Top 17 Wniosek O Unieważnienie Aktu Notarialnego Wzór 23273 Good Rating This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór Unieważnienie aktu notarialnego przedawnienie, Czy można zmienić treść aktu notarialnego, unieważnienie aktu notarialnego – forum, Unieważnienie aktu notarialnego, Odszkodowanie za unieważnienie aktu notarialnego, Unieważnienie aktu notarialnego podziału majątku, Ile lat jest ważny akt notarialny, Akt notarialny pod rygorem nieważności

Table of Contents

Jak złożyć wniosek o unieważnienie aktu notarialnego?

Pozew o unieważnienie czynności prawnej (unieważnienie aktu notarialnego) należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Pozew należy sporządzić w formie przypisanej dla pozwu sądowego.

Czy notariusz może unieważnić akt notarialny?

Akt notarialny jest potwierdzeniem dokonanej czynności prawnej i może być on unieważniony w oparciu o wady oświadczenia woli. Wady te są opisane i unormowane w Kodeksie cywilnym. Pierwszą wadą jest brak świadomości lub swobody.

Jak unieważnienie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości?

Aby unieważnić akt notarialny sprzedaży nieruchomości, trzeba wnieść do sądu pozew o ustalenie nieważności dokonanej czynności prawnej.

Co jest ważniejsze akt notarialny czy księga wieczysta?

Taka zasada oznacza, że księga wieczysta jest ważniejsza od treści aktu notarialnego, który zawiera zgodę właściciela na obciążenie nieruchomości hipoteką i wniosek o wpis hipoteki do księgi wieczystej.

Kto może żądać unieważnienia aktu notarialnego?

Komu przysługuje prawo do podważenia aktu notarialnego? Prawo do uchylenia się od skutków oświadczenia woli przysługuje tylko tej osobie, która złożyła wadliwe oświadczenie. Musi mieć ona jednocześnie swobodę decyzji w przedmiocie unieważnienia danej czynności prawnej.

Czy sąd może podważyć akt notarialny?

czynności zakupu nieruchomości. Akt notarialny jest potwierdzeniem dokonanej czynności prawnej jednak może być on unieważniony w oparciu o wady oświadczenia woli. W tym celu składa się do Sądu pozew o stwierdzenie nieważności czynności prawnej. Wady te są opisane i unormowane w Kodeksie Cywilnym (art.

Kiedy można odstąpić od aktu notarialnego?

Kupujący ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w sytuacji, gdy sprzedający nie wywiązuje się z umowy, na przykład kiedy nie wydaje przedmiotu umowy, lub kiedy jego stan znacząco odbiega od tego, wskazanego w umowie (uchwała Sądu Najwyższego z 30.11.1994 r., III CZP 130/94).

Ile lat jest ważny akt notarialny?

Są to wymogi formalne ważności aktu notarialnego. Jednakże akt notarialny może być nieważny, gdy sama czynność stwierdzona aktem staje się nieważna. Sytuacja taka jest jednak trudna do wyobrażenia, gdyż notariusz zobowiązany jest do dokładnego zbadania zgodności z prawem dokonywanej czynności.

See also  Top 11 전산 회계 1 급 요약 Top 89 Best Answers

Czy akt notarialny jest niepodważalny?

Akt notarialny to dokument urzędowy, który poświadcza dokonanie czynności prawnej. Sporządzany jest przez notariusza, a brak dochowania formy zazwyczaj skutkuje nieważnością bezwzględną dokonanej czynności prawnej i prowadzi do jej bezskuteczności. Akt notarialny nie jest jednak niepodważalny.

Czy akt notarialny można Rozszyc?

Akty notarialne należy zeskanować bez rozszywania tj. zrywania sznurka notarialnego i wyjmowania nitów zszywających. 10.

Jak długo notariusz przechowuje akty notarialne?

§ 1. Dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne notariusz przekazuje na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego po upływie 10 lat od ich sporządzenia lub z chwilą zaprzestania prowadzenia działalności kancelarii.

Jak złożyć skargę na notariusza?

Skargi i wnioski nadesłane do Rady Izby Notarialnej pocztą zwykłą lub drogą elektroniczną, dotyczące Izby lub notariuszy będących członkami samorządu notarialnego, przyjmowane są przez pracowników sekretariatu Rady i przekazywane do rozpatrzenia Radzie zgodnie z kompetencjami.

Czy akt notarialny jest aktem własności?

Jednak trzeba mieć świadomość, że pomiędzy aktem notarialnym a aktem własności występują różnice. Pierwszy z tych dokumentów potwierdza tylko, że w określonym dniu zawarto umowę. Od tego czasu jednak nieruchomość mogła już wielokrotnie zmienić właściciela. Akt własności potwierdza jedynie wypis z księgi wieczystej.

Czy notariusz może zmienić wpis do księgi wieczystej?

Notariusze uzyskaliby prawo do dokonywania wpisów w księgach wieczystych przez wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca, i wpisów hipoteki.

Czy notariusz sprawdza stan prawny nieruchomości?

Warto tutaj wyjaśnić, czy notariusz sprawdza stan prawny nieruchomości. Otóż nie należy to do jego obowiązków, jednak gdy dokumenty przedstawione mu do sporządzenia aktu notarialnego wzbudzą jego wątpliwości, ma prawo odmówić realizacji usługi.

Kiedy można odstąpić od aktu notarialnego?

Kupujący ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w sytuacji, gdy sprzedający nie wywiązuje się z umowy, na przykład kiedy nie wydaje przedmiotu umowy, lub kiedy jego stan znacząco odbiega od tego, wskazanego w umowie (uchwała Sądu Najwyższego z 30.11.1994 r., III CZP 130/94).

Czy akt notarialny można Rozszyc?

Akty notarialne należy zeskanować bez rozszywania tj. zrywania sznurka notarialnego i wyjmowania nitów zszywających. 10.

Gdzie można złożyć skargę na notariusza?

Skargi i wnioski nadesłane do Rady Izby Notarialnej w Warszawie pocztą lub drogą elektroniczną, dotyczące Izby lub notariuszy prowadzących kancelarię w okręgu Izby, przyjmowane są przez pracowników Biura Rady a następnie przekazywane do rozpatrzenia Radzie zgodnie z kompetencjami. tel. 22 844-78-33, tel.

Jak długo jest ważny akt notarialny?

Po otrzymaniu wypisu lub wypisów z aktu notarialnego notariusz przechowuje sporządzone dokumenty w kancelarii notarialnej przez dziesięć lat.


PRAWNIK ODPOWIADA. Darowizna w formie aktu notarialnego. Czy można ją odwołać?
PRAWNIK ODPOWIADA. Darowizna w formie aktu notarialnego. Czy można ją odwołać?


Jak napisać pozew o unieważnienie aktu notarialnego? – Infor.pl

 • Article author: www.infor.pl
 • Reviews from users: 14067 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jak napisać pozew o unieważnienie aktu notarialnego? – Infor.pl Unieważnienie aktu notarialnego może zostać dokonane na podstawie regulacji Kodeksu cywilnego dotyczących wad oświadczeń woli. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jak napisać pozew o unieważnienie aktu notarialnego? – Infor.pl Unieważnienie aktu notarialnego może zostać dokonane na podstawie regulacji Kodeksu cywilnego dotyczących wad oświadczeń woli. Unieważnienie aktu notarialnego może zostać dokonane na podstawie regulacji Kodeksu cywilnego dotyczących wad oświadczeń woli. Aby tego dokonać należy złożyć pozew do właściwego sądu. Co musi znaleźć się w pozwie o unieważnienie aktu notarialnego?pozew, akt notarialny, notariusz
 • Table of Contents:
Jak napisać pozew o unieważnienie aktu notarialnego? - Infor.pl
Jak napisać pozew o unieważnienie aktu notarialnego? – Infor.pl

Read More

Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org

 • Article author: ksiegi-wieczyste.org
 • Reviews from users: 40174 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org W przypadku, gdy akt notarialny został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem, a ujawniona w akcie notarialnym czynność strony tego aktu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org W przypadku, gdy akt notarialny został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem, a ujawniona w akcie notarialnym czynność strony tego aktu … W jakich okolicznościach możliwe jest unieważnienie aktu notarialnego? Czym są wady oświadczenia woli? Jak napisać i gdzie złożyć pozew, ile mamy na to czasu?
 • Table of Contents:
See also  Top 31 브리 치즈 먹는 법 4982 Votes This Answer

Czy można unieważnić akt notarialny

Wady oświadczenia woli

Po jakim czasie można unieważnić czynność prawną zawartą w formie aktu notarialnego

Pozew o unieważnienie czynności prawnej dokonanej aktem notarialnym – jak napisać i gdzie złożyć

Opłaty od pozwu

Szukaj w serwisie

Znajdź ksiegę wieczystą

Facebook

Najnowsze wpisy

Polecane wpisy

Partnerzy

Unieważnienie aktu notarialnego - kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org
Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org

Read More

Unieważnienie oraz podważenie czynności i umowy w formie aktu notarialnego notariusza – Adwokat Poznań prawnik radca prawny

 • Article author: adwokat-radca-prawny.pl
 • Reviews from users: 14758 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Unieważnienie oraz podważenie czynności i umowy w formie aktu notarialnego notariusza – Adwokat Poznań prawnik radca prawny Nie wszystkie wymagania przewziane dla trybu dokonywania czynności notarialnych oraz aktu notarialnego w Prawie o notariacie (rozdział 2 i 3 działu II) są … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Unieważnienie oraz podważenie czynności i umowy w formie aktu notarialnego notariusza – Adwokat Poznań prawnik radca prawny Nie wszystkie wymagania przewziane dla trybu dokonywania czynności notarialnych oraz aktu notarialnego w Prawie o notariacie (rozdział 2 i 3 działu II) są …
 • Table of Contents:

Unieważnienie oraz podważenie czynności i umowy w formie aktu notarialnego notariusza

Nawigacja wpisu

Unieważnienie oraz podważenie czynności i umowy w formie aktu notarialnego notariusza – Adwokat Poznań prawnik radca prawny
Unieważnienie oraz podważenie czynności i umowy w formie aktu notarialnego notariusza – Adwokat Poznań prawnik radca prawny

Read More

Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org

 • Article author: ksiegi-wieczyste.org
 • Reviews from users: 7366 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org Updating W jakich okolicznościach możliwe jest unieważnienie aktu notarialnego? Czym są wady oświadczenia woli? Jak napisać i gdzie złożyć pozew, ile mamy na to czasu?
 • Table of Contents:

Czy można unieważnić akt notarialny

Wady oświadczenia woli

Po jakim czasie można unieważnić czynność prawną zawartą w formie aktu notarialnego

Pozew o unieważnienie czynności prawnej dokonanej aktem notarialnym – jak napisać i gdzie złożyć

Opłaty od pozwu

Szukaj w serwisie

Znajdź ksiegę wieczystą

Facebook

Najnowsze wpisy

Polecane wpisy

Partnerzy

Unieważnienie aktu notarialnego - kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org
Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe? | ksiegi-wieczyste.org

Read More

Kiedy można unieważnić akt notarialny? – Infor.pl

 • Article author: www.infor.pl
 • Reviews from users: 15461 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kiedy można unieważnić akt notarialny? – Infor.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kiedy można unieważnić akt notarialny? – Infor.pl Updating Akt notarialny jest dokumentem urzędowym szczególnej formy, który poświadcza dokonanie czynności prawnej, przede wszystkim czynności zakupu nieruchomości. Jest on sporządzany przez notariusza, a nie zachowanie formy aktu notarialnego prowadzi do bezskuteczności czynności prawnej. W jakich okolicznościach można unieważnić akt notarialny oraz jak tego dokonać?notariusz, akt notarialny, pozew
 • Table of Contents:
Kiedy można unieważnić akt notarialny? - Infor.pl
Kiedy można unieważnić akt notarialny? – Infor.pl

Read More

Kiedy akt notarialny jest prawomocny? – RynekPierwotny.pl

 • Article author: rynekpierwotny.pl
 • Reviews from users: 42984 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Kiedy akt notarialny jest prawomocny? – RynekPierwotny.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Kiedy akt notarialny jest prawomocny? – RynekPierwotny.pl Updating Kiedy można unieważnić umowę sprzedaży mieszkania? Jakie błędy są w tym kontekście istotne, a jakie nie?
 • Table of Contents:

Unieważnienie aktu notarialnego przez błędy zapisu

Unieważnienie aktu notarialnego na podstawie wad oświadczenia woli

Kiedy akt notarialny jest ważny

Kiedy akt notarialny jest prawomocny? - RynekPierwotny.pl
Kiedy akt notarialny jest prawomocny? – RynekPierwotny.pl

Read More

Co jest ważniejsze: księga wieczysta czy akt notarialny? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl

 • Article author: dobryadwokat.pl
 • Reviews from users: 42627 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Co jest ważniejsze: księga wieczysta czy akt notarialny? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Co jest ważniejsze: księga wieczysta czy akt notarialny? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl Updating Wielu przyszłych i obecnych właścicieli nieruchomości pyta, co jest ważniejsze – księga wieczysta czy akt notarialny? Odpowiadamy na to ważne pytanie.
 • Table of Contents:
See also  Top 7 고성 가자미 낚시 The 102 Correct Answer

Własność co jest ważniejsze – księga wieczysta czy akt notarialny

Hipoteka powstaje dopiero dzięki wpisowi do księgi wieczystej

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa zawsze

Zobacz również

Co jest ważniejsze: księga wieczysta czy akt notarialny? - Dobry Adwokat w Twoim mieście - DobryAdwokat.pl
Co jest ważniejsze: księga wieczysta czy akt notarialny? – Dobry Adwokat w Twoim mieście – DobryAdwokat.pl

Read More

Akt notarialny można unieważniąć | Adwokat Anna Błach

 • Article author: www.blach-kancelaria.pl
 • Reviews from users: 36795 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Akt notarialny można unieważniąć | Adwokat Anna Błach Prawo o notariacie wskazuje jakie elementy musi mieąć akt notarialny, by być ważny. Brak jednego z tych elementów powoduje, że nie ma zachowanej formy aktu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Akt notarialny można unieważniąć | Adwokat Anna Błach Prawo o notariacie wskazuje jakie elementy musi mieąć akt notarialny, by być ważny. Brak jednego z tych elementów powoduje, że nie ma zachowanej formy aktu … Prawo o notariacie wskazuje jakie elementy musi mieąć akt notarialny, by być ważny. Brak jednego z tych elementów powoduje, że nie ma zachowanej formy aktu notarialnego.
 • Table of Contents:
Akt notarialny można unieważniąć | Adwokat Anna Błach
Akt notarialny można unieważniąć | Adwokat Anna Błach

Read More

Unieważnienie aktu notarialnego – umowy sprzedaży nieruchomości

 • Article author: bezprawnik.pl
 • Reviews from users: 22476 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Unieważnienie aktu notarialnego – umowy sprzedaży nieruchomości Akt notarialny kojarzy intuicyjnie z dokumentem, którego wzruszenie jawi się jako niemalże niemożliwe. Szczególnie gdy odnosi się – na przykład … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Unieważnienie aktu notarialnego – umowy sprzedaży nieruchomości Akt notarialny kojarzy intuicyjnie z dokumentem, którego wzruszenie jawi się jako niemalże niemożliwe. Szczególnie gdy odnosi się – na przykład … Unieważnienie lub stwierdzenie nieważności aktu notarialnego na przykładzie umowy sprzedaży nieruchomości. Czy jest możliwe?
 • Table of Contents:

Unieważnienie aktu notarialnego

Wady oświadczenia woli

Jakie powództwo

Każdy dom jednorodzinny będzie musiał posiadać to świadectwo To kolejny obowiązek i wydatek dla właścicieli

To by było na tyle jeśli chodzi o spadające ceny mieszkań Stawki znów idą w górę

Wynajmujący chcą przywrócenia amortyzacji Grożą zejściem do podziemia Myślę że rząd się nie ugnie

Rząd ma pomysł na tanie mieszkania Polacy mają je sobie sami wybudować

Zamiast podatku katastralnego możesz być zmuszony zapłacić państwu rentę I to jaką!

Właściciele mieszkań mają dość lokatorów okupujących za darmo ich mieszkania Premier ma ten problem w nosie

Unieważnienie aktu notarialnego - umowy sprzedaży nieruchomości
Unieważnienie aktu notarialnego – umowy sprzedaży nieruchomości

Read More

Przykładowe wzory wniosków – Sąd Rejonowy w Brodnicy

 • Article author: brodnica.sr.gov.pl
 • Reviews from users: 39393 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Przykładowe wzory wniosków – Sąd Rejonowy w Brodnicy WZÓR WNIOSKU O ODŁĄCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ WRAZ Z … WZÓR WNIOSKU O WYDANIE WYPISU AKTU NOTARIALNEGO (Plik pdf, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Przykładowe wzory wniosków – Sąd Rejonowy w Brodnicy WZÓR WNIOSKU O ODŁĄCZENIE CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI I ZAŁOŻENIE NOWEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ WRAZ Z … WZÓR WNIOSKU O WYDANIE WYPISU AKTU NOTARIALNEGO (Plik pdf, …
 • Table of Contents:

Wyszukiwarka

Ustawienia

Menu główne

Sąd Rejonowy w Brodnicy

Dodatkowe informacje

Ważne linki

Przykładowe wzory wniosków

Informacje

Dane teleadresowe

Przykładowe wzory wniosków - Sąd Rejonowy w Brodnicy
Przykładowe wzory wniosków – Sąd Rejonowy w Brodnicy

Read More

Czy można podważyć (unieważnić) akt notarialny?
– Monika Suchecka

 • Article author: krakowskinotariusz.pl
 • Reviews from users: 6783 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about

  Czy można podważyć (unieważnić) akt notarialny?
  – Monika Suchecka Czy można podważyć akt notarialny? Tak, gdy zaistnieją wady oświadczenia woli. Unieważnienie aktu notarialnego jest też limitowane czasowo. …

 • Most searched keywords: Whether you are looking for

  Czy można podważyć (unieważnić) akt notarialny?
  – Monika Suchecka Czy można podważyć akt notarialny? Tak, gdy zaistnieją wady oświadczenia woli. Unieważnienie aktu notarialnego jest też limitowane czasowo. Czy można podważyć akt notarialny? Tak, gdy zaistnieją wady oświadczenia woli. Unieważnienie aktu notarialnego jest też limitowane czasowo.

 • Table of Contents:

Jak unieważnić akt notarialny

Komu przysługuje prawo do podważenia aktu notarialnego

Po jakim czasie można unieważnić akt notarialny  
  Czy można podważyć (unieważnić) akt notarialny?
 - Monika Suchecka

Czy można podważyć (unieważnić) akt notarialny?
– Monika Suchecka

Read More

wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór

 • Article author: iws.gov.pl
 • Reviews from users: 41998 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór wę wniosków co do częstotliwości nieprawłowości aktów notarialnych22. … nieważ samo pojęcie „unieważnienia aktu notarialnego”, do którego w załączniku. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór wę wniosków co do częstotliwości nieprawłowości aktów notarialnych22. … nieważ samo pojęcie „unieważnienia aktu notarialnego”, do którego w załączniku.
 • Table of Contents:
wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór
wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór

Read More

wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór

 • Article author: orzeczenia.warszawa.so.gov.pl
 • Reviews from users: 380 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór Powództwo sformułowane ostatecznie zostało jako stwierdzenie nieważności umowy darowizny z dnia 20.02.2006 roku sporządzonej w formie aktu notarialnego przez … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór Powództwo sformułowane ostatecznie zostało jako stwierdzenie nieważności umowy darowizny z dnia 20.02.2006 roku sporządzonej w formie aktu notarialnego przez …
 • Table of Contents:
wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór
wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.dianhac.com.vn/blog.

Jak napisać pozew o unieważnienie aktu notarialnego?

Unieważnienie aktu notarialnego może zostać dokonane na podstawie regulacji Kodeksu cywilnego dotyczących wad oświadczeń woli. Aby tego dokonać należy złożyć pozew do właściwego sądu. Co musi znaleźć się w pozwie o unieważnienie aktu notarialnego?

Właściwość sądu

Sprawa o stwierdzenie nieważności samej czynności oświadczenia woli należy do właściwości sądów cywilnych. Pozew o unieważnienie aktu notarialnego składa się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Elementy pozwu

W górnym prawym rogu kartki należy zamieścić informację dotyczące miejscowości oraz daty sporządzenia pozwu. Poniżej należy określić oznaczenie właściwego dla danej sprawy sądu. Poniżej i po prawej stronie należy zawrzeć informacje dotyczące powoda oraz jeżeli to możliwe pozwanych. Warto również w pozwie zamieścić sygnaturę akt. Pod tymi informacjami należy wpisać tytuł pozwu, czyli pozew o unieważnienie aktu notarialnego.

Zobacz: Dla których czynności zastrzeżona jest forma aktu notarialnego?

Sama treść pozwu powinna przedstawiać sytuację oraz przedstawiać dowody na istnienie przyczyny upoważniającej unieważnienie aktu notarialnego. Należy określić dzień, kancelarię notarialną, notariusza oraz numer repetytorium określający sporządzenie aktu notarialnego. Należy podać informację na temat czynności prawnych, które zostały dokonane na mocy zaskarżanego aktu notarialnego.

W dalszej części pozwu należy wskazać wadę nieważności, którą jest dotknięty dany akt notarialny oraz wskazać uzasadnienie. Przy uzasadnieniu dobrze jest posłużyć się dowodami, które należy dołączyć do pozwu. W przypadku np. choroby psychicznej właściwym dowodem będzie potwierdzenie choroby psychicznej przez lekarza specjalistę.

Po przedstawieniu wady oświadczenia woli oraz wskazaniu dowodów na ich potwierdzenie należy przedstawić swoje żądanie.

Może to być przykładowo stwierdzenie: wnoszę o unieważnienie aktu notarialnego Repetytorium Nr XXXXX sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w XXXXX przed Notariuszem XXXXXX

Powód może również wnosić o rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów oraz wnosić o zabezpieczenie roszczenia przez nakazanie umieszczenia w księdze wieczystej wzmianki o toczącym się procesie oraz nie wpisywania w księdze wieczystej nowego właściciela.

Zobacz serwis: Notariusz

Unieważnienie aktu notarialnego – kiedy jest to możliwe?

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym potwierdzającym dokonanie czynności prawnej, spełnia funkcje poświadczenia. Forma aktu notarialnego pod rygorem nieważności jest zastrzeżona dla czynności, na podstawie której następuje przeniesienie prawa własności nieruchomości, darowizny, zamiany, dożywocia, czy umowy przedwstępnej.

Księgi Wieczyste Online – znajdź po adresie lub numerze działki

W przypadku, gdy akt notarialny został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem, a ujawniona w akcie notarialnym czynność strony tego aktu była obarczona wadą oświadczenia woli, to czynność ta może podlegać unieważnieniu.

W sensie prawnym akt notarialny nie może istnieć w oderwaniu od czynności prawnej zawartej w danym akcie notarialnymi, tym samym uznaje się, że powództwo o stwierdzenie nieważności takiej czynności jest także powództwem o stwierdzenie nieważności samego aktu notarialnego.

Czy można unieważnić akt notarialny?

Akt notarialny, który nie spełnia konstytutywnych elementów wskazanych przez prawo, nie może istnieć jako akt notarialny (Art. 92-94 Prawo o notariacie). Konsekwencją braku cech dokumentu urzędowego ze względu na niedochowanie formy aktu notarialnego, jest nieważność czynności prawnej zawartej w tym akcie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2000 r., IV CKN 36/00, OSNC z 2000 r. Nr 12, poz. 223).

Jednakże, skoro akt notarialny nie może istnieć w sensie prawnym w oderwaniu od czynności prawnej zawartej w danym akcie notarialnym, to tym samym uznaje się, że powództwo o stwierdzenie nieważności takiej czynności jest także powództwem o stwierdzenie nieważności samego aktu notarialnego.

Jeżeli natomiast akt notarialny został sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem, unieważnieniu może jedynie podlegać czynność prawna ujawniona w akcie notarialnym, sporządzona przez stronę, której oświadczenie było obarczone wadą zwaną „wadą oświadczenia woli”.

Szukasz numeru księgi wieczystej?

Znajdź go online na podstawie adresu nieruchomości lub numeru działki:

Ksiegiwieczyste.pl

Przekonaj się, jakie to proste!

Wady oświadczenia woli

Wady oświadczenia woli zostały opisane i unormowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Art. 82 – 88.

Katalog wad oświadczenia woli ujętych w ustawie jest zamknięty i obejmuje takie wady jak:

brak świadomości lub swobody składającego wolę,

pozorność oświadczenia woli,

błąd istotny,

podstęp,

groźba.

Brak świadomości lub swobody

Pierwszą przesłanką do unieważnienia czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego jest wada oświadczenia woli, jaką jest brak świadomości lub swobody przez osobę składającą wolę przed notariuszem. W myśl Art. 82 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej k.c.) nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego, zaburzenia czynności psychicznych.

Pozorność oświadczenia woli

Drugą przesłanką powodującą nieważność oświadczenia woli jest oświadczenie woli złożone drugiej stronie za jej zgodą dla pozoru. Jeżeli oświadczenie takie zostało złożone dla ukrycia innej czynności prawnej, ważność oświadczenia ocenia się według właściwości tej czynności. Pozorność oświadczenia woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, chyba że działała w złej wierze (Art. 83, § 1, § 2, k.c.).

Błąd istotny

W razie błędu, co do treści czynności prawnej, można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny) (Art. 84,§ 1, § 2, k.c.)

Zniekształcenie oświadczenia woli przez osobę użytą do jego przesłania ma takie same skutki, jak błąd przy złożeniu oświadczenia (Art. 85 k.c.).

Podstęp

Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. Podstęp osoby trzeciej jest jednoznaczny z podstępem strony, jeżeli ta o podstępie wiedziała i nie zawiadomiła o nim drugiej strony albo jeżeli czynność prawna była nieodpłatna (Art. 86, § 1, § 2, k.c.).

Groźba

Strona aktu notarialnego (osoba), która złożyła oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że strona ta (osoba) mogła się obawiać, iż jej samej lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe (Art. 87 k.c.).

Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia.

Przeczytaj: Błąd w akcie notarialnym – jak go poprawić?

Po jakim czasie można unieważnić czynność prawną zawartą w formie aktu notarialnego?

Osoby, które sprzedały swoją nieruchomość pod wpływem błędu lub zostały podstępem namówione na przeprowadzenie transakcji zbycia nieruchomości, mogą dochodzić unieważnienia przeprowadzonej czynności prawnej do roku od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Warunkiem unieważnienia transakcji jest wykazanie przez te osoby, że stawając przed notariuszem w chwili sporządzenia aktu notarialnego, złożyły wadliwe oświadczenie woli.

Zgodnie z Art. 88, § 1. k.c., uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie.

Uprawnienie do uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli wygasa:

w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia,

a

a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

Po upływie tego terminu nie można podważyć oświadczenia woli ujętego w akcie notarialnym.

Przeczytaj: Wypis aktu notarialnego – jak uzyskać?

Pozew o unieważnienie czynności prawnej dokonanej aktem notarialnym – jak napisać i gdzie złożyć?

Pozew o unieważnienie aktu notarialnego zawierającego czynność prawną obarczoną wadą może złożyć osoba, która to oświadczenie złożyła. Pozew o unieważnienie czynności prawnej (unieważnienie aktu notarialnego) należy wnieść do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego. Pozew należy sporządzić w formie przypisanej dla pozwu sądowego.

Przykładowy pozew o unieważnienie czynności prawnej powinien przybrać określoną formę i obejmować w swej treści n/w dane:

W prawym górnym rogu arkusza należy umieścić nazwę miejscowości, datę sporządzenia pozwu. Poniżej, na środku strony należy wpisać pełną nazwę sądu, do którego jest kierowany pozew. Następnie, w lewym górnym rogu arkusza należy podać imię (imiona) i nazwisko (bądź imiona i nazwiska osób) oraz adres zamieszkania powoda. W przypadku posiadania sygnatury akt, należy umieścić ją tuż pod danymi powoda. Poniżej danych adresowych należy umieścić tytuł pozwu, którym będzie „Pozew o unieważnienie czynności prawnej zawartej w dniu……….. w akcie notarialnym Repertorium ”… ” numer: ……, w kancelarii notarialnej w miejscowości XXXXXXXXX (podać nazwę kancelarii notarialnej, jej adres) przed notariuszem XXXXXXXXX (należy podać imię i nazwisko notariusza). Treść pozwu należy rozpocząć od szczegółowego opisania czynności prawnej stanowiącej część szczegółową aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem. Następnie należy wskazać zaskarżoną czynność prawną, która w świetle prawa została obarczona wadą stanowiącą przesłankę do unieważnienia tej czynności, a przez to unieważnienia aktu notarialnego. Do pozwu o unieważnienie czynności prawnej zawartej w akcie notarialnym należy dołączyć dowody, które podniosą rangę składanego dokumentu, np. w przypadku choroby psychicznej, wskazanym będzie dołączenie do pozwu świadectwa zdrowia powoda sporządzonego przez lekarza specjalistę. Po wyczerpaniu opisu czynności oraz dowodów przemawiających za tym, że czynność ujęta w danym akcie notarialnym jest czynnością obarczoną błędem należy w sposób zwięzły przedstawić żądanie o unieważnienie przeprowadzonej czynności prawnej zawartej we wskazanym akcie notarialnym.

Treść żądania może być następująca:

Na podstawie złożonego wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów: wnoszę o unieważnienie czynności prawnej zawartej w akcie notarialnym Repertorium Nr XXXXX sporządzonym w dniu XXXX w Kancelarii Notarialnej w XXXXX przed Notariuszem XXXXXX.

Osoba składająca pozew o unieważnienie czynności prawnej dokonanej aktem notarialnym może również wnieść o zabezpieczenie roszczenia przez nakazanie umieszczenia w księdze wieczystej wzmianki o toczącym się procesie oraz niewpisywania w księdze wieczystej nowego właściciela.

Opłaty od pozwu

Zgodnie z przepisem Art. 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych złożenie pozwu wymaga wniesienia do sądu stosownej opłaty.

Opłatę sądową wnosi się w postaci znaków opłaty sądowej, które przykleja się na egzemplarzu pozwu wnoszonego do sądu bądź w gotówce w siedzibie Sądu w kasie bądź przelewem na konto bankowe sądu. Wpłaty można również dokonać za pośrednictwem platformy internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://oplaty.ms.gov.pl.

Pozew o unieważnienie czynności prawnej dokonanej aktem notarialnym, dotyczący przeniesienia prawa własności jest pozwem o prawa majątkowe. W myśl ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Art. 13, w sprawach o prawa majątkowe pobierana jest od pisma (pozwu) opłata stała ustalona według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynosząca:

do 500 złotych – w kwocie 30 złotych; ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych; ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych; ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych; ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych; ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych; ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych. ponad 20 000 zł – 5% wartości.

Przeczytaj: Ile kosztują usługi notariusza?

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Księga pierwsza. Część ogólna, Tytuł IV. Czynności prawne, Dział IV. Wady oświadczenia woli. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zdjęcie: Pexels.com

Unieważnienie oraz podważenie czynności i umowy w formie aktu notarialnego notariusza – Adwokat Poznań prawnik radca prawny

Z punktu widzenia rodzaju powództw ze względu na treść żądania, powództwo o uznanie za nieważny aktu notarialnego jest powództwem o ustalenie, przewidzianym w przepisie art. 189 KPC. Zasadność żądania powoda podlegać więc będzie ocenie według przesłanki istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa oraz w świetle przesłanki posiadania przez powoda interesu prawnego, przy czym stosownie do przepisu art. 6 KC – na powodzie spoczywa ciężar udowodnienia obydwu tych przesłanek, z których brak już tylko jednej czyniłby powództwo bezzasadnym. W świetle przepisu art. 189 KPC, interes prawny w żądaniu ustalenia istnienia stosunku prawnego lub prawa oznacza wykazanie, że uwzględnienie powództwa wpłynie w określony sposób na materialnoprawną sytuację stron (np. usunie stan niepewności co do istnienia lub treści określonych stosunków prawnych).

Zgodnie z art. 2 § 2 PrNot czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do czynności dokonywanych przez notariusza, wymienionych w art. 79 PrNot, należą akty notarialne, których wymagania formalne określone zostały w art. 92 i art. 94 § 1 PrNot. Przyjmowane jest w orzecznictwie, że akt notarialny należy do dokumentów konstytutywnych, ponieważ nadaje określonej czynności prawnej realny kształt i wyraża ją, nie zaś jedynie relacjonuje zdarzenia związane z jego sporządzeniem (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2000 r., IV CKN 1083/00). Akt notarialny jest wyrazem zachowania formy czynności prawnej, spełnia funkcję poświadczenia, a kwestia jego ważności odnosi się do istnienia w znaczeniu potocznym. Niespełnienie wymagań wskazanych w Prawie o notariacie prowadzi do uznania, że dokument taki nie stanowi aktu notarialnego, nie ma on cech dokumentu urzędowego, czego konsekwencją jest nieważność czynności prawnej, ze względu na niedochowanie wymaganej formy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 maja 2000 r., IV CKN 36/00, OSNC z 2000 r. Nr 12, poz. 223).

Nie wszystkie wymagania przewidziane dla trybu dokonywania czynności notarialnych oraz aktu notarialnego w Prawie o notariacie (rozdział 2 i 3 działu II) są istotne, a zatem naruszenie jednego z wymagań pozbawi akt waloru dokumentu urzędowego, jeśli dotyczyć będzie warunku doniosłego. W doktrynie i orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważa stanowisko, że tylko niektóre z tych wymagań można uznać za istotne, decydujące o tym, że akt notarialny będzie stanowił dokument urzędowy (por. postanowienia: z dnia 15 maja 2003 r., I CKN 367/01; z dnia 25 stycznia 2006 r., I CK 277/05). Za powodujące nieważność czynności prawnej objętej aktem notarialnym można uznać takie nieprawidłowości, które wprowadzają stan wątpliwości co do prawdziwości zdarzeń ujętych w akcie notarialnym. Niedochowanie tylko takich warunków formalnych, które dotyczą istoty czynności notarialnej i nie mogą być zastąpione ustaleniami poczynionymi z wykorzystaniem środków dowodowych, wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego (np. wymaganie oznaczenia osoby biorącej udział w sporządzaniu aktu, złożenia podpisu przez notariusza, przez osobę biorącą udział w czynności prawnej, a w razie braku jej podpisu niestwierdzenia przyczyny tego braku), stanowi o uznaniu, że akt notarialny nie ma mocy dokumentu urzędowego. Uchybienie wymaganiom mającym charakter porządkowy, jak niepodanie powodów niepodpisania aktu, stosownie do art. 92 § 2 PrNot, takiego skutku nie wywołuje, ponieważ nie mają one znaczenia dla oceny ważności lub skuteczności albo ustalenia treści czynności prawnej objętej aktem notarialnym. Przemawiają za tym również argumenty natury historycznej.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 84, poz. 609, dalej – „rozp. z 1933 r.”) wskazane zostały w art. 88 przepisy, których naruszenie pozbawiało akt mocy dokumentu publicznego. Wymagania objęte wymienionymi tam przepisami uznane zostały za istotne, kreujące dokument publiczny. W kolejnych aktach prawnych – ustawy: z dnia 25 maja 1951 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106), z dnia 24 maja 1989 r. Prawo o notariacie (Dz.U. Nr 33, poz. 176) oraz z dnia 14 lutego 1994 r. – ustawodawca takiego uregulowania nie zamieścił. Nie oznacza to jednak, że skutek pozbawienia aktu notarialnego cech dokumentu urzędowego powinien być łączony z wszystkimi wymaganiami przewidzianymi dla aktu. Wyszczególnienie w art. 88 rozporządzenia naruszeń wskazanych przepisów może stanowić wskazówkę dla oceny obecnie obowiązujących uregulowań, przy uwzględnieniu odmienności wynikających z treści tych przepisów i uwarunkowań społeczno – gospodarczych.

Podzielenie zapatrywania, że nieważna jest czynność prawna, co do której przy spisywaniu aktu notarialnego pominięto którekolwiek z wymagań określonych w rozdziałach drugim i trzecim działu II PrNot byłoby przejawem nadmiernego formalizmu, prowadzącego do przyznania rozstrzygającego znaczenia zapisom mniej istotnym albo w okolicznościach konkretnego przypadku pozbawionym merytorycznej treści.

W płaszczyźnie ważności akt notarialny może być postrzegany pod kątem posiadania cech przewidzianych w art. 94 § 1 Prawa o notariacie, ale ta ważność aktu notarialnego nie ma nic wspólnego z ważnością w rozumieniu skuteczności materialnoprawnej, mogącej stanowić podstawę roszczeń, bo w istocie sprowadza się ona do kwestii istnienia aktu notarialnego i, w ujęciu potocznym, z istnieniem aktu notarialnego bywa utożsamiana. Jeżeli bowiem określony akt nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 94 § 1 Prawa o notariacie, to należy przyjąć, że w ogóle nie stanowi aktu notarialnego w rozumieniu przepisu art. 2 § 2 Prawa o notariacie, i tylko w tym sensie, tj. w sensie braku cech aktu notarialnego, można ewentualnie mówić o jego nieważności, która oznacza nieistnienie aktu notarialnego. Tylko na nieistnienie aktu notarialnego, nie zaś na nieważność aktu notarialnego, można się powoływać, przy czym przedmiotem twierdzenia w takim wypadku nie jest stosunek prawny, lecz okoliczność faktyczna, która podlega regułom dowodzenia przewidzianym w przepisach art. 6 KC oraz art. 232 KPC i powinna być wykazana w sprawie, w której ma istotne znaczenie dla oceny zasadności powództwa. Nieważność w sensie skuteczności materialnoprawnej może w takim wypadku mieć miejsce tylko w odniesieniu do czynności prawnej objętej aktem notarialnym. nie zaś w odniesieniu do samego aktu notarialnego.

Żądanie uznania za nieważny aktu notarialnego oznaczać musi tak czy inaczej żądanie uznania, iż zawarta w nim czynność prawna jest nieważna. Akt notarialny, który jest tylko formą w jakiej dokonano czynności prawnej, nie może bowiem istnieć w sensie prawnym samodzielnie, w oderwaniu od czynności w nim zawartej. Skoro więc powód, żąda uznania za nieważny aktu notarialnego, to tym samym należy przyjąć, iż żądanie to dotyczy czynności prawnej zawartej w tym akcie. Nawet więc gdy przyczyną uznania czynności za nieważną jest niezgodność jej z ustawą, to powództwo o stwierdzenie nieważności takiej czynności jest także powództwem o stwierdzenie nieważności samego aktu notarialnego. Poprawnie należy zawsze żądać uznania za nieważną czynności prawnej w postaci aktu notarialnego. Nawet bowiem w przypadku gdy przyczyną nieważności czynności prawnej są uchybienia w sporządzeniu aktu notarialnego, to przecież chodzi o stwierdzenie, że z tego względu czynność zawarta w tym akcie jest nieważna.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

So you have finished reading the wniosek o unieważnienie aktu notarialnego wzór topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Unieważnienie aktu notarialnego przedawnienie, Czy można zmienić treść aktu notarialnego, unieważnienie aktu notarialnego – forum, Unieważnienie aktu notarialnego, Odszkodowanie za unieważnienie aktu notarialnego, Unieważnienie aktu notarialnego podziału majątku, Ile lat jest ważny akt notarialny, Akt notarialny pod rygorem nieważności

Leave a Comment