kto może rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego?

nie mogą go już rozpocząć. Od początku doku szkolnego 2022/2023 nauczyciel mianowany, aby ubiegać się o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub 4 lat i 9 miesięcy w przypadku nauczyciela posiadającego stopień naukowy.

Ile trwa Dyplomowanie po nowemu?

Uzyskanie awansu zawodowego, czyli stopnia nauczyciela mianowanego, możliwe będzie po 3 latach i 9 miesiącach przygotowania do zawodu, a nauczyciela dyplomowanego – co najmniej po 5 latach i 9 miesiącach od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Kto wchodzi w skład komisji na nauczyciela dyplomowanego?

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący; 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 3) dyrektor szkoły; 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kiedy złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu?

Przepisy prawa określają jedynie termin, do którego nauczyciel kontraktowy lub mianowany może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu, aby go rozpocząć w danym roku szkolnym. W przypadku, gdy wniosek wpłynie do dyrektora przed 1 września danego roku szkolnego, staż rozpocznie się z dniem 1 września.

Jak napisać sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2022?

Sprawozdanie zacznij od ogólnych informacji
 1. imię i nazwisko,
 2. obecny stopień awansu zawodowego, kwalifikacje,
 3. miejsce odbywania stażu (zatrudnienia),
 4. nauczany przedmiot/prowadzone zajęcia,
 5. data rozpoczęcia stażu,
 6. data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego,
 7. data zakończenia stażu.

Czy nauczyciel stażysta składa wniosek o rozpoczęcie stażu?

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z dniem zatrudnienia, o ile zostanie zatrudniony nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym. Nauczyciel kontraktowy i mianowany składają wniosek o rozpoczęcie stażu w z dniem 1 września, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.

Co z nauczycielami kontraktowymi od września 2022?

Od dnia 1 września 2022 r. nauczyciel kontraktowy – niezależnie od liczby przepracowanych lat – będzie nauczycielem początkującym. Podobnie jak osoby, które dopiero wchodzą do zawodu, będzie musiał zdobyć stopień nauczyciela mianowanego. Może jednak liczyć na pewne fory – krótszy czas stażu.


AwansoweABC #14 Nauczyciel dyplomowany- skład komisji, przebieg postępowania.
AwansoweABC #14 Nauczyciel dyplomowany- skład komisji, przebieg postępowania.


Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego – ePedagogika

 • Article author: epedagogika.pl
 • Reviews from users: 30533 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego – ePedagogika Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego – ePedagogika Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego
 • Table of Contents:

Tematyka

Nagrody i wyróżnienia

Tematyka

Narzędzia

Przewodnik

O nas

Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego - ePedagogika
Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego – ePedagogika

Read More

Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy

 • Article author: www.portaloswiatowy.pl
 • Reviews from users: 36597 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek … Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – pobierz dokument
 • Table of Contents:
See also  Top 19 Wyjaśnienie W Sprawie Przyczyn Niepłacenia Składek Zus Wzór The 90 New Answer
Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - Portal Oświatowy
Otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego – Portal Oświatowy

Read More

Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo

 • Article author: oswiataiprawo.pl
 • Reviews from users: 41557 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo Updating Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.
 • Table of Contents:
Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo
Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo

Read More

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi – Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Article author: kuratorium.krakow.pl
 • Reviews from users: 2276 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi – Kuratorium Oświaty w Krakowie Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi – Kuratorium Oświaty w Krakowie Updating
 • Table of Contents:

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

Kampania społeczna UŻYWAJ ZMYSŁÓW BĄDŹ W REALU

Najnowsze informacje

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Media społecznościowe

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi – Kuratorium Oświaty w Krakowie
Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Read More

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

 • Article author: ko.poznan.pl
 • Reviews from users: 40836 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu Updating
 • Table of Contents:

Praca dla nauczycieli

Ważne informacje

Na skróty

Na skróty

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Read More

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP

 • Article author: samorzad.pap.pl
 • Reviews from users: 46852 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP Updating W związku ze zmianą zasad ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego MEiN przygotował materiał informacyjny, który przybliża przyjęte w tym zakresie rozwiązania przejściowe.
 • Table of Contents:

Main navigation

Brak inwentaryzacji przez ustępującego kierownika nie narusza dyscypliny finansów

Opublikowano projekt ze wzorem wniosku o wypłatę rekompensaty dla wytwórców ciepła

Po wyroku NSA – zablokowanie stołecznej reprywatyzacji czy jej dalszy ciąg

Sejm znowelizował ustawę o dochodach JST

Nowe zasady obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych od 2023 r (projekt)

Sejm przyjął dwie senackie poprawki do noweli która pozwoli przekazać 137 mld zł samorządom

Szef KR RIO należy zacząć rozmawiać o zmianie systemu zasilania samorządów w dochody

RIO gmina może realizować inwestycję na użyczonym gruncie ale musi zabezpieczyć swój interes

EBI 10 mld euro dla regionów dotkniętych skutkami odchodzenia od paliw kopalnych

Komisje senackie wprowadziły trzy poprawki do rządowej ustawy o dochodach samorządów

Sejm za zmianami w obliczaniu refundacji dowozu do szkół i zwiększeniem dotacji podręcznikowej

MEiN zapowiedzi wprowadzenia zdalnego nauczania z powodu wzrostu cen energii braku opału – bezzasadne

Granty do 30 tys zł na projekty związane z patronami 2022 roku (regulamin)

MEiN Środki na dotacje podręcznikową są zabezpieczone w 100 proc w budżecie resortu

Opublikowano rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dokument)

Analiza gospodarka odpadami ciąży samorządom rosną koszty i zaległości mieszkańców

Jak tworzyć Strefy Czystego Transportu – raport UMP i PSPA

Nie będzie odgórnego obowiązku stosowania worków biodegradowalnych na odpady

Władze Małopolski większość samorządów i mieszkańców za przesunięciem uchwały antysmogowej

Nowe zasady obliczania poziomu składowania odpadów komunalnych od 2023 r (projekt)

Rząd przyjął rozporządzenie ws podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 r do 3490 zł

RIO pracownik samorządowy nie może otrzymać nagrody z okazji Dnia Samorządowca

Czy pracownik może skorzystać z urlopu okolicznościowego w innym dniu

Sąd nie ma obowiązku przeniesienia pracownika samorządowego na stanowisko równe zajmowanemu dotychczas

Według sądu pracownik samorządowy musi zachować się z godnością w miejscu pracy i poza nim Co to oznacza

See also  Top 40 손가락 혈관 부어 오름 13423 People Liked This Answer

Powstanie nowa agencja państwowa odpowiedzialna za cyfryzację administracji publicznej

Buda kończymy z praktyką wzywania Polaków do składania osobistych wyjaśnień w urzędach

Cyfryzacja KPRM 40 mln na dostęp do szybkiego internetu (lista rankingowa)

Lokalne dokumenty elektroniczne w aplikacji mObywatel – rusza pilotaż dla samorządów

Obowiązkowa e-faktura w Polsce od 2024 roku

Olgierd Geblewicz szczyt klimatyczny ONZ skupi się na optymalizacji zasobów

Szef Komitetu Regionów Nigdy nie potrzebowaliśmy polityki spójności bardziej niż dziś

Samorządowcy organizują obozy letnie dla ukraińskich dzieci

Burmistrz czeskiej Pragi Miasta potrzebują bezpośredniego finansowania UE

Komitet Regionów luka w inwestycjach publicznych w UE stanowi ukryty dług; potrzebna „złota reguła współfinansowania”

Gdynia Jak spędzić weekend #wGdyni

Koło Sławek Uniatowski & Orkiestra Dęta OSP Koło Zapraszamy na Koncert Jubileuszowy!

Jarocin Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – zgłoszenia do 14 października

Koło Ballady i romanse Adama Mickiewicza lekturą 11 odsłony Narodowego Czytania!

Jarocin Czy w Jarocinie powstanie pumptrack

Prasowa Akademia Pieniądza zaprasza dziennikarzy na bezpłatny warsztat w Warszawie

Rezerwy dewizowe Polski znaczenie struktura i przeznaczenie

Zalicz testy i zdobądź certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza

Gwozdowska najgroźniejsze są fake newsy związane z rosyjską wojną informacyjną

Zalicz testy i zdobądź prestiżowy certyfikat Prasowej Akademii Pieniądza

Edukacja

Wszelkie prawa zastrzeżone

Najpopularniejsze

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP

kategorie

Na skróty

Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP
Nowy system awansu zawodowego nauczycieli. MEiN tłumaczy przepisy przejściowe | Serwis Samorządowy PAP

Read More

wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

 • Article author: zskielpino.edupage.org
 • Reviews from users: 10421 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego (imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość i data) … Wniosek. o otwarcie stażu. Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego (imię i nazwisko nauczyciela) (miejscowość i data) … Wniosek. o otwarcie stażu. Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela …
 • Table of Contents:
wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

Read More

Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

 • Article author: nowynadzorpedagogiczny.pl
 • Reviews from users: 48442 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Podgląd początkowych stron. Dokument należy do zestawu. (Awans zawodowy) Awans na nauczyciela … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Podgląd początkowych stron. Dokument należy do zestawu. (Awans zawodowy) Awans na nauczyciela … Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
 • Table of Contents:

WYDAWCA

Ostatnie pakiety

 Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Read More

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie

 • Article author: kuratorium.krakow.pl
 • Reviews from users: 25565 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć … W dokumentacji pozostawia się wniosek nauczyciela o podjęcie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą rozpocząć … W dokumentacji pozostawia się wniosek nauczyciela o podjęcie …
 • Table of Contents:

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Kampania społeczna UŻYWAJ ZMYSŁÓW BĄDŹ W REALU

Najnowsze informacje

Dane kontaktowe

Lokalizacja

Media społecznościowe

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie
Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Read More

Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

| Literka Przedszkole

 • Article author: www.literkaprzedszkole.pl
 • Reviews from users: 26352 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

  | Literka Przedszkole
  Gotowy wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego | Materiał dla nauczycieli przedszkoli. …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

  | Literka Przedszkole
  Gotowy wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego | Materiał dla nauczycieli przedszkoli. Gotowy wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego | Materiał dla nauczycieli przedszkoli.

 • Table of Contents:

Pozostałe odcinki

Podobne materiały


          Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
  
                  | Literka Przedszkole
Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

| Literka Przedszkole

Read More

wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

 • Article author: bip.um.cieszyn.pl
 • Reviews from users: 7670 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego Przedkładam wniosek o rozpoczęcie z dniem ………………………… stażu stanowiącego warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Proszę o wyznaczenie opiekuna stażu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego Przedkładam wniosek o rozpoczęcie z dniem ………………………… stażu stanowiącego warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Proszę o wyznaczenie opiekuna stażu …
 • Table of Contents:
wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego

Read More

Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo

 • Article author: oswiataiprawo.pl
 • Reviews from users: 44145 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo Czy wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego można w tej sytuacji przedłożyć 29 sierpnia lub 3 września? ODPOWIEDŹ. Staż każdego … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo Czy wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego można w tej sytuacji przedłożyć 29 sierpnia lub 3 września? ODPOWIEDŹ. Staż każdego … Porady eksperta to miejsce, gdzie doświadczeni prawnicy i specjaliści do spraw prawa oświatowego odpowiadają na pytania dotyczące prawa oświatowego.
 • Table of Contents:
Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo
Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Staż nauczyciela dyplomowanego – Oświata i Prawo

Odpowiada 16.12.2009

Prawnik

PYTANIE

Kiedy kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego, jeśli rozpoczął się 10.09.2007 r. (początek roku szkolnego przypadał na 3 września)?

Czy wniosek o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego można w tej sytuacji przedłożyć 29 sierpnia lub 3 września?

ODPOWIEDŹ

Staż każdego nauczyciela, w tym nauczyciela starającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, musi rozpocząć się z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Wynika to z postanowienia art. 9d ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.). Zapis ten oznacza, że dzienna data rozpoczęcia stażu nie ma znaczenia, o ile musi mieści się między pierwszym a 14 dniem zajęć w szkole.

Rozpoczęcie stażu przez każdego nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty, następuje na jego wniosek złożony do dyrektora szkoły (art. 9d ust. 1 Karty Nauczyciela). Ustawa nie określa dziennej daty przedłożenia tego dokumentu. Logiczne jest jednak, że musi stać się przed upływem 14 dnia zajęć lekcyjnych, w przeciwnym razie staż nie zostanie rozpoczęty. Nauczyciel mianowany zobowiązany jest złożyć wniosek wraz z planem rozwoju zawodowego. Stanowi o tym § 3 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593 ze zm.)

Zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt. 2 Karty Nauczyciela staż nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy. Jeśli więc nauczyciel rozpoczął staż we wrześniu 2007 roku, koniec stażu przypadnie na koniec roku szkolnego 2009/2010 (czyli na 31 sierpnia).

Warto pamiętać, że nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, otrzyma decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku. Jeśli przekroczy ten termin, data wydania decyzji przesuwa się na 31 października. Regulują to art. 9b ust. 3 i ust. 3a Karty Nauczyciela. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciel jest zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 Karty Nauczyciela).

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.).

„Art. 9b. 3. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Art. 9b. 3a. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, właściwy organ, o którym mowa w ust. 4, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. (…)

Art. 9c. 1. Staż, z zastrzeżeniem ust. 2, trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień:

1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy;

2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy. (…)

Art. 9c. 3. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust. 10. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji tego planu. (…)

Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. (…)

Art. 9d. 7. Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.”

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2593 ze zm.).

„§ 3. 2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany, projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.

§ 3. 3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.

§ 3. 4. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.”

Bożena Kula – nauczyciel konsultant Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Dotyczy:

nauczycieli, którzy w dniu 1 września 2018 r. są w trakcie odbywania stażu oraz

nauczycieli, którzy rozpoczynają staż w roku szkolnym 2018/2019 i w latach następnych

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie dyrektora szkoły – formularz nr 2, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Karta oceny pracy dokonana po zakończeniu stażu (dotyczy nauczycieli kończących staż do dnia 31 sierpnia 2019 r. włącznie) lub ocena dorobku zawodowego za okres stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych sprzyjających procesowi uczenia się, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli, poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, Opis i analiza sposobu realizacji jednego wymagania, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły, wybranego spośród następujących wymagań: opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,* opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji. Zgoda na skrócenie okresu zawiadomienia (fakultatywna)** – formularz nr 3.

*W przypadku realizacji zadania polegającego na uzyskaniu umiejętności posługiwania się językiem obcym należy przedłożyć również (oprócz opisu i analizy zadania) poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego podstawową znajomość języka obcego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289),

**Poprzez podpisanie zgody na skrócenie okresu zawiadomienia, wnioskodawca akceptuje krótszy okres, w którym zostanie powiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy, o której mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200). W przypadku braku wyrażenia zgody wnioskodawca zostanie zawiadomiony na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia komisji zgodnie z § 11 ust. 3 cyt. rozporządzenia.

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;

Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;

Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;

Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

III. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok kalendarzowy.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Pragmatyki Zawodowej – tel. 12 448-11-13

Monika Broś – starszy specjalista ds. oświaty

Milena Wtorek – specjalista ds. oświaty

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

V. Podstawa prawna:

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.); ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.); ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

VI. Informacje dodatkowe:

Zalecana forma złożenia dokumentacji: biała teczka papierowa z gumką, opisana w następujący sposób: imię i nazwisko nauczyciela, nauczany przedmiot oraz miejsce pracy, poszczególne kartki składanej dokumentacji nie należy umieszczać w osobnych koszulkach foliowych, w skoroszytach, bindować, zszywać itp., dokumentację należy ułożyć według kolejności wymienionej w punkcie I. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego powinien zawierać numer ewidencyjny PESEL ze względu na konieczność wprowadzania przez Kuratorium informacji o uzyskanym stopniu awansu do bazy danych SIO – art. 43 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868). Akty nadania stopnia mogą być odbierane osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), w przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone według dotychczasowych przepisów (obowiązujących do 31 sierpnia 2019 r.).

Załączniki:

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego RODO

Formularz nr 1 – Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

Formularz nr 2 – Zaświadczenie dyrektora szkoły

Formularz nr 3 – Zgoda na skrócenie okresu

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych – Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela mianowanego od 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli):

nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy od 1 września 2022 r., nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciele zatrudnieni w szkole przed 1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów:

posiada status nauczyciela początkującego (nie jest to stopień awansu zawodowego);

odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy lub w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy;

w okresie odbywania przygotowania do zawodu ma przydzielonego mentora;

w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu jego praca podlega ocenie zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie oceny pracy według określonych w nim szczegółowych kryteriów. Uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w ostatnim roku przygotowania do zawodu jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w trakcie odbywania przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły dokona oceny pracy nauczyciela za okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy;

w ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciel prowadzi zajęcia w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły. Komisja wydaje opinię o przeprowadzonych zajęciach. Uzyskanie pozytywnej opinii jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela mianowanego;

tak jak obecnie przystępuje do egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według nowych przepisów, którzy pracowali w szkole przed 1 września 2022 r.

Nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, oraz nauczycielom, którzy do 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego, z tym że w przypadku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze:

3 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata,

2 lata i 9 miesięcy – okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 2 lata.

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskają stopień nauczyciela kontraktowego. lecz do tego dnia nie uzyskają stopnia nauczyciela mianowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela mianowanego, w trakcie którego ma przydzielonego opiekuna stażu;

opracowuje plan rozwoju zawodowego na okres stażu oraz sprawozdanie z jego realizacji, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela;

może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych:

w przypadku nauczycieli, którzy przed 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, skraca się o rok;

w przypadku nauczycieli, którzy na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego w wymiarze 12 miesięcy i którzy nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego przed dniem 1 września 2022 r., staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 9 miesięcy.

Przykładowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, którzy nie mają przerw w zatrudnieniu lub przerw w świadczeniu pracy, a staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęli lub rozpoczną w roku szkolnym, w którym nabędą uprawnienia do rozpoczęcia tego stażu:

Nauczyciele zatrudnieni w kolejnych latach Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2017/2018 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 (którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego do 14.09.2019 r.) Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2019/2020

i w 2018/2019, którzy uzyskali st. nauczyciela kontraktowego po 14.09.2019 r. Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021 Nauczyciele zatrudnieni w roku szkolnym. 2021/2022 Rok szkolny rozpoczęcia stażu na st. nauczyciela mianowanego 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 Wymiar odbywanego stażu (standardowy wymiar stażu lub skrócony w okresie przejściowym) 2 lata i 9 miesięcy 2 lata i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy* rok i 9 miesięcy 9 miesięcy dla rocznika 2018/2019 rok i 9 miesięcy rok i 9 miesięcy Liczba lat pracy, po których n-l może uzyskać st. nauczyciela mianowanego 6 6 5 5 5 5 Możliwy termin egzaminu 2022 r. 2023 r. 2023 r. 2024 r.

2023 r. dla rocznika 2018/2019 2025 r. 2026 r.

*Nauczyciel musi zmodyfikować plan rozwoju zawodowego

Uzyskiwanie stopnia nauczyciela dyplomowanego od dnia 1 września 2022 r.

I. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów nowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów:

aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego musi przepracować w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego co najmniej 5 lat i 9 miesięcy lub w określonych przypadkach 4 lata i 9 miesięcy (nie odbywa stażu);

w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. Uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy jest jednym z warunków nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ocena dokonywana jest zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie oceny pracy nauczycieli, które przewiduje dokonywanie tej oceny według szczegółowych kryteriów. Ocena pracy na wniosek nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego dokonywana jest za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły nauczyciela mianowanego, dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy nauczyciela za okres dotychczasowej pracy w tej szkole, po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego, w terminie nie dłuższym niż 21 dni odpowiednio od rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub przeniesienia do innej szkoły;

Rozwiązania przejściowe dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według nowych przepisów – skrócenie w okresie przejściowym okresu pracy wymaganego do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielom, którzy stopień nauczyciela mianowanego uzyskali lub uzyskają według przepisów dotychczasowych i do 1 września 2022 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, okres pracy w szkole skraca się o:

2 lata – jeżeli:

a) odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowym wymiarze albo

b) uzyskali przed dniem 1 września 2022 r. stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa na podstawie art. 9a ust. 4 lub 5 ustawy – Karta Nauczyciela, albo

c) uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 5 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego; rok – jeżeli odbyli staż na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze skróconym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (ustawa ta skróciła wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego o rok, a w przypadku jednej grupy o rok i 9 miesięcy) albo uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, będąc nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy, po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;

II. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych (ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2022 r. oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 2200))

Nauczyciele, którzy przed dniem 1 września 2022 r. rozpoczęli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, lecz do tego dnia nie uzyskali tego stopnia.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowych:

odbywa staż na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami obowiązującymi przed 1 września 2022 r.;

po zakończeniu stażu opracowuje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, po otrzymaniu którego dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

Ostatnim rokiem szkolnym, w którym można było rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, był rok szkolny 2021/2022. Od 1 września 2022 r. nie ma już możliwości rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

So you have finished reading the wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Leave a Comment