Top 8 Zaświadczenie O Zatrudnieniu Wzór Pdf 23567 Votes This Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.dianhac.com.vn team, along with other related topics such as: zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF, Zaświadczenie o zatrudnieniu online, Zaświadczenie o zatrudnieniu druk do pobrania, Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia, Zaświadczenie o zatrudnieniu GOFIN, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – wzór, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola doc

Table of Contents

Jak napisać zaświadczenie o zatrudnieniu wzór?

Nie ma oficjalnego wzoru druku o zatrudnieniu i zarobkach. Żadne przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki formularz.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?
 • imię i nazwisko,
 • ew. imiona rodziców,
 • data urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • numer i seria dokumentu tożsamości.

Jak napisac zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika?

Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w zaświadczeniu o pracę, to data i miejsce sporządzenia zaświadczenia oraz dane osobowe pracownika, które o to zaświadczenie się ubiega. Ponadto w dokumencie musi być wskazany zakład pracy oraz rodzaj umowy, na który zatrudniony jest pracownik.

Jakie dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu?

Powinny w nim znaleźć się następujące dane:
 • Dane zatrudniającego,
 • Dane pracownika z uwzględnieniem numeru pesel oraz adresu zamieszkania,
 • Stanowisko, jakie piastuje pracownik.
 • Rodzaj umowy, w ramach której pracownik świadczy swoje obowiązki,
 • Data zatrudnienia pracownika oraz jego aktualne stanowisko.

Jak się pisze zaświadczenie?

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?
 1. Miejscowość i data. …
 2. Określenie stron. …
 3. Cel wydania zaświadczenia. …
 4. Powód ubiegania się o zaświadczenie. …
 5. Ilość egzemplarzy. …
 6. Podpis.

Jak powinno wygladac zaswiadczenie o zatrudnieniu?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu w swojej treści powinno zawierać przede wszystkim nazwę zakładu pracy, jego adres oraz dane kontaktowe, a następnie dane pracownika wnioskującego o zaświadczenie, tzn. imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania.

Co powinno być na zaświadczeniu?

Niezbędne będą przede wszystkim dane pracownika takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, a także seria i numer dowodu osobistego lub paszportu. Ponadto dokument musi uwzględniać informacje o obecnym zatrudnieniu, czyli data rozpoczęcia pracy, stanowisko, typ umowy.

Czy pracodawca może odmówić wydania zaświadczenia o zatrudnieniu?

in. np. w banku, sklepie – do celów kredytowych, czy też w spółdzielni mieszkaniowej. Niestety przepisy prawa pracy nie odnoszą się wprost do takiego „obowiązku wydawania zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach pracownika”.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu?

Ile czasu pracodawca ma na wydanie zaświadczenia? Żadne przepisy nie narzucają pracodawcy terminu, w jakim powinien wydać zaświadczenie o zarobkach dla pracownika. Przyjmuje się jednak, że powinien to zrobić niezwłocznie, szczególnie gdy dokument potrzebny jest do sądu, ZUS lub innego urzędu.

Ile czasu ma pracodawca na wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu?

97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, wydać świadectwo pracy niezwłocznie – w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy.

Jak potwierdzić zatrudnienie?

Można do nich zaliczyć: legitymację służbową, umowę o pracę, wpisy w starych dowodach osobistych oraz pisma kierowane przez zakłady pracy do pracownika w czasie trwania zatrudnienia (np. o powołaniu, mianowaniu, zwolnieniu czy udzieleniu urlopu).

Kto może wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

Zaświadczenie o zarobkach powinno być wystawione przez pracodawcę. Może być jednak podpisane (potwierdzone) zarówno przez pracodawcę, jak i przez wyznaczoną przez niego osobę (np. księgowego).

Kto może wydać zaświadczenie?

O wydanie zaświadczenia może ubiegać się każdy podmiot, któremu przysługuje prawo do występowania w charakterze strony postępowania administracyjnego. Zaświadczenie wydaje się na żądanie osoby mającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Ile jest czasu na wydanie zaświadczenia?

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jak wypełnić zaświadczenie o dochodzie?

Powinny się w nim znaleźć następujące informacje:
 1. miejscowość i data.
 2. dane identyfikujące podatnika (NIP/PESEL, nazwa firmy/imię i nazwisko, adres firmy/zamieszkania)
 3. wskazanie organu, do którego składamy wniosek (naczelnik urzędu skarbowego)
 4. treść żądania (prośba o wydanie zaświadczenia o dochodach)
 5. podpis wnioskodawcy.

Jak wystawić zaświadczenie o wynagrodzeniu?

Natomiast zaświadczenie o zarobkach wystawia pracodawca, jednak w większości przypadków prawo nie nakłada na niego obowiązku stworzenia dokumentu. Zazwyczaj wystarczy zgłosić się do zatrudniającego o wydanie zaświadczenia bezpośrednio lub z pomocą odpowiedniego wniosku.

Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

Układ
 1. Miejscowość, data;
 2. Dane pracownika (imię i nazwisko, nazwa działu, stanowiska);
 3. Dane pracodawcy;
 4. Nagłówek („Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu”);
 5. Treść zasadnicza (treść prośby);
 6. Określenie celu w jakim zaświadczenie jest pracownikowi potrzebne;
 7. Podpis pracownika.

Jak wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Aby zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu było poprawne, powinny się w nim znaleźć:
 1. pieczęć firmowa.
 2. miejscowość i data.
 3. dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, adres, PESEL)
 4. informacje o zatrudnieniu (miejsce pracy, stanowisko, rodzaj umowy i jej długość)
 5. wysokość wynagrodzenia.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu?

Ile czasu pracodawca ma na wydanie zaświadczenia? Żadne przepisy nie narzucają pracodawcy terminu, w jakim powinien wydać zaświadczenie o zarobkach dla pracownika. Przyjmuje się jednak, że powinien to zrobić niezwłocznie, szczególnie gdy dokument potrzebny jest do sądu, ZUS lub innego urzędu.


Generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu | TalentPoint
Generowanie zaświadczenia o zatrudnieniu | TalentPoint


zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

 • Article author: www.wisla.pl
 • Reviews from users: 29121 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf Pracownik przebywa / nie przebywa * na urlopie wychowawczym. *niepotrzebne skreślić. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf Pracownik przebywa / nie przebywa * na urlopie wychowawczym. *niepotrzebne skreślić. Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w przedszkolu na potrzeby …
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

 • Article author: www.mspdion.org.pl
 • Reviews from users: 353 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf podpis osoby upoważnionej. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf podpis osoby upoważnionej. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi odpowiedzialność karna.
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 12964 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.pdf. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.docx. Kiedy przydaje się zaświadczenie o … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.pdf. Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.docx. Kiedy przydaje się zaświadczenie o … Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest często wymaganym dokumentem w różnych instytucjach np. bankach. Sprawdź jakie dane powinno zawierać!
 • Table of Contents:
See also  Top 44 Szkoła Montessori Warszawa Ile Kosztuje Quick Answer

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto wiedzieć

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - darmowy wzór
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – darmowy wzór

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

 • Article author: kapitalni.org
 • Reviews from users: 27229 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org Updating Sprawdź jak powinno być skonstruowane ⇨ zaświadczenie o zatrudnieniu o dochodach na przykładzie dostępnym w artykule serwisu Kapitalni.org 👍
 • Table of Contents:

Jak wystąpić o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

Nasi Partnerzy

Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór do wykorzystania od Kapitalni.org
Zaświadczenie o zatrudnieniu – wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl

 • Article author: www.aplikuj.pl
 • Reviews from users: 2314 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl Updating Pracodawca zobowiązany jest wręczyć zaświadczenie o zatrudnieniu pracownikowi w jego ostatnim dniu pracy. Dowiedz się, dlaczego należy pamiętać o tym dokumencie.
 • Table of Contents:

Zasady współżycia społecznego

Dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu

Do czego potrzebne może być zaświadczenie o zatrudnieniu

Jakie wskazywać wynagrodzenie

Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach

Ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zarobkach

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – co musi się w nim znaleźć

Najczęściej zadawane pytania

Podobne tematy

3 komentarze

Zaświadczenie o zatrudnieniu - Aplikuj.pl
Zaświadczenie o zatrudnieniu – Aplikuj.pl

Read More

Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy

 • Article author: poradnikpracownika.pl
 • Reviews from users: 18043 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy Updating Zaświadczenie o zarobkach to ważny dla pracownika dokument, często jest on podstawą do otrzymania kredytu przez pracownika. Kto wystawa zaświadczenie o zatrudnieniu? Jaki jest termin na jego wystawienie? Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się więcej!
 • Table of Contents:

Oprogramowanie dla biur rachunkowych online

Dlaczego zaświadczenie o zatrudnieniu jest potrzebne pracownikowi

Kto wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu

Jakie informacje muszą pojawić się na zaświadczeniu o zatrudnieniu

W jaki sposób na zatrudnieniu zaświadcza się o wysokości zarobków

Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie o zatrudnieniu

Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne

Zaświadczenie o zatrudnieniu - kompendium wiedzy
Zaświadczenie o zatrudnieniu – kompendium wiedzy

Read More

Wniosek o wydanie zaświadczenia – darmowy wzór do pobrania

 • Article author: poradnikprzedsiebiorcy.pl
 • Reviews from users: 17121 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Wniosek o wydanie zaświadczenia – darmowy wzór do pobrania Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Wniosek o wydanie zaświadczenia – darmowy wzór do pobrania Updating Potrzebujesz zaświadczenia z urzędu skarbowego lub innej instytucji? Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania za darmo w formatach PDF i DOCX!
 • Table of Contents:

Wniosek o wydanie zaświadczenia – darmowy wzór do pobrania!

Wniosek o wydanie zaświadczenia – termin wydania zaświadczenia

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wydanie zaświadczenia - darmowy wzór do pobrania
Wniosek o wydanie zaświadczenia – darmowy wzór do pobrania

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

 • Article author: www.cechraciborz.com.pl
 • Reviews from users: 10980 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf Zaświadczenie o zatrudnieniu zaświadcza, że Pan/i zamieszkały/a w legitymujący/a się dowodem osobistym nr PESEL jest zatrudniony/a na czas:. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf Zaświadczenie o zatrudnieniu zaświadcza, że Pan/i zamieszkały/a w legitymujący/a się dowodem osobistym nr PESEL jest zatrudniony/a na czas:.
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

Read More

Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz

 • Article author: kadromierz.pl
 • Reviews from users: 2690 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w dwóch wersjach –.pdf lub .docx. Gotowy do uzupełnienia! …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w dwóch wersjach –.pdf lub .docx. Gotowy do uzupełnienia! Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w dwóch wersjach –.pdf lub .docx. Gotowy do uzupełnienia!
 • Table of Contents:

Automatyczny Grafik Pracy

Aplikacja Mobilna

Ewidencja czasu pracy

Poznaj Naszych Klientów

Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz
Darmowy Wzór Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach | Kadromierz

Read More

zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

 • Article author: ckz-ruda.pl
 • Reviews from users: 9607 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. Biuro Projektu: ul. Hallera 6; 41-709 Ruda Slaska; tel./fax: 32 2443810;. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego. Biuro Projektu: ul. Hallera 6; 41-709 Ruda Slaska; tel./fax: 32 2443810;.
 • Table of Contents:
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf
zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf

Read More

Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl

 • Article author: druki.gofin.pl
 • Reviews from users: 7150 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. … Otwórz druk GOFIN. szczegóły. zwiń. Formularz aktywny w formacie GOFIN … Pobierz PDF. szczegóły. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu. … Otwórz druk GOFIN. szczegóły. zwiń. Formularz aktywny w formacie GOFIN … Pobierz PDF. szczegóły. Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniuzaświadczenie, wynagrodzenie, zatrudnienie
 • Table of Contents:
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu - www.druki.gofin.pl
Zaświadczenie o wynagrodzeniu i zatrudnieniu – www.druki.gofin.pl

Read More


See more articles in the same category here: toplist.dianhac.com.vn/blog.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

W niektórych sytuacjach życiowych musimy wykazać, że jesteśmy zatrudnieni i jaką kwotę wynagrodzenia otrzymujemy. Jako przykłady takich sytuacji możemy wskazać składanie wniosku kredytowego, ubieganie się o pożyczkę, rządowe dofinansowanie do kursu, miejsce w przedszkolu dla dziecka czy ubieganie się o alimenty. W każdym z wymienionych przypadków, konieczne jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

Pobierz darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w formacie pdf i docx

Kiedy przydaje się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Jak wspomnieliśmy wyżej, w wielu przypadkach konieczne jest przedłożenie takiego dokumentu – ilustrują to dobrze poniższe przykłady:

przy wnioskowaniu o kredyt zwiększa zdolność kredytową wnioskodawcy;

przy kupowaniu towarów na raty pomoże udowodnić, że kupujący będzie terminowo spłacać pożyczkę;

przy zapisywaniu dziecka do przedszkola, gwarantuje regularne wpłaty i wskazuje celowość umieszczenia dziecka w takiej placówce – pracujący rodzice nie mogą jednocześnie opiekować się dzieckiem.

Ta ostatnia kwestia jest nieco kontrowersyjna, jednak wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest konieczne, bowiem wiele niepracujących osób preparuje takie dokumenty, żeby zapewnić dziecku miejsce w placówce.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Do niezbędnych elementów zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach należą dane pracownika, najważniejsze dane dotyczące obecnego zatrudnienia i wynagrodzenia za nie. Ponadto podmiot, który sporządza dokument, powinien umieścić na nim informację o ewentualnym obciążeniu komorniczym pracownika oraz pieczątkę i podpis pracodawcy.

Jako dane niezbędne do wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, możemy wskazać imię i nazwisko, numer PESEL lub numer i serię dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu).

Polecamy Rozliczaj wygodnie pracowników online! Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia!

Generuj umowy i wyliczaj wynagrodzenia! Rozliczaj podatki i ZUS przez internet!

Rozliczaj podatki i ZUS przez internet! Zapomnij co to Płatnik! Załóż bezpłatne konto Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Informacje o zatrudnieniu powinny być sformułowane w taki sposób, by łatwo można było dowiedzieć się z nich, kiedy przedstawiający zaświadczenie rozpoczął pracę, na jakim stanowisku pracuje i jaki typ umowy (na czas określony czy nieokreślony) reguluje stosunek pracy. Do wskazania zarobków wystarczy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, obliczone (na przykład) na podstawie 3 miesięcy poprzedzających termin wydania zaświadczenia.

Informacje dotyczące obciążenia komorniczego lub upadłości/likwidacji zakładu pracy, mogą wydawać się zbędne, ale z punktu widzenia pożyczkodawcy lub banku rozpatrującego wniosek o udzielenie kredytu, są bardzo ważne, bowiem w znaczący sposób mogą wpłynąć na płynność finansową pożyczkobiorcy.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – co warto wiedzieć?

Odmowa wystawienia takiego dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika – pracodawca nie może zatem odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach. O ile pracodawca nie uregulował tej kwestii w regulaminie zakładu pracy lub innych wewnętrznych aktach, nie ma jednej ustalonej procedury wnioskowania o zaświadczenie. Nie istnieje limit zaświadczeń, o które może w ciągu roku wnioskować pracownik. Pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie za każdym razem, kiedy podwładny o to wnosi. W przypadku, gdy zapisujemy dziecko do przedszkola lub kupujemy towary na raty, możemy się liczyć z tym, że będziemy musieli przedłożyć zaświadczenie. Jego brak może się negatywnie odbić na decyzji (odmowa miejsca w placówce, bądź odmowa zakupu ratalnego), ale nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Sytuacją, w której możemy ponieść konsekwencje prawne z powodu niezłożenia zaświadczenia, jest postępowanie sądowe. Nie przedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu lub zarobkach, jeśli nakaże nam to sąd podczas sprawy rozwodowej lub o alimenty, może skutkować nałożeniem przez sąd grzywny za zatajenie dochodów.

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w systemach kadrowych

System wFirma.pl, wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców, umożliwia w prosty i szybki sposób wygenerować zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach lub dochodach pracownika. W celu wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i/lub zarobkach należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY, wybrać właściwego pracownika i kliknąć na ikonę Wystaw. Następnie należy wybrać pole Zaświadczenie.

Wygenerowane zaświadczenie będzie zawierało dane kadrowe, jakie są niezbędne i które zostały wprowadzone do systemu.

wzór do wykorzystania od Kapitalni.org

Nie ma chyba pracownika, który nie starałby się o kredyt w banku lub nie musiał wykazać, że jest zatrudniony i jakie ma wynagrodzenie z etatu. O zaświadczenie o zatrudnieniu może upomnieć się np. sąd, niekiedy urząd, żłobek lub przedszkole, do którego pracownik będzie chciał zapisać dziecko.

Pokaż więcej

Jak wystąpić o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach?

Wystarczy zwykła prośba do pracodawcy lub pisemny wniosek do niego w tej sprawie. Nawet jeśli w firmie obowiązuje regulamin pracy, to zazwyczaj nie określa, w jaki sposób pracownik występuje o zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach. Nie hamuje mu też wielokrotnej prośby o taki dokument w ciągu roku. Jeśli zatrudniony potrzebuje takiego druku dla różnych instytucji, banków, powinien ich dostać nawet kilka.

Czy pracodawca może odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach?

Pracodawca nie ma prawnego obowiązku, aby wystawiać taki dokument. Nie jest to przecież świadectwo pracy. Jeśli jednak odmówi, można to uznać za działanie na szkodę pracownika i próbę ograniczenia mu korzystania z życiowych udogodnień i przywilejów, np. gdy kupuje meble na raty czy występuje o świadczenia socjalne.

Gdyby zaś pracodawca nie wydał zaświadczenia o wynagrodzeniu, które należy przedstawić w sądzie, pracownikowi grozi nawet grzywna za to, że zataił dochody.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zatrudnieniu?

Nie ma oficjalnego wzoru druku o zatrudnieniu i zarobkach. Żadne przepisy nie określają, jak ma wyglądać taki formularz. Każda firma może go dowolnie przygotować. Muszą jednak znaleźć się tam informacje, które urzędowi, sądowi czy bankowi pozwolą jasno określić, czy i jakie klient ma zatrudnienie (stałe, umowę czasową), oraz jakie czerpie z niej dochody.

Aby uznać takie pismo za wiarygodne, wystawia je zatrudniający zakład, co potwierdza pieczęciami i podpisami oraz wskazuje datę wydania dokumentu. Zaświadczenie ma też bez trudu identyfikować wnioskującego pracownika. Dlatego powinny znaleźć się tam jego dane osobowe, np. te, które każdy z nas ma w dowodzie osobistym. Będą to więc:

imię i nazwisko,

ew. imiona rodziców,

data urodzenia,

numer PESEL,

adres zamieszkania,

numer i seria dokumentu tożsamości.

Informacje o etacie i firmie

Najważniejszą część tego druku stanowią dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Pracodawca wskazuje, że angażuje osobę na etacie, określa nazwę zakładu i adres oraz podaje, na jakim stanowisku. Wpisuje także, od kiedy zatrudnia pracownika, ewentualnie do kiedy.

Ujawnia też rodzaj umowy o pracę, jaką ma pracownik. Jeśli jest to umowa terminowa (na czas określony), podaje, kiedy się ona skończy.

Dla adresatów tego druku ważne będą także punkty o tym, czy pracownik nie jest w okresie wypowiedzenia. Jeśli tak by się stało, pracodawca określa, kiedy przypada finał jego zatrudnienia.

Nie mniej istotne jest potwierdzenie, że zakład pracy nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji. Taka wiadomość może skutecznie zablokować pracownikowi np. starania o kredyt.

Wysokość zarobków

Dla banku czy sądu w postępowaniu rozwodowym czy o alimenty istotna będzie jednak informacja o zarobkach. Dlatego musi być dokładna. Na tej podstawie np. bank wylicza tzw. zdolność kredytową.

U wielu pracodawców może pojawić się wątpliwość, co uwzględnić w dochodzie pracownika ze stosunku pracy. Pamiętać należy o tym, że przychody z pracy obejmują zarówno wypłaty pieniężne, jak i świadczenia w naturze. Są to np. ekwiwalenty (za urlop, wyjazdy służbowe) czy świadczenia, które firma ponosi za pracownika, a wiążą się one ze stosunkiem pracy (np. ubezpieczenie). Przychodami z pracy są głównie:

wynagrodzenie zasadnicze,

wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

nagrody,

ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

wypłaty za czas niewykonywania pracy, np. za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Okres za jaki wystawia się zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

Z reguły to instytucja, która potrzebuje zaświadczenia o zarobkach, określa, czy mają one objąć jeden miesiąc, trzy ostatnie miesiące czy dłuższy okres. Jeśli nie ma takich wymagań, najczęściej wskazuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z trzech ostatnich miesięcy.

Często firmy są bardziej precyzyjne i podają także wynagrodzenie netto pracownika, czyli to, co dostaje on na rękę, po odjęciu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy.

W takim zaświadczeniu zatrudniająca firma potwierdza także, czy zarobki nie są obciążone zajęciem komorniczym. Jeśli tak, powinna wskazać, jaką część wynagrodzenia przekazuje instytucjom egzekwującym.

Podpisy i pieczęcie

Gdy służby kadrowe wypełniły już zaświadczenie, wskazują, kto je sporządził. Potem pracodawca czytelnie podpisuje dokument i opatruje go pieczęciami. Z reguły takie pismo jest ważne 30 dni, może się nawet w nim też znaleźć taka informacja.

Pracownik może też wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie o zatrudnieniu bez ujawniania zarobków. Dokumentuje ono wówczas tylko dane jego, zakładu oraz sam fakt etatu i rodzaj umowy o pracy czy czas trwania angażu.

Jeśli zaś zatrudniony występuje o druk z zarobkami, będą w nim figurowały wszystkie informacje o pracodawcy, stanowisku pracownika, jego umowie, jej rodzaju oraz o tym, czy wynagrodzenie nie jest obciążone sądownie lub komorniczo.

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

(pieczęć nagłówkowa pracodawcy)

…………………………………………..

(miejscowość i data wystawienia dokumentu)

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

Zaświadczamy, że: Pan/Pani*………………………………………………………………………….

nr PESEL ………………………………. urodzony(a) ………………………………………………..

legitymujący(a) się dowodem osobistym/paszportem o numerach ……………………………

zamieszkały(a) ……………………………………………………………………………………

jest zatrudniony(a) w [nazwa zakładu]

………………………………………………………………………………………………………….

na stanowisku …………………………………………………………….. na czas określony/nieokreślony* od……………………….. do……………………….. [daty].

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto z minionego kwartału/trzech ostatnich miesięcy* wynosi ……………………………… zł [słownie: …….. złotych ] i jest/nie jest* obciążone sądowymi lub administracyjnymi tytułami egzekucyjnymi.

Ten pracownik/ Ta pracownica jest/nie jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. Zakład pracy znajduje/nie znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości.

*niepotrzebne skreślić

Sporządził: ……………………………………………………………………………………………

(pieczęć i podpis pracodawcy)

Zaświadczenie o zatrudnieniu i obowiązek jego wydawania

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest najczęściej potrzebne pracownikom do przedłożenia go w różnych instytucjach, w tym choćby w bankach czy szkołach. I choć wydawanie takich dokumentów nie jest uregulowane w przepisach, pracodawca nie powinien pracownikowi zaświadczenia o zarobkach odmawiać. Poniżej wyjaśniamy, jak wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zarobkach oraz pokazujemy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu.

Część pracowników może mylić zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie czy wykazujące zarobki ze świadectwem pracy. Trzeba pamiętać, że to dwa różne dokumenty. Ten drugi pracodawca wręczyć powinien pracownikowi wraz z ostatnim dniem pracy, czyli po ustaniu stosunku pracy. Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest najczęściej potrzebne osobom zatrudnionym do różnych wniosków, w tym kredytowego.

Pracodawca nie ma całkowitej dowolności w zakresie tworzenia treści zaświadczeń. Powinien on pamiętać, że jest zobowiązany zawsze podawać dane zgodne ze stanem rzeczywistym. W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający wyda zaświadczenie, w którym znajdą się nieprawdziwe dane, naraża się na poświadczenie nieprawdy w dokumencie, który ma znaczenie prawne (mowa tu dokładnie o art. 271 Kodeksu karnego). Pracodawca, który wystawia wiele zaświadczeń w ciągu roku kalendarzowego, może stworzyć własny formularz, może także pobrać z internetu wzór zaświadczenia o zatrudnieniu.

Zasady współżycia społecznego

Na kwestię wydawania przez pracodawców zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach uwagę zwrócił Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu postanowienia z dnia 16 września 1999 roku (sygn. akt I PKN 331/99) wskazał on, że pracodawca powinien dostosować się do zasad współżycia społecznego. Skoro ustawodawca nie podjął trudu unormowania problematyki wydawania osobom zatrudnionym zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, to przedsiębiorca powinien dbać o swoich pracowników, umożliwiając im otrzymanie takiego po złożeniu stosownego wniosku. Jednocześnie, wystawiając dokumenty, pracodawca powinien pod uwagę wziąć to, o co pracownik wnioskował.

Dane w zaświadczeniu o zatrudnieniu

Z punktu widzenia pracownika, który potrzebuje zaświadczenia o zatrudnieniu czy zarobkach istotne są informacje, jakie się w nim znajdą. Najczęściej banki wręczają osobom zainteresowanym pożyczką lub kredytem gotowe druki, które pracodawca powinien wypełnić. Problemem nie jest także sytuacja, gdy pracownik nie dysponuje stosownym drukiem. Wówczas wystarczy, że złoży on wniosek i wskaże, jakie informacje są mu potrzebne. Najczęściej pojawia się żądanie o wskazanie rodzaju umowy, wysokości wynagrodzenia czy ewentualnych obciążeń.

Do czego potrzebne może być zaświadczenie o zatrudnieniu?

Jak się okazuje, każdy może znaleźć się w sytuacji, w której będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający zatrudnienie. Warto wiedzieć, do czego potrzebne może być zaświadczenie o zatrudnieniu. Niżej wyjaśniamy, kiedy zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie jest wymagane:

Podczas starania się o kredyt lub szybką pożyczkę;

Przy zakupach sprzętów AGD na raty;

Podczas rozprawy o alimenty lub rozwodowej;

Kiedy rodzic stara się zapisać dziecko do przedszkola lub żłobka;

Podczas zawierania umowy z siecią komórkową.

Jakie wskazywać wynagrodzenie?

W praktyce pracodawcy mają często kłopot, w jaki sposób prawidłowo określić wynagrodzenie, które jest wypłacane podwładnemu. Ponieważ brak szczegółowych wytycznych dotyczących tej kwestii, ważne jest, aby podać informacje o wszystkich wypłatach świadczeń pieniężnych, które są związane ze stosunkiem pracy. Oznacza to, że najczęściej podmioty zatrudniające podają nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale również ewentualne premie czy dodatki. W taki sposób nie narażają się też na zarzut, że działają na ewentualną niekorzyść pracownika. Zaświadczenie obejmuje przy tym najczęściej okres wynagrodzenia w wysokości trzech lub sześciu miesięcy.

Co powinno zawierać zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o wynagrodzeniu potrzebne jest w różnych sytuacjach, np. przy zaciąganiu kredytu bankowego, składaniu wniosku o zapomogę czy nawet do zapisania dziecka do państwowego przedszkola. W tego typu dokumencie muszą znaleźć się dane osoby, której on dotyczy, PESEL oraz numer i seria dowodu osobistego. Są to podstawowe dane osobowe, które zawiera oświadczenie o zarobkach. Nie istnieje odgórny wzór tego dokumentu, ale w niektórych firmach kwestie te są uregulowane przepisami wewnętrznymi. Na pewno w zaświadczeniu musi być umieszczona data rozpoczęcia pracy w danej firmie. Ponadto podane jest stanowisko pracownika oraz funkcje, jakie pełni on w danej firmie, łącznie z typem umowy, na podstawie której jest zatrudniony.

Warto zapamiętać! W przypadku, gdy zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie i wykazujące zarobki potrzebne jest do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, jego kluczowym elementem będzie informacja o tym, czy dana osoba zatrudniona jest na czas określony, czy nieokreślony. Dzięki temu instytucja rozpatrująca wniosek ma lepsze rozeznanie co do sytuacji zawodowej potencjalnego kredytobiorcy i jego zdolności do spłacenia zaciągniętych zobowiązań.

Jednak w dokumencie dotyczącym zarobków liczą się nie tylko liczby obrazujące ilość zarabianych pieniędzy, ale również różnego rodzaju obciążenia, np. obciążenia komornicze. Ponadto większość instytucji, w tym również banki, oczekuje podania miesięcznego wynagrodzenia brutto z trzech ostatnich miesięcy. W dokumencie musi być uwzględnione wynagrodzenie w różnych formach, np. czasowej, prowizyjnej czy akordowej, a także wszelkie dodatki za staż pracy, szczególne warunki pracy, szczególne kwalifikacje czy premie i nagrody uznaniowe oraz regulaminowe. W dochodach ujęte muszą być również nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy odprawy rentowe. W przypadku, gdy firma jest w upadłości lub w stanie likwidacji, informacja o tym musi znaleźć się w zaświadczeniu.

Ile czasu ma pracodawca na wydanie zaświadczenia o zarobkach?

Choć w Polsce nie funkcjonują przepisy, które regulowałyby wydawanie zaświadczenia o zarobkach, to trzeba wiedzieć, że pracodawca w praktyce nie może odmówić ich wydania. Co więcej, nie powinien on też ograniczać liczby wydawanych zaświadczeń. W praktyce zatem osoba zatrudniona może składać wniosek w regularnych odstępach czasu lub za każdym razem wówczas, gdy faktycznie zaświadczenia potrzebuje. Nie istnieje jednak ściśle określony termin, w którym pracodawca ma obowiązek wydać dokument, zatem przypominanie się i ubieganie o otrzymanie tego pisma pozostaje po stronie pracownika.

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia

Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia również może być wystawione. Kto może dostać taki dokument?

Bezrobotni;

Studenci;

Pracownicy przebywający na urlopie wychowawczym oraz bezpłatnym.

Poza tym na etacie mogą zaistnieć okoliczności, w których pracodawca powinien zwolnić pracownika od pracy. Mowa o zwolnieniach związanych z pełnieniem służby za wezwaniem organów administracji rządowej, obrony narodowej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Najwyższej izby kontroli itp. Wówczas pracownik odbywa służbę w czasie pracy bez prawa do wynagrodzenia, ale przysługuje mu prawo do rekompensaty od ww. organów, o które warto wówczas wykorzystać.

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie – co musi się w nim znaleźć?

Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wydawane jest przez pracodawcę na wniosek pracownika. Nie jest to dokument równoważny ze świadectwem pracy, ponieważ wydaje się go w zupełnie innym celu. Przede wszystkim takie zaświadczenie stanowi potwierdzenie, że dana osoba jest aktualnie zatrudniona w firmie, która je wydaje. Tymczasem świadectwo wydaje się w momencie, gdy doszło już do rozwiązania stosunku pracy. Co więcej, pracodawca nie jest zobowiązany do wydania zaświadczenia o zatrudnieniu i nie musi nawet uzasadniać swojej odmowy do złożonego wniosku. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie najczęściej wymagane jest w różnego rodzaju urzędach, bankach, instytucjach finansowych oraz przy procedurach rekrutacyjnych. W procesie kredytowym dokument ten stanowi potwierdzenie zdolności kredytowej oraz gwarancję wypłacalności kredytobiorcy. Jak wypełnić zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu?

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu Data

Dane pracodawcy

Dane pracownika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL)

Rodzaj umowy

Stanowisko

Data zatrudnienia pracownika

Podpis osoby odpowiedzialnej za wydanie zaświadczenia

Treść zaświadczenia o zatrudnieniu nie jest prawnie uregulowana. Z tego właśnie względu to, co się w nim znajdzie, zależy w dużej mierze od pracodawcy oraz przepisów wewnętrznych danej firmy. W praktyce pracownik często wnioskuje o zawarcie w dokumencie konkretnych informacji. Z powodu braku uregulowania ustawowego pracownik nie ma w tym zakresie żadnej ochrony prawnej, co oznacza, iż nie ma możliwości, aby zażądać wydania takiego dokumentu od pracodawcy lub sprostować znajdujących się w nim informacji. Nie może też wystąpić na drogę sądową, jeśli pracodawca nie uwzględni wniosku. O ile wydanie świadectwa pracy jest obowiązkowe, o tyle wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu zależy tylko od dobrej woli pracodawcy.

Podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w zaświadczeniu o pracę, to data i miejsce sporządzenia zaświadczenia oraz dane osobowe pracownika, które o to zaświadczenie się ubiega. Ponadto w dokumencie musi być wskazany zakład pracy oraz rodzaj umowy, na który zatrudniony jest pracownik. Istotne kwestie to także czas zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. Dokument musi być podpisany przez pracodawcę lub upoważnioną do tego osobę. Niekiedy zaświadczenie o zatrudnieniu wydawane jest łącznie z zaświadczeniem o zarobkach – wówczas jest to zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach.

So you have finished reading the zaświadczenie o zatrudnieniu wzór pdf topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Zaświadczenie o zatrudnieniu PDF, Zaświadczenie o zatrudnieniu online, Zaświadczenie o zatrudnieniu druk do pobrania, Zaświadczenie o zatrudnieniu bez wynagrodzenia, Zaświadczenie o zatrudnieniu GOFIN, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola, zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – wzór, Zaświadczenie o zatrudnieniu do przedszkola doc

Leave a Comment