Top 27 Zaświadczenie O Zatrudnieniu Do Pobrania The 171 Correct Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania Zaświadczenie o zatrudnieniu druk do pobrania za darmo, Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola, Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola doc, Zaświadczenie o zatrudnieniu wzór DOC, Zaświadczenie o zatrudnieniu do szkoły, Zaświadczenie o zarobkach druk do pobrania za darmo

Jak napisać zaświadczenie o zatrudnieniu wzór?

Nie ma oficjalnego wzoru druku o zatrudnieniu i zarobkach. Żadne przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki formularz.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?
 • imię i nazwisko,
 • ew. imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numer i seria dokumentu tożsamości.

Jak uzyskać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wydawane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Nie jest to dokument równoważny ze świadectwem pracy, ponieważ wydaje się go w zupełnie innym celu.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu?

Ile czasu pracodawca ma na wydanie zaświadczenia? Żadne przepisy nie narzucają pracodawcy terminu, w jakim powinien wydać zaświadczenie o zarobkach dla pracownika. Przyjmuje się jednak, że powinien to zrobić niezwłocznie, szczególnie gdy dokument potrzebny jest do sądu, ZUS lub innego urzędu.

Jakie dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu?

Powinny w nim znaleźć się następujące dane:
 • Dane zatrudniającego,
 • Dane pracownika z uwzględnieniem numeru pesel oraz adresu zamieszkania,
 • Stanowisko, jakie piastuje pracownik.
 • Rodzaj umowy, w ramach której pracownik świadczy swoje obowiązki,
 • Data zatrudnienia pracownika oraz jego aktualne stanowisko.

Jak powinno wygladac zaswiadczenie o zatrudnieniu?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu w swojej treści powinno zawierać przede wszystkim nazwę zakładu pracy, jego adres oraz dane kontaktowe, a następnie dane pracownika wnioskującego o zaświadczenie, tzn. imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania.

Co powinno być na zaświadczeniu?

Niezbędne będą przede wszystkim dane pracownika takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, a także seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. Ponadto dokument musi uwzględniać informacje o obecnym zatrudnieniu, czyli data rozpoczęcia pracy, stanowisko, typ umowy.

Ile jest czasu na wydanie zaświadczenia?

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jak długo ważne jest zaświadczenie o zatrudnieniu?

Okres, przez który wydane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest ważne, nie został określony przez przepisy prawne. W dużej mierze jest on zależny od danej instytucji, która takiego zaświadczenia wymaga (np. banku) i zazwyczaj nie przekracza 3 miesięcy.

Jaki dokument potwierdza okres zatrudnienia?

środki dowodowe stwierdzające okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę (składkowe i nieskładkowe) – świadectwo pracy, zaświadczenie płatnika składek lub innego właściwego organu albo w przypadku ich braku inny dokument, w tym legitymacja …

Co zamiast świadectwa pracy?

W przypadku braku świadectwa pracy, staż pracy można udokumentować za pomocą na przykład: Umowy o pracę Legitymacji ubezpieczeniowej, która zawiera wpisy o okresach zatrudnienia. Legitymacji służbowej.

Jak napisać zaświadczenie?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?
 1. Miejscowość i data. …
 2. Określenie stron. …
 3. Cel wydania zaświadczenia. …
 4. Powód ubiegania się o zaświadczenie. …
 5. Ilość egzemplarzy. …
 6. Podpis.

Jak się pisze zaświadczenie?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?
 1. Miejscowość i data. …
 2. Określenie stron. …
 3. Cel wydania zaświadczenia. …
 4. Powód ubiegania się o zaświadczenie. …
 5. Ilość egzemplarzy. …
 6. Podpis.

Jak wystawić zaświadczenie o wynagrodzeniu?

Natomiast zaświadczenie o zarobkach wystawia pracodawca, jednak w większości przypadków prawo nie nakłada na niego obowiązku stworzenia dokumentu. Zazwyczaj wystarczy zgłosić się do zatrudniającego o wydanie zaświadczenia bezpośrednio lub z pomocą odpowiedniego wniosku.

Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

Układ
 1. Miejscowość, data;
 2. Dane pracownika (imię i nazwisko, nazwa działu, stanowiska);
 3. Dane pracodawcy;
 4. Nagłówek („Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu”);
 5. Treść zasadnicza (treść prośby);
 6. Określenie celu w jakim zaświadczenie jest pracownikowi potrzebne;
 7. Podpis pracownika.

Jak wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Aby zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu było poprawne, powinny się w nim znaleźć:
 1. pieczęć firmowa.
 2. miejscowość i data.
 3. dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, adres, PESEL)
 4. informacje o zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, rodzaj umowy i jej długość)
 5. wysokość wynagrodzenia.

Generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu | TalentPoint
Generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu | TalentPoint


Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 15272 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór Do pobrania: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.pdf. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.docx … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór Do pobrania: Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.pdf. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.docx … Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest często wymaganym dokumentem w różnych instytucjach np. bankach. Sprawdź jakie dane powinno zawierać!
 • Table of Contents:

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto wiedzieć

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - darmowy wzór
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania

 • Article author: www.wisla.pl
 • Reviews from users: 6065 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania Pracownik przebywa / nie przebywa * na urlopie wychowawczym. *niepotrzebne skreślić. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania Pracownik przebywa / nie przebywa * na urlopie wychowawczym. *niepotrzebne skreślić. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby …
 • Table of Contents:
See also  Top 15 스타 살아 남기 Top Answer Update
zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania
zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania

 • Article author: www.cechraciborz.com.pl
 • Reviews from users: 48882 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania Zaświadczenie o zatrudnieniu zaświadcza, że Pan/i zamieszkały/a w legitymujący/a się dowodem osobistym nr PESEL jest zatrudniony/a na czas:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania Zaświadczenie o zatrudnieniu zaświadcza, że Pan/i zamieszkały/a w legitymujący/a się dowodem osobistym nr PESEL jest zatrudniony/a na czas:.
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania
zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania

 • Article author: www.mspdion.org.pl
 • Reviews from users: 3836 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania podpis osoby upoważnionej. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania podpis osoby upoważnionej. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania
zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania

Read More

Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz

 • Article author: kadromierz.pl
 • Reviews from users: 30040 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz Darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach do pobrania. Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie docx lub pdf. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz Darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach do pobrania. Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie docx lub pdf. Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w dwóch wersjach –.pdf lub .docx. Gotowy do uzupełnienia!
 • Table of Contents:

Automatyczny Grafik Pracy

Aplikacja Mobilna

Ewidencja czasu pracy

Poznaj Naszych Klientów

Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz
Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz

Read More

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl

 • Article author: druki.gofin.pl
 • Reviews from users: 7962 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. … Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniuzaświadczenie, wynagrodzenie, zatrudnienie
 • Table of Contents:
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu - www.druki.gofin.pl
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

 • Article author: kapitalni.org
 • Reviews from users: 39092 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org Updating Sprawdź jak powinno być skonstruowane ⇨ zaświadczenie o zatrudnieniu o dochodach na przykładzie dostępnym w artykule serwisu Kapitalni.org 👍
 • Table of Contents:

Jak wystąpić o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Nasi Partnerzy

Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór do wykorzystania od Kapitalni.org
Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl

 • Article author: www.aplikuj.pl
 • Reviews from users: 31982 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl Updating Pracodawca zobowiązany jest wręczyć zaświadczenie o zatrudnieniu pracownikowi w jego ostatnim dniu pracy. Dowiedz się, dlaczego należy pamiętać o tym dokumencie.
 • Table of Contents:

Zasady współżycia społecznego

Dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu

Do czego potrzebne może być zaświadczenie o zatrudnieniu

Jakie wskazywać wynagrodzenie

Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach

Ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – co musi się w nim znaleźć

Najczęściej zadawane pytania

Podobne tematy

3 komentarze

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Aplikuj.pl
Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – jak zdobyć? Pobierz wzór!

 • Article author: pozyczasz.pl
 • Reviews from users: 15212 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – jak zdobyć? Pobierz wzór! Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – jak zdobyć? Pobierz wzór! Updating Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest wydawane przez pracowdawcę. Dowiddz się jak je zdobyć. Pobierz aktualny wzór zaświadczenia.
 • Table of Contents:

Co to jest zaświadczenie o zarobkach

Zaświadczenie o zarobkach – do czego jest niezbędne

Kto wystawia zaświadczenie o zarobkach

Czy pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie o zarobkach

Ile trwa wydanie zaświadczenia o zarobkach i jak długo jest ważne

Jakie dane powinny się znaleźć na zaświadczeniu o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zarobkach i oświadczenie o zarobkach – jakie różnice

Zaświadczenie o zarobkach a umowa zlecenie i specjalistyczne zawody

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – różnice

Ile kosztuje zaświadczenie o zarobkach

Ile czasu pracodawca ma na wydanie zaświadczenia

Kto podpisuje zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zarobkach – wzór do pobrania

– Opinie

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - jak zdobyć? Pobierz wzór!
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – jak zdobyć? Pobierz wzór!

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 14341 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy Updating Zaświadczenie o zarobkach to ważny dla pracownika dokument, często jest on podstawą do otrzymania kredytu przez pracownika. Kto wystawa zaświadczenie o zatrudnieniu? Jaki jest termin na jego wystawienie? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Dlaczego zaświadczenie o zatrudnieniu jest potrzebne pracownikowi

Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu

Jakie informacje muszą pojawić się na zaświadczeniu o zatrudnieniu

W jaki sposób na zatrudnieniu zaświadcza się o wysokości zarobków

Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu

Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne

Zaświadczenie o zatrudnieniu - kompendium wiedzy
Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl

 • Article author: www.aplikuj.pl
 • Reviews from users: 36609 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl Pracodawca zobowiązany jest wręczyć zaświadczenie o zatrudnieniu pracownikowi w jego … może także pobrać z internetu wzór zaświadczenia o zatrudnieniu. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl Pracodawca zobowiązany jest wręczyć zaświadczenie o zatrudnieniu pracownikowi w jego … może także pobrać z internetu wzór zaświadczenia o zatrudnieniu. Pracodawca zobowiązany jest wręczyć zaświadczenie o zatrudnieniu pracownikowi w jego ostatnim dniu pracy. Dowiedz się, dlaczego należy pamiętać o tym dokumencie.
 • Table of Contents:
See also  Top 28 가성 비 영어 로 Top Answer Update

Zasady współżycia społecznego

Dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu

Do czego potrzebne może być zaświadczenie o zatrudnieniu

Jakie wskazywać wynagrodzenie

Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach

Ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – co musi się w nim znaleźć

Najczęściej zadawane pytania

Podobne tematy

3 komentarze

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Aplikuj.pl
Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W niektórych sytuacjach życiowych musimy wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i jaką kwotę wynagrodzenia otrzymujemy. Jako przykłady takich sytuacji możemy wskazać składanie wniosku kredytowego, ubieganie się o pożyczkę, rządowe dofinansowanie do kursu, miejsce w przedszkolu dla dziecka czy ubieganie się o alimenty. W każdym z wymienionych przypadków, konieczne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Jak wspomnieliśmy wyżej, w wielu przypadkach konieczne jest przedłożenie takiego dokumentu – ilustrują to dobrze poniższe przykłady:

przy wnioskowaniu o kredyt zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy;

przy kupowaniu towarów na raty pomoże udowodnić, że kupujący będzie terminowo spłacać pożyczkę;

przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, gwarantuje regularne wpłaty i wskazuje celowość umieszczenia dziecka w takiej placówce – pracujący rodzice nie mogą jednocześnie opiekować się dzieckiem.

Ta ostatnia kwestia jest nieco kontrowersyjna, jednak wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest konieczne, bowiem wiele niepracujących osób preparuje takie dokumenty, żeby zapewnić dziecku miejsce w placówce.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Do niezbędnych elementów zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach należą dane pracownika, najważniejsze dane dotyczące obecnego zatrudnienia i wynagrodzenia za nie. Ponadto podmiot, który sporządza dokument, powinien umieścić na nim informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy.

Jako dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, możemy wskazać imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Polecamy Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Informacje o zatrudnieniu powinny być sformułowane w taki sposób, by łatwo można było dowiedzieć się z nich, kiedy przedstawiający zaświadczenie rozpoczął pracę, na jakim stanowisku pracuje i jaki typ umowy (na czas określony czy nieokreślony) reguluje stosunek pracy. Do wskazania zarobków wystarczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, obliczone (na przykład) na podstawie 3 miesięcy poprzedzających termin wydania zaświadczenia.

Informacje dotyczące obciążenia komorniczego lub upadłości/likwidacji zakładu pracy, mogą wydawać się zbędne, ale z punktu widzenia pożyczkodawcy lub banku rozpatrującego wniosek o udzielenie kredytu, są bardzo ważne, bowiem w znaczący sposób mogą wpłynąć na płynność finansową pożyczkobiorcy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto wiedzieć?

Odmowa wystawienia takiego dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika – pracodawca nie może zatem odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. O ile pracodawca nie uregulował tej kwestii w regulaminie zakładu pracy lub innych wewnętrznych aktach, nie ma jednej ustalonej procedury wnioskowania o zaświadczenie. Nie istnieje limit zaświadczeń, o które może w ciągu roku wnioskować pracownik. Pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie za każdym razem, kiedy podwładny o to wnosi. W przypadku, gdy zapisujemy dziecko do przedszkola lub kupujemy towary na raty, możemy się liczyć z tym, że będziemy musieli przedłożyć zaświadczenie. Jego brak może się negatywnie odbić na decyzji (odmowa miejsca w placówce, bądź odmowa zakupu ratalnego), ale nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Sytuacją, w której możemy ponieść konsekwencje prawne z powodu niezłożenia zaświadczenia, jest postępowanie sądowe. Nie przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu lub zarobkach, jeśli nakaże nam to sąd podczas sprawy rozwodowej lub o alimenty, może skutkować nałożeniem przez sąd grzywny za zatajenie dochodów.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

System wFirma.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, umożliwia w prosty i szybki sposób wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika. W celu wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zarobkach należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać właściwego pracownika i kliknąć na ikonę Wystaw. Następnie należy wybrać pole Zaświadczenie.

Wygenerowane zaświadczenie będzie zawierało dane kadrowe, jakie są niezbędne i które zostały wprowadzone do systemu.

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),

realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,

analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy. Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora. Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

Dobrowolna zgoda.

Aby móc realizować cele:

– zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,

– analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,

– wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.

wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

Nie ma chyba pracownika, który nie starałby się o kredyt w banku lub nie musiał wykazać, że jest zatrudniony i jakie ma wynagrodzenie z etatu. O zaświadczenie o zatrudnieniu może upomnieć się np. sąd, niekiedy urząd, żłobek lub przedszkole, do którego pracownik będzie chciał zapisać dziecko.

Pokaż więcej

Jak wystąpić o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Wystarczy zwykła prośba do pracodawcy lub pisemny wniosek do niego w tej sprawie. Nawet jeśli w firmie obowiązuje regulamin pracy, to zazwyczaj nie określa, w jaki sposób pracownik występuje o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Nie hamuje mu też wielokrotnej prośby o taki dokument w ciągu roku. Jeśli zatrudniony potrzebuje takiego druku dla różnych instytucji, banków, powinien ich dostać nawet kilka.

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Pracodawca nie ma prawnego obowiązku, aby wystawiać taki dokument. Nie jest to przecież świadectwo pracy. Jeśli jednak odmówi, można to uznać za działanie na szkodę pracownika i próbę ograniczenia mu korzystania z życiowych udogodnień i przywilejów, np. gdy kupuje meble na raty czy występuje o świadczenia socjalne.

Gdyby zaś pracodawca nie wydał zaświadczenia o wynagrodzeniu, które należy przedstawić w sądzie, pracownikowi grozi nawet grzywna za to, że zataił dochody.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Nie ma oficjalnego wzoru druku o zatrudnieniu i zarobkach. Żadne przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki formularz. Każda firma może go dowolnie przygotować. Muszą jednak znaleźć się tam informacje, które urzędowi, sądowi czy bankowi pozwolą jasno określić, czy i jakie klient ma zatrudnienie (stałe, umowę czasową), oraz jakie czerpie z niej dochody.

Aby uznać takie pismo za wiarygodne, wystawia je zatrudniający zakład, co potwierdza pieczęciami i podpisami oraz wskazuje datę wydania dokumentu. Zaświadczenie ma też bez trudu identyfikować wnioskującego pracownika. Dlatego powinny znaleźć się tam jego dane osobowe, np. te, które każdy z nas ma w dowodzie osobistym. Będą to więc:

imię i nazwisko,

ew. imiona rodziców,

data urodzenia,

numer PESEL,

adres zamieszkania,

numer i seria dokumentu tożsamości.

Informacje o etacie i firmie

Najważniejszą część tego druku stanowią dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Pracodawca wskazuje, że angażuje osobę na etacie, określa nazwę zakładu i adres oraz podaje, na jakim stanowisku. Wpisuje także, od kiedy zatrudnia pracownika, ewentualnie do kiedy.

Ujawnia też rodzaj umowy o pracę, jaką ma pracownik. Jeśli jest to umowa terminowa (na czas określony), podaje, kiedy się ona skończy.

Dla adresatów tego druku ważne będą także punkty o tym, czy pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia. Jeśli tak by się stało, pracodawca określa, kiedy przypada finał jego zatrudnienia.

Nie mniej istotne jest potwierdzenie, że zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji. Taka wiadomość może skutecznie zablokować pracownikowi np. starania o kredyt.

Wysokość zarobków

Dla banku czy sądu w postępowaniu rozwodowym czy o alimenty istotna będzie jednak informacja o zarobkach. Dlatego musi być dokładna. Na tej podstawie np. bank wylicza tzw. zdolność kredytową.

U wielu pracodawców może pojawić się wątpliwość, co uwzględnić w dochodzie pracownika ze stosunku pracy. Pamiętać należy o tym, że przychody z pracy obejmują zarówno wypłaty pieniężne, jak i świadczenia w naturze. Są to np. ekwiwalenty (za urlop, wyjazdy służbowe) czy świadczenia, które firma ponosi za pracownika, a wiążą się one ze stosunkiem pracy (np. ubezpieczenie). Przychodami z pracy są głównie:

wynagrodzenie zasadnicze,

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

nagrody,

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

wypłaty za czas niewykonywania pracy, np. za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Okres za jaki wystawia się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Z reguły to instytucja, która potrzebuje zaświadczenia o zarobkach, określa, czy mają one objąć jeden miesiąc, trzy ostatnie miesiące czy dłuższy okres. Jeśli nie ma takich wymagań, najczęściej wskazuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech ostatnich miesięcy.

Często firmy są bardziej precyzyjne i podają także wynagrodzenie netto pracownika, czyli to, co dostaje on na rękę, po odjęciu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

W takim zaświadczeniu zatrudniająca firma potwierdza także, czy zarobki nie są obciążone zajęciem komorniczym. Jeśli tak, powinna wskazać, jaką część wynagrodzenia przekazuje instytucjom egzekwującym.

Podpisy i pieczęcie

Gdy służby kadrowe wypełniły już zaświadczenie, wskazują, kto je sporządził. Potem pracodawca czytelnie podpisuje dokument i opatruje go pieczęciami. Z reguły takie pismo jest ważne 30 dni, może się nawet w nim też znaleźć taka informacja.

Pracownik może też wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie o zatrudnieniu bez ujawniania zarobków. Dokumentuje ono wówczas tylko dane jego, zakładu oraz sam fakt etatu i rodzaj umowy o pracy czy czas trwania angażu.

Jeśli zaś zatrudniony występuje o druk z zarobkami, będą w nim figurowały wszystkie informacje o pracodawcy, stanowisku pracownika, jego umowie, jej rodzaju oraz o tym, czy wynagrodzenie nie jest obciążone sądownie lub komorniczo.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

…………………………………………..

(miejscowość i data wystawienia dokumentu)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

Zaświadczamy, że: Pan/Pani*………………………………………………………………………….

nr PESEL ………………………………. urodzony(a) ………………………………………………..

legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem o numerach ……………………………

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………

jest zatrudniony(a) w [nazwa zakładu]

………………………………………………………………………………………………………….

na stanowisku …………………………………………………………….. na czas określony/nieokreślony* od……………………….. do……………………….. [daty].

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z minionego kwartału/trzech ostatnich miesięcy* wynosi ……………………………… zł [słownie: …….. złotych ] i jest/nie jest* obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Ten pracownik/ Ta pracownica jest/nie jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

*niepotrzebne skreślić

Sporządził: ……………………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy)

So you have finished reading the zaświadczenie o zatrudnieniu do pobrania topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Zaświadczenie o zatrudnieniu druk do pobrania za darmo, Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola, Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola doc, Zaświadczenie o zatrudnieniu wzór DOC, Zaświadczenie o zatrudnieniu do szkoły, Zaświadczenie o zarobkach druk do pobrania za darmo

Leave a Comment