Top 48 Zaświadczenie O Zatrudnieniu Na Umowę Zlecenie Wzór Doc Top Answer Update

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF, Zaświadczenie o zarobkach PDF, zaświadczenie o zarobkach – wzór doc, Zaświadczenie z umowy zlecenia do emerytury, Zaświadczenie o zatrudnieniu, Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie doc, Zaświadczenie o dochodach, Zaświadczenie o ZAROBKACH PKO

Table of Contents

Jak udokumentować pracę na umowę zlecenie?

Osobie na umowie zlecenia nie przysługuje świadectwo pracy, ale pracodawca może wydać pracownikowi zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie. Zasadniczo każdemu pracownikowi pracodawca powinien wydać świadectwo pracy, dokumentujące przebieg zatrudnienia.

Jak napisać zaświadczenie o zatrudnieniu wzór?

Nie ma oficjalnego wzoru druku o zatrudnieniu i zarobkach. Żadne przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki formularz.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?
 • imię i nazwisko,
 • ew. imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numer i seria dokumentu tożsamości.

Jakie zaświadczenie do ZUS z umowy zlecenia?

Osobom zatrudnionym na umowy zlecenia możesz wystawić zaświadczenie o okresach zatrudnienia i wysokości przychodu osiąganego z racji wykonywania zlecenia. Pamiętaj jednak, że nie ma to być zaświadczenie na druku ZUS RP-7.

Jakie dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu?

Niezbędne będą przede wszystkim dane pracownika takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, a także seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. Ponadto dokument musi uwzględniać informacje o obecnym zatrudnieniu, czyli data rozpoczęcia pracy, stanowisko, typ umowy.

Czy pracując na umowę zlecenie dostaje się świadectwo pracy?

Zleceniobiorca w świetle przepisów prawa pracy nie jest traktowany jako pracownik i nie posiada uprawnień takich jak osoba posiadająca umowę o pracę. Oznacza to, że nie ma potrzeby sporządzania takiego dokumentu dla zleceniobiorców czy wykonawców. Zleceniobiorca nie otrzyma świadectwa pracy po zakończeniu współpracy.

Czy pracując na umowę zlecenie należy się świadectwo pracy?

Kodeks pracy nie nakłada obowiązku wystawienia świadectwa pracy pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenie.

Jak powinno wygladac zaswiadczenie o zatrudnieniu?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu w swojej treści powinno zawierać przede wszystkim nazwę zakładu pracy, jego adres oraz dane kontaktowe, a następnie dane pracownika wnioskującego o zaświadczenie, tzn. imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania.

Jak się pisze zaświadczenie?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?
 1. Miejscowość i data. …
 2. Określenie stron. …
 3. Cel wydania zaświadczenia. …
 4. Powód ubiegania się o zaświadczenie. …
 5. Ilość egzemplarzy. …
 6. Podpis.

Czy pracodawca może odmówić wydania zaświadczenia o zatrudnieniu?

in. np. w banku, sklepie – do celów kredytowych, czy też w spółdzielni mieszkaniowej. Niestety przepisy prawa pracy nie odnoszą się wprost do takiego „obowiązku wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika”.

Jakie składki przy umowie zleceniu 2022?

Koszt pracodawcy 2022 – umowa zlecenie
Składniki wynagrodzenia Sposób wyliczenia
finansowana przez zleceniodawcę składka rentowa 6,50% x 3500 zł
finansowana przez zleceniodawcę składka na ubezpieczenie wypadkowe* 1,67% x 3500 zł
finansowana przez zleceniodawcę składka na Fundusz Pracy 2,45% x 3500 zł
15 thg 2, 2022

Czy praca na umowę zlecenie liczy się do emerytury?

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury? I tak, i nie. Czas przepracowany na umowie zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, na podstawie którego przyznaje się prawo do pobierania świadczenia emerytalnego.

Czy osoba pracująca na umowę zlecenie jest ubezpieczona?

Jeśli wykonujesz umowę zlecenia dla firmy, której jednocześnie jesteś pracownikiem, obejmiemy Cię obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, chorobowym, wypadkowym i zdrowotnym. W takiej sytuacji dla celów ubezpieczeń uważamy Cię za pracownika.

Kto wypelnia zaswiadczenie o zatrudnieniu?

Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu? Zaświadczenie o zatrudnieniu zawsze powinno być wystawione przez pracodawcę i odpowiednio opieczętowane, by przypadkiem żadna instytucja wymagająca tego dokumentu nie miała w tym względzie żadnych wątpliwości.

Ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu?

97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, wydać świadectwo pracy niezwłocznie – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Ile jest czasu na wydanie zaświadczenia?

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jakie dokumenty do zatrudnienia na umowę zlecenie?

Jakie dokumenty są potrzebne do zatrudnienia na umowy cywilnoprawne?
 • kwestionariusz osobowy,
 • umowa zlecenie/umowa o dzieło,
 • skierowanie na badania lekarskie,
 • skierowanie na szkolenie BHP (jeśli rodzaj wykonywanej pracy tego wymaga).

Czy można być zatrudnionym na umowę o pracę i zlecenie?

Obowiązujące prawo nie zabrania zatrudniania pracownika na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie jednocześnie. Oznacza to, że pracownik posiadający umowę o pracę może świadczyć pracę dla tego samego pracodawcy dodatkowo na podstawie umowy zlecenie.

Jak wygląda zatrudnienie na umowę zlecenie?

Umowa zlecenie to umowa cywilno-prawna, w której osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla strony zlecającej. W przeciwieństwie do umowy o dzieło, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za wyświadczenie określonej usługi i rzetelne jej wykonanie, a nie za rezultat pracy.

See also  Top 13 이하 나 결혼 26507 People Liked This Answer

Ile godzin w miesiącu można pracować na umowę zlecenie?

1. Zleceniobiorca będzie wykonywał w danym miesiącu czynności określone w § 1 maksymalnie przez 120 godzin. Ilość godzin faktycznie przepracowanych w ramach ww. limitu godzinowego będzie potwierdzana w przedkładanym przez Zleceniobiorcę rachunku, na podstawie którego następuje wypłata wynagrodzenia za dany miesiąc.


Zatrudnienie pracownika z Europy Wschodniej. Jak wygląda procedura?
Zatrudnienie pracownika z Europy Wschodniej. Jak wygląda procedura?


zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

 • Article author: www.mbank.pl
 • Reviews from users: 17162 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc umowy zlecenia, umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód netto (po odjęciu zaliczek na podatek oraz obowiązkowych składek ubezpieczeniowych) wyliczony z … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc umowy zlecenia, umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód netto (po odjęciu zaliczek na podatek oraz obowiązkowych składek ubezpieczeniowych) wyliczony z …
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc
zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 30441 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx … Rachunek do umowy zlecenie – wzór z omówieniem. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx … Rachunek do umowy zlecenie – wzór z omówieniem. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest często wymaganym dokumentem w różnych instytucjach np. bankach. Sprawdź jakie dane powinno zawierać!
 • Table of Contents:

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto wiedzieć

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - darmowy wzór
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór

Read More

Czy zatrudniony na umowie zlecenie dostanie świadectwo pracy? – GazetaPrawna.pl

 • Article author: serwisy.gazetaprawna.pl
 • Reviews from users: 1350 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy zatrudniony na umowie zlecenie dostanie świadectwo pracy? – GazetaPrawna.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy zatrudniony na umowie zlecenie dostanie świadectwo pracy? – GazetaPrawna.pl Updating Osobie na umowie zlecenia nie przysługuje świadectwo pracy, ale pracodawca może wydać pracownikowi zaświadczenie potwierdzające
 • Table of Contents:

Komentarze(5)

Zobacz więcej

Czy zatrudniony na umowie zlecenie dostanie świadectwo pracy? - GazetaPrawna.pl
Czy zatrudniony na umowie zlecenie dostanie świadectwo pracy? – GazetaPrawna.pl

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

 • Article author: kapitalni.org
 • Reviews from users: 5139 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org Updating Sprawdź jak powinno być skonstruowane ⇨ zaświadczenie o zatrudnieniu o dochodach na przykładzie dostępnym w artykule serwisu Kapitalni.org 👍
 • Table of Contents:

Jak wystąpić o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Nasi Partnerzy

Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór do wykorzystania od Kapitalni.org
Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

Read More

Czy masz obowiązek wystawić zleceniobiorcom zaświadczenie RP-7? – Oficyna FK

 • Article author: oficynafk.pl
 • Reviews from users: 7018 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Czy masz obowiązek wystawić zleceniobiorcom zaświadczenie RP-7? – Oficyna FK Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Czy masz obowiązek wystawić zleceniobiorcom zaświadczenie RP-7? – Oficyna FK Updating Czy masz obowiązek wystawić zleceniobiorcom zaświadczenie RP-7?
 • Table of Contents:
Czy masz obowiązek wystawić zleceniobiorcom zaświadczenie RP-7? - Oficyna FK
Czy masz obowiązek wystawić zleceniobiorcom zaświadczenie RP-7? – Oficyna FK

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy jest stosowane i co powinno się w nim znaleźć? – Polskie ePłatności

 • Article author: pep.pl
 • Reviews from users: 29473 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy jest stosowane i co powinno się w nim znaleźć? – Polskie ePłatności Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy jest stosowane i co powinno się w nim znaleźć? – Polskie ePłatności Updating Polskie ePłatności
 • Table of Contents:

Zaświadczenie o zatrudnieniu – co to za dokument i kogo obowiązuje

Kto może wystawić zaświadczenie o pracy

Kiedy stosuje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy jest stosowane i co powinno się w nim znaleźć? - Polskie ePłatności
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy jest stosowane i co powinno się w nim znaleźć? – Polskie ePłatności

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

 • Article author: www.dobraszczecinska.pl
 • Reviews from users: 47371 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc ZAŚWIADCZENIE Nr 1. 1) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę*;. 2) wykonywaniu prac z umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie)*;. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc ZAŚWIADCZENIE Nr 1. 1) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę*;. 2) wykonywaniu prac z umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, zlecenie)*;.
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc
zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach umowa zlecenie — pdfdokumenty.pl

 • Article author: pdfdokumenty.pl
 • Reviews from users: 15467 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach umowa zlecenie — pdfdokumenty.pl Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc … umowy zlecenia, umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód netto (po odjęciu zaliczek na podatek oraz … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach umowa zlecenie — pdfdokumenty.pl Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc … umowy zlecenia, umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód netto (po odjęciu zaliczek na podatek oraz …
 • Table of Contents:

Zaświadczenie o zarobkach umowa zlecenie wzór

Zaświadczenie o zatrudnieniu umowa zlecenie do ZUS

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla zleceniobiorcy

Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach umowa zlecenie — pdfdokumenty.pl
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach umowa zlecenie — pdfdokumenty.pl

Read More

Zaświadczenie o umowie zleceniu — umowypdf.pl

 • Article author: umowypdf.pl
 • Reviews from users: 261 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o umowie zleceniu — umowypdf.pl Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc. umowy zlecenia, umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód netto (po odjęciu zaliczek na podatek oraz … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o umowie zleceniu — umowypdf.pl Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc. umowy zlecenia, umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód netto (po odjęciu zaliczek na podatek oraz …
 • Table of Contents:

Zaświadczenie o zatrudnieniu umowa zlecenie

Wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu umowa zlecenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

Zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia

See also  Top 25 소 불고기 김진옥 All Answers

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Zaświadczenie o umowie zleceniu — umowypdf.pl
Zaświadczenie o umowie zleceniu — umowypdf.pl

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

 • Article author: www.wiol.com.pl
 • Reviews from users: 10270 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc umowy zlecenia,. umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód. brutto (bez składek na ubezpieczenie emerytalne … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc umowy zlecenia,. umowy o dzieło. Średni miesięczny dochód. brutto (bez składek na ubezpieczenie emerytalne …
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc
zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc

Read More

Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz

 • Article author: kadromierz.pl
 • Reviews from users: 44004 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz Darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach do pobrania. Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie docx lub pdf. Więcej … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz Darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach do pobrania. Pobierz wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie docx lub pdf. Więcej … Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w dwóch wersjach –.pdf lub .docx. Gotowy do uzupełnienia!
 • Table of Contents:

Automatyczny Grafik Pracy

Aplikacja Mobilna

Ewidencja czasu pracy

Poznaj Naszych Klientów

Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz
Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz

Read More

Zaświadczenie do urzędu pracy umowa zlecenie wzór — PDFik.pl

 • Article author: pdfik.pl
 • Reviews from users: 7938 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie do urzędu pracy umowa zlecenie wzór — PDFik.pl Jako że świadectwo pracy po zakończeniu umowy zlecenie nie jest wydawane, zleceniobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu.czy … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie do urzędu pracy umowa zlecenie wzór — PDFik.pl Jako że świadectwo pracy po zakończeniu umowy zlecenie nie jest wydawane, zleceniobiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu.czy …
 • Table of Contents:

Zaświadczenie o zatrudnieniu umowa zlecenie do urzędu pracy wzór

Wniosek o zaświadczenie o zatrudnieniu umowa zlecenie

Zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia doc

Zaświadczenie o umowie zlecenie

Najnowsze pliki

Ostatnio wyszukiwane

Kategorie

Zaświadczenie do urzędu pracy umowa zlecenie wzór — PDFik.pl
Zaświadczenie do urzędu pracy umowa zlecenie wzór — PDFik.pl

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W niektórych sytuacjach życiowych musimy wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i jaką kwotę wynagrodzenia otrzymujemy. Jako przykłady takich sytuacji możemy wskazać składanie wniosku kredytowego, ubieganie się o pożyczkę, rządowe dofinansowanie do kursu, miejsce w przedszkolu dla dziecka czy ubieganie się o alimenty. W każdym z wymienionych przypadków, konieczne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Jak wspomnieliśmy wyżej, w wielu przypadkach konieczne jest przedłożenie takiego dokumentu – ilustrują to dobrze poniższe przykłady:

przy wnioskowaniu o kredyt zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy;

przy kupowaniu towarów na raty pomoże udowodnić, że kupujący będzie terminowo spłacać pożyczkę;

przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, gwarantuje regularne wpłaty i wskazuje celowość umieszczenia dziecka w takiej placówce – pracujący rodzice nie mogą jednocześnie opiekować się dzieckiem.

Ta ostatnia kwestia jest nieco kontrowersyjna, jednak wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest konieczne, bowiem wiele niepracujących osób preparuje takie dokumenty, żeby zapewnić dziecku miejsce w placówce.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Do niezbędnych elementów zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach należą dane pracownika, najważniejsze dane dotyczące obecnego zatrudnienia i wynagrodzenia za nie. Ponadto podmiot, który sporządza dokument, powinien umieścić na nim informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy.

Jako dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, możemy wskazać imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Polecamy Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Informacje o zatrudnieniu powinny być sformułowane w taki sposób, by łatwo można było dowiedzieć się z nich, kiedy przedstawiający zaświadczenie rozpoczął pracę, na jakim stanowisku pracuje i jaki typ umowy (na czas określony czy nieokreślony) reguluje stosunek pracy. Do wskazania zarobków wystarczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, obliczone (na przykład) na podstawie 3 miesięcy poprzedzających termin wydania zaświadczenia.

Informacje dotyczące obciążenia komorniczego lub upadłości/likwidacji zakładu pracy, mogą wydawać się zbędne, ale z punktu widzenia pożyczkodawcy lub banku rozpatrującego wniosek o udzielenie kredytu, są bardzo ważne, bowiem w znaczący sposób mogą wpłynąć na płynność finansową pożyczkobiorcy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto wiedzieć?

Odmowa wystawienia takiego dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika – pracodawca nie może zatem odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. O ile pracodawca nie uregulował tej kwestii w regulaminie zakładu pracy lub innych wewnętrznych aktach, nie ma jednej ustalonej procedury wnioskowania o zaświadczenie. Nie istnieje limit zaświadczeń, o które może w ciągu roku wnioskować pracownik. Pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie za każdym razem, kiedy podwładny o to wnosi. W przypadku, gdy zapisujemy dziecko do przedszkola lub kupujemy towary na raty, możemy się liczyć z tym, że będziemy musieli przedłożyć zaświadczenie. Jego brak może się negatywnie odbić na decyzji (odmowa miejsca w placówce, bądź odmowa zakupu ratalnego), ale nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Sytuacją, w której możemy ponieść konsekwencje prawne z powodu niezłożenia zaświadczenia, jest postępowanie sądowe. Nie przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu lub zarobkach, jeśli nakaże nam to sąd podczas sprawy rozwodowej lub o alimenty, może skutkować nałożeniem przez sąd grzywny za zatajenie dochodów.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

System wFirma.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, umożliwia w prosty i szybki sposób wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika. W celu wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zarobkach należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać właściwego pracownika i kliknąć na ikonę Wystaw. Następnie należy wybrać pole Zaświadczenie.

Wygenerowane zaświadczenie będzie zawierało dane kadrowe, jakie są niezbędne i które zostały wprowadzone do systemu.

Czy zatrudniony na umowie zlecenie dostanie świadectwo pracy?

Osobie na umowie zlecenia nie przysługuje świadectwo pracy, ale pracodawca może wydać pracownikowi zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie.

Zasadniczo każdemu pracownikowi pracodawca powinien wydać świadectwo pracy, dokumentujące przebieg zatrudnienia. Świadectwo powinno zostać wydane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Reklama

Co zawiera świadectwo pracy? Głównie informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk oraz trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Zobacz, co dokładnie powinno zawierać świadectwo pracy

Reklama

Jednak te zasady wystawiania świadectwa dotyczą tylko osoby objęte ochroną kodeksu pracy, czyli zatrudnione na podstawie umowy o pracę. A umowa zlecenia nie jest formalnie umową o pracę, ale o świadczenie usług i dlatego swoje umocowanie prawne ma w kodeksie cywilnym. W związku z tym zleceniobiorcy nie przysługują przywileje etatowego pracownika, jak gwarancja płatnego urlopu czy minimalna stawka wynagrodzenia. Pracownik na zleceniu ma jednak pewne uprawnienia – zobacz jakie

Także świadectwo pracy jest obowiązkowo wystawiane tylko po wygaśnięciu stosunku pracy. Natomiast pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia może zwrócić się do przełożonego z prośbą o wystawienie zaświadczenia, potwierdzającego fakt wykonywania pracy na rzecz firmy. Na zaświadczeniu powinny wtedy znaleźć się między innymi informacje o długości trwania umowy zlecenia, wysokości wynagrodzenia, opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowym.

Te informację mogą być potrzebne między innymi w momencie ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Sprawdź też, czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i emerytury

wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

Nie ma chyba pracownika, który nie starałby się o kredyt w banku lub nie musiał wykazać, że jest zatrudniony i jakie ma wynagrodzenie z etatu. O zaświadczenie o zatrudnieniu może upomnieć się np. sąd, niekiedy urząd, żłobek lub przedszkole, do którego pracownik będzie chciał zapisać dziecko.

Pokaż więcej

Jak wystąpić o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Wystarczy zwykła prośba do pracodawcy lub pisemny wniosek do niego w tej sprawie. Nawet jeśli w firmie obowiązuje regulamin pracy, to zazwyczaj nie określa, w jaki sposób pracownik występuje o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Nie hamuje mu też wielokrotnej prośby o taki dokument w ciągu roku. Jeśli zatrudniony potrzebuje takiego druku dla różnych instytucji, banków, powinien ich dostać nawet kilka.

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Pracodawca nie ma prawnego obowiązku, aby wystawiać taki dokument. Nie jest to przecież świadectwo pracy. Jeśli jednak odmówi, można to uznać za działanie na szkodę pracownika i próbę ograniczenia mu korzystania z życiowych udogodnień i przywilejów, np. gdy kupuje meble na raty czy występuje o świadczenia socjalne.

Gdyby zaś pracodawca nie wydał zaświadczenia o wynagrodzeniu, które należy przedstawić w sądzie, pracownikowi grozi nawet grzywna za to, że zataił dochody.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Nie ma oficjalnego wzoru druku o zatrudnieniu i zarobkach. Żadne przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki formularz. Każda firma może go dowolnie przygotować. Muszą jednak znaleźć się tam informacje, które urzędowi, sądowi czy bankowi pozwolą jasno określić, czy i jakie klient ma zatrudnienie (stałe, umowę czasową), oraz jakie czerpie z niej dochody.

Aby uznać takie pismo za wiarygodne, wystawia je zatrudniający zakład, co potwierdza pieczęciami i podpisami oraz wskazuje datę wydania dokumentu. Zaświadczenie ma też bez trudu identyfikować wnioskującego pracownika. Dlatego powinny znaleźć się tam jego dane osobowe, np. te, które każdy z nas ma w dowodzie osobistym. Będą to więc:

imię i nazwisko,

ew. imiona rodziców,

data urodzenia,

numer PESEL,

adres zamieszkania,

numer i seria dokumentu tożsamości.

Informacje o etacie i firmie

Najważniejszą część tego druku stanowią dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Pracodawca wskazuje, że angażuje osobę na etacie, określa nazwę zakładu i adres oraz podaje, na jakim stanowisku. Wpisuje także, od kiedy zatrudnia pracownika, ewentualnie do kiedy.

Ujawnia też rodzaj umowy o pracę, jaką ma pracownik. Jeśli jest to umowa terminowa (na czas określony), podaje, kiedy się ona skończy.

Dla adresatów tego druku ważne będą także punkty o tym, czy pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia. Jeśli tak by się stało, pracodawca określa, kiedy przypada finał jego zatrudnienia.

Nie mniej istotne jest potwierdzenie, że zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji. Taka wiadomość może skutecznie zablokować pracownikowi np. starania o kredyt.

Wysokość zarobków

Dla banku czy sądu w postępowaniu rozwodowym czy o alimenty istotna będzie jednak informacja o zarobkach. Dlatego musi być dokładna. Na tej podstawie np. bank wylicza tzw. zdolność kredytową.

U wielu pracodawców może pojawić się wątpliwość, co uwzględnić w dochodzie pracownika ze stosunku pracy. Pamiętać należy o tym, że przychody z pracy obejmują zarówno wypłaty pieniężne, jak i świadczenia w naturze. Są to np. ekwiwalenty (za urlop, wyjazdy służbowe) czy świadczenia, które firma ponosi za pracownika, a wiążą się one ze stosunkiem pracy (np. ubezpieczenie). Przychodami z pracy są głównie:

wynagrodzenie zasadnicze,

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

nagrody,

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

wypłaty za czas niewykonywania pracy, np. za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Okres za jaki wystawia się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Z reguły to instytucja, która potrzebuje zaświadczenia o zarobkach, określa, czy mają one objąć jeden miesiąc, trzy ostatnie miesiące czy dłuższy okres. Jeśli nie ma takich wymagań, najczęściej wskazuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech ostatnich miesięcy.

Często firmy są bardziej precyzyjne i podają także wynagrodzenie netto pracownika, czyli to, co dostaje on na rękę, po odjęciu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

W takim zaświadczeniu zatrudniająca firma potwierdza także, czy zarobki nie są obciążone zajęciem komorniczym. Jeśli tak, powinna wskazać, jaką część wynagrodzenia przekazuje instytucjom egzekwującym.

Podpisy i pieczęcie

Gdy służby kadrowe wypełniły już zaświadczenie, wskazują, kto je sporządził. Potem pracodawca czytelnie podpisuje dokument i opatruje go pieczęciami. Z reguły takie pismo jest ważne 30 dni, może się nawet w nim też znaleźć taka informacja.

Pracownik może też wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie o zatrudnieniu bez ujawniania zarobków. Dokumentuje ono wówczas tylko dane jego, zakładu oraz sam fakt etatu i rodzaj umowy o pracy czy czas trwania angażu.

Jeśli zaś zatrudniony występuje o druk z zarobkami, będą w nim figurowały wszystkie informacje o pracodawcy, stanowisku pracownika, jego umowie, jej rodzaju oraz o tym, czy wynagrodzenie nie jest obciążone sądownie lub komorniczo.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

…………………………………………..

(miejscowość i data wystawienia dokumentu)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

Zaświadczamy, że: Pan/Pani*………………………………………………………………………….

nr PESEL ………………………………. urodzony(a) ………………………………………………..

legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem o numerach ……………………………

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………

jest zatrudniony(a) w [nazwa zakładu]

………………………………………………………………………………………………………….

na stanowisku …………………………………………………………….. na czas określony/nieokreślony* od……………………….. do……………………….. [daty].

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z minionego kwartału/trzech ostatnich miesięcy* wynosi ……………………………… zł [słownie: …….. złotych ] i jest/nie jest* obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Ten pracownik/ Ta pracownica jest/nie jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

*niepotrzebne skreślić

Sporządził: ……………………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy)

So you have finished reading the zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie wzór doc topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF, Zaświadczenie o zarobkach PDF, zaświadczenie o zarobkach – wzór doc, Zaświadczenie z umowy zlecenia do emerytury, Zaświadczenie o zatrudnieniu, Zaświadczenie o zatrudnieniu na umowę zlecenie doc, Zaświadczenie o dochodach, Zaświadczenie o ZAROBKACH PKO

Leave a Comment